UJeremiya 46:1-28

  • Isiprofetho esimelene neGibhithe (1-26)

    • IGibhithe lizonqotshwa nguNebukhadinezari (13, 26)

  • Izithembiso ku-Israyeli (27, 28)

46  Leli yizwi likaJehova elafika kuJeremiya umprofethi ngokuphathelene nezizwe: +  NgeGibhithe, + ngokuphathelene nebutho lempi likaFaro Nekho + inkosi yaseGibhithe, owayengaseMfuleni i-Ewufrathe, owanqotshwa uNebukhadinezari* inkosi yaseBhabhiloni eKharikemishi ngonyaka wesine kaJehoyakimi + indodana kaJosiya, inkosi yakwaJuda:   “Lungisani amahawu amancane* namahawu amakhulu,Bese niya empini.   Bophelani amahhashi nigibele, nina bagibeli bawo. Fakani izigqoko zokuzivikela nime ngomumo. Lolani imikhonto bese nigqoka amajazi ensimbi.   ‘Kungani ngibabona bethukile? Bayabaleka, amaqhawe abo anqotshiwe. Abalekile ethukile, amaqhawe abo awazange aphenduke. Wonke umuntu wethukile,’ kusho uJehova.   ‘Onejubane akakwazi ukubaleka, namaqhawe awakwazi ukuphunyuka. Bakhubeke bawa enyakatho,Ngasosebeni loMfula i-Ewufrathe.’ +   Ngubani lo ogcwala njengoMfula iNayile,Njengemifula enezikhukhula?   IGibhithe ligcwala njengoMfula iNayile, +Njengemifula enezikhukhula,Lithi, ‘Ngizokwenyuka ngimboze umhlaba. Ngizobhubhisa idolobha nabahlala kulo.’   Khuphukani nina mahhashi! Nigijime sengathi niyahlanya nina zinqola! Amaqhawe mawaphume,UKushe noPhuthi, abaphatha ihawu, +NamaLudi + aphatha futhi agobise umnsalo. + 10  “Lolo suku lungolweNkosi EnguMbusi, uJehova wamabutho, usuku lokuziphindiselela ezitheni zakhe. Inkemba iyoshwabadela izanelise, izisuthise ngegazi labo, ngoba iNkosi EnguMbusi, uJehova wamabutho, inomhlatshelo* ezweni lasenyakatho ngaseMfuleni i-Ewufrathe. + 11  Hamba uye eGileyadi uyothola ibhalsamu, +Ndodakazi eyintombi yaseGibhithe. Uwandise ngeze amakhambi akho,Ngoba alikho ikhambi lokukwelapha. + 12  Izizwe zilizwile ihlazo lakho, +Nokukhala kwakho kugcwale izwe. Ngoba iqhawe likhutshwe elinye iqhawe,Awe kanye kanye, womabili.” 13  Leli yizwi uJehova alikhuluma kuJeremiya umprofethi ngokuqondene nokuza kukaNebukhadinezari* inkosi yaseBhabhiloni ezohlasela izwe laseGibhithe: + 14  “Kushoni eGibhithe, nikumemezele eMigidoli. + Kumemezeleni eNofi* naseThahipanehesi. + Thanini, ‘Yima ngomumo uzilungiselele,Ngoba inkemba izodla nxazonke zakho. 15  Kungani amaqhawe akho ekhukhuliwe? Awakwazanga ukuma,Ngoba uJehova uwawisile. 16  Akhubeka ngobuningi awe. Elinye lithi kwelinye: “Vuka! Masibuyele kubantu bakithi nasezweni lethuNgenxa yenkemba enesihluku.” ’ 17  Amasosha akho amemezele lapho athi,‘UFaro inkosi yaseGibhithe wazi ukubanga umsindo njeUzilahlekisele ngethuba.’ *+ 18  ‘Ngifunga ngokuphila kwami,’ kusho iNkosi, enguJehova wamabutho igama layo,‘Uyoqhamuka* njengeThabori + phakathi kwezintabaNanjengeKarmeli + ngasolwandle. 19  Bopha umthwalo wakho ulungele ukudingiswa,Wena ndodakazi yaseGibhithe. Ngoba iNofi* liyoba yinto eshaqisayo;Liyoshiswa ngomlilo* kungabi namuntu ohlala kulo. + 20  IGibhithe linjengesithole esihle kakhulu. Kodwa liyohlaselwa izibawu zivela enyakatho. 21  Ngisho namasosha alo aqashiwe phakathi kwalo anjengamathole akhuluphele,Kodwa aphendukile abaleka wonke. Awakwazanga ukuma, +Ngoba kufike usuku lwenhlekelele yawo,Isikhathi sawo sokujeziswa.’ 22  ‘Izwi lalo linjengelenyoka ehambayo,Ngoba izitha ziyolijaha ziphethe izimbazo,Njengabantu abagawula izihlahla.* 23  Bayoligawula ihlathi lalo,’ kusho uJehova, ‘nakuba kwakubonakala kungangeneki kulo Ngoba baningi kakhulu kunezintethe, abanasibalo. 24  Indodakazi yaseGibhithe iyokwenziwa ibe namahloni. Iyonikelwa kubantu basenyakatho.’ + 25  “UJehova wamabutho, uNkulunkulu ka-Israyeli, uthi: ‘Ngizomjezisa u-Amoni + waseNo, *+ uFaro, iGibhithe, onkulunkulu balo + namakhosi alo—yebo uFaro nabo bonke abathembela kuye.’ + 26  “ ‘Ngiyobanikela kulabo abafuna ukubabulala, kuNebukhadinezari* inkosi yaseBhabhiloni + nasezincekwini zakhe. Nokho kamuva iGibhithe liyohlalwa njengasendulo,’ kusho uJehova. + 27  ‘Kodwa ungesabi nceku yami Jakobe,Ungethuki Israyeli. + Ngoba ngiyokusindisa ngikudeKanye nenzalo* yakho ezweni ethunjelwe kulo. + UJakobe uyobuya ahlale ngokuthula angaphazanyiswa yilutho,Kungekho muntu omenza esabe. + 28  Ngakho ungesabi nceku yami Jakobe,’ kusho uJehova, ‘ngoba nginawe. Ngiyoziqothula zonke izizwe engikuhlakazele kuzo, +Kodwa wena ngeke ngikuqothule. + Ngiyokujezisa* ngezinga elifanele, +Kodwa ngeke neze ngingakujezisi.’ ”

Imibhalo yaphansi

NgesiHebheru, “uNebukhadirezari,” enye indlela yokulibhala.
Ihawu elincane elalivame ukuphathwa amasosha aphatha imicibisholo.
Noma, “ihlabile.”
NgesiHebheru, “kukaNebukhadirezari,” enye indlela yokulibhala.
Noma, “eMemfisi.”
NgesiHebheru, “Uvumele isikhathi esimisiwe sadlula.”
Okuwukuthi, umnqobi weGibhithe.
Noma, “iMemfisi.”
Noma kungaba, “Liyoba amanxiwa.”
Noma, “abatheza izinkuni.”
Okuwukuthi, eThebesi.
NgesiHebheru, “kuNebukhadirezari,” enye indlela yokulibhala.
NgesiHebheru, “nembewu.”
Noma, “Ngiyokuqondisa.”