UJeremiya 4:1-31

  • Ukuphenduka kuletha izibusiso (1-4)

  • Inhlekelele izoza ivela enyakatho (5-18)

  • UJeremiya uzwa ubuhlungu ngenhlekelele ezayo (19-31)

4  “O Israyeli, uma uzobuya,” kusho uJehova,“Uma uzobuyela kimiUma uzozisusa phambi kwami izithixo zakho ezinyanyekayo,Khona-ke ngeke ube umbaleki. +   Uma ufunga ngeqiniso, ngobulungisa nangokulunga uthi,‘Kuphila kukaJehova!’Khona-ke izizwe ziyozitholela isibusiso kuye,*Ziyoziqhayisa ngaye.” +  Ngoba yilokhu uJehova akushoyo kubantu bakwaJuda naseJerusalema: “Zilimeleni umhlabathi ovundile,Ningalokhu nitshala phakathi kwameva. +   Njengoba nje ukusoka kususa ukungcola emzimbeni,Hlanzani izinhliziyo zenu phambi kukaJehova, +Nina bantu bakwaJuda nani zakhamuzi zaseJerusalema,Ukuze intukuthelo yami ingagqamuki njengomliloIvuthe kungenamuntu ozoyicima,Ngenxa yezenzo zenu ezimbi.” +   Kumemezeleni kwaJuda, nikumemezele naseJerusalema. Memezani, nishaye uphondo kulo lonke izwe. + Memezani kakhulu nithi: “Buthanani,Masibalekele emadolobheni anezivikelo eziqinile. +   Misani isigxobo* esikhomba indlela eya eZiyoni. Funani indawo yokukhosela, ningami ningenzi lutho,” Ngoba ngiletha inhlekelele evela enyakatho, + isibhicongo esikhulu.   Uphume njengebhubesi liphuma ehlathini lalo; +Lowo obhubhisa izizwe uphumile. + Uphumile endaweni yakhe ukuze enze izwe lakho libe yinto eshaqisayo. Amadolobha akho ayoba amanxiwa angahlali muntu. +   Ngakho, gqokani indwangu yesaka, +Lilani* nikhale kakhulu,Ngoba intukuthelo evuthayo kaJehova ayikasuki kithi.   “Ngalolo suku,” kusho uJehova, “inkosi iyoshaywa uvalo, *+Nezikhulu zishaywe uvalo;Abapristi bayokwethuka, abaprofethi bona bayomangala.” + 10  Ngathi: “Maye Nkosi EnguMbusi Jehova! Impela usikhohlise ngokuphelele lesi sizwe + kanye neJerusalema, wathi, ‘Nizoba nokuthula,’ + kuyilapho inkemba isemqaleni wethu.” 11  Ngaleso sikhathi kuyothiwa kulesi sizwe naseJerusalema: “Umoya ohangulayo ovela emagqumeni aqothukile asogwaduleUyophephula indodakazi* yabantu bami;Awuzelanga ukuzohlunga noma ukuhlanza. 12  Lo moya onamandla uza uvela kulezi zindawo ngezwi lami. Manje ngizomemezela izahlulelo kubo. 13  Bheka! Isitha sizofika njengamafu emvula,Izinqola zaso zinjengesiphepho. + Amahhashi aso anejubane elidlula elezinkozi. + Maye kithi, ngoba siqothuliwe! 14  O Jerusalema, hlanza ububi obusenhliziyweni yakho, ukuze usindiswe. + Kuyoze kube nini ufukamele imicabango emibi? 15  Ngoba izwi liletha umbiko livela kwaDani, +Limemezela inhlekelele ezintabeni zakwa-Efrayimi. 16  Kubikeni ezizweni;Kumemezeleni ngokumelene neJerusalema.” “Kuza abalindi* bevela ezweni elikude,Bayophakamisa amazwi abo ngokumelene namadolobha akwaJuda. 17  Bayohlasela iJerusalema beqhamuka nhlangothi zonke njengabaqaphi bensimu engabiyelwe, +Ngoba lidlubulundile kimi,” + kusho uJehova. 18  “Izindlela zakho nezenzo zakho ziyolethwa kuwe. + Iyadabukisa inhlekelele ekwehlelayo,Ngoba ifinyelela khona kanye enhliziyweni yakho!” 19  O usizi lwami,* usizi lwami! Ngizwa ubuhlungu obukhulu enhliziyweni* yami. Inhliziyo yami ishaya ngamandla ngaphakathi kimi. Angikwazi ukuthula,Ngoba ngizwe umsindo wophondo,Inhlabamkhosi yempi. + 20  Kubikwe inhlekelele ngemva kwenhlekelele,Ngoba lonke izwe libhujisiwe. Amatende ami abhidlizwe ngokuzumayo,Izindwangu zami zamatende ngomzuzwana. + 21  Kuyoze kube nini ngilokhu ngibona isigxobo* esikhomba indlela eya eZiyoni,Ngilokhu ngizwa umsindo wophondo? + 22  “Ngoba abantu bami bayiziwula; +Abangiqapheli. Bangamadodana ayizilima, angaqondi. Bahlakaniphele ukwenza okubi,Kodwa abakwazi ukwenza okuhle.” 23  Ngabona izwe, bheka! lalingenalutho lingamanxiwa. + Ngabheka emazulwini, ukukhanya kwawo kwakungasekho. + 24  Ngabona izintaba, bheka! zazizamazama,Namagquma ayenyakaza. + 25  Ngabona, bheka! kwakungenamuntu,Nazo zonke izinyoni zamazulu zazibalekile. + 26  Ngabona, bheka! izwe elithelayo lase liphenduke ihlane,Namadolobha alo ayebhidliziwe. + Lokhu kwakubangelwe uJehova,Ngenxa yentukuthelo yakhe evuthayo. 27  Ngoba yilokhu uJehova akushoyo: “Izwe lonke liyoba yincithakalo, +Kodwa ngeke ngiliqothule ngokuphelele. 28  Ngenxa yalesi sizathu izwe liyolila, +Namazulu phezulu ayoba mnyama. + Kungenxa yokuthi ngikhulumile, nginqumile,Ngeke ngiwushintshe umqondo* futhi ngeke ngiyeke ukukwenza. + 29  Ngenxa yomsindo wabagibeli bamahhashi nabacibishela imicibisholo,Lonke idolobha liyabaleka. + Abantu balo bangena emahlathini,Bacaca emadwaleni. + Wonke amadolobha ashiyiwe,Akukho muntu ohlala kuwo.” 30  Manje njengoba usucekelwe phansi, uzokwenzenjani? Wawuvame ukugqoka okubomvu,Ukuvunula ngemihlobiso yegolide,Nokupenda amehlo akho ngesimonyo esimnyama. Kodwa wawuzenza muhle ngeze, +Ngoba labo ababekukhanukela bakwalile;Manje sebefuna ukukubulala. + 31  Ngoba ngizwe izwi elinjengelowesifazane ogulayo,Usizi olunjengolowesifazane obeletha ingane yakhe yokuqala,Izwi lendodakazi yaseZiyoni elokhu ibitoza ifuna umoya. Njengoba yeneka izintende zezandla zayo ithi: + “Maye kimi, ngoba ngikhathele ngenxa yababulali!”

Imibhalo yaphansi

Okuwukuthi, uJehova.
Noma, “isibonakaliso.”
Noma, “Zishayeni izifuba.”
Noma, “inhliziyo yenkosi iyophela amandla.”
Isenzasamuntu esiyinkondlo, mhlawumbe esibonisa ukuzwelana nothile.
Okuwukuthi, labo abaqaphe idolobha ukuze babone ukuthi bangalihlasela nini.
NgesiHebheru, “amathumbu ami.”
NgesiHebheru, “ezindongeni zenhliziyo.”
Noma, “isibonakaliso.”
Noma, “Ngeke ngizisole.”