UJeremiya 33:1-26

  • Isithembiso sokubuyiselwa (1-13)

  • Ukulondeka ngaphansi ‘kwendlalifa elungile’ (14-16)

  • Isivumelwano noDavide nabapristi (17-26)

    • Isivumelwano ngokuqondene nemini nobusuku (20)

33  Izwi likaJehova lafika kuJeremiya okwesibili, ngesikhathi eboshwe eGcekeni Labaqaphi, + lathi:  “Yilokhu uJehova uMenzi womhlaba akushoyo, uJehova owawubumba wawumisa waqina; nguJehova igama lakhe,  ‘Ngibize, ngizokuphendula ngikutshele ngokushesha izinto ezinkulu ezingenakuqondakala obungazazi.’ ” +  “Ngoba yilokhu uJehova uNkulunkulu ka-Israyeli akushoyo ngokuphathelene nezindlu zaleli dolobha nezindlu zamakhosi akwaJuda ezidilizwayo ngenxa yodonga lokuvimbezela nangenxa yenkemba, +  nangokuphathelene nalabo abazolwa namaKhaledi begcwalisa lezi zindlu ngezidumbu zalabo engibabulele ngenxa yentukuthelo yami nolaka lwami, labo abenze ukuba ngifihlele leli dolobha ubuso bami ngenxa yobubi babo:  ‘Bheka ngilenza lilulame lithole impilo, + ngizobaphulukisa ngibanike ukuthula okuchichimayo neqiniso. +  Ngizobuyisa izithunjwa zakwaJuda nezithunjwa zakwa-Israyeli, + ngizobabusisa njengasekuqaleni. +  Ngizothethelela zonke izono zabo neziphambeko zabo abone ngazo kimi, + ukuze bahlanzeke. +  Leli dolobha liyongenza ngijabule uma ngizwa igama lalo, liyokwenza zonke izizwe zomhlaba ezizwa ngakho konke okuhle engikwenzele abantu bami zingidumise futhi zingikhazimulise. + Ziyokwesaba zithuthumele + ngenxa yabo bonke ubuhle nokuthula engizolinika kona.’ ” + 10  “Yilokhu uJehova akushoyo, ‘Kule ndawo eniyothi ingamanxiwa akuhlali muntu namfuyo, emadolobheni akwaJuda nasemigwaqweni yaseJerusalema eshiywe dengwane, engahlali muntu namfuyo, kusazozwakala 11  umsindo wokwethaba nowokujabula, + izwi lomkhwenyana nezwi likamakoti, izwi lalabo abathi: “Bongani uJehova wamabutho, ngoba uJehova muhle; + ngoba uthando lwakhe oluqotho luhlala kuze kube phakade!” ’ + “ ‘Bayoletha iminikelo yokubonga endlini kaJehova, + ngoba ngiyobuyisa izithunjwa zezwe njengasekuqaleni,’ kusho uJehova.” 12  “Yilokhu uJehova wamabutho akushoyo: ‘Kule ndawo engamanxiwa, engenamuntu namfuyo, nakuwo wonke amadolobha ayo kuzophinde kube namadlelo ukuze abelusi balalise kuwo imihlambi yabo.’ + 13  “ ‘Emadolobheni asezintabeni, emadolobheni asemathafeni, emadolobheni aseningizimu, ezweni lakwaBhenjamini, ezindaweni ezizungeze iJerusalema + nasemadolobheni akwaJuda, + abelusi basazophinde babale imihlambi yabo yezimvu,’ kusho uJehova.” 14  “ ‘Bheka! Kuza izinsuku,’ kusho uJehova, ‘lapho ngizogcwalisa khona isithembiso esihle engasisho ngokuphathelene nendlu ka-Israyeli nendlu kaJuda. + 15  Ngalezo zinsuku nangaleso sikhathi ngiyokwenza ukuba kuhlume indlalifa kaDavide elungile, + iyokwenza ngobulungisa nangokulunga ezweni. + 16  Ngalezo zinsuku uJuda uyosindiswa + neJerusalema liyohlala ngokulondeka. + Liyobizwa ngokuthi: UJehova Ungukulunga Kwethu.’ ” + 17  “Ngoba yilokhu uJehova akushoyo: ‘Akusoze kwenzeka ukuba kungabi namuntu wozalo lukaDavide oyohlala esihlalweni sobukhosi sendlu ka-Israyeli, + 18  nakubapristi abangamaLevi, kuyohlale kunomuntu oma phambi kwami ukuba anikele iminikelo eshiswayo ephelele, ukuba ashise iminikelo yokudla okusanhlamvu nokuba anikele imihlatshelo.’ ” 19  Izwi likaJehova laphinde lafika kuJeremiya, lathi: 20  “Yilokhu uJehova akushoyo, ‘Uma ningase nikwazi ukuphula isivumelwano sami ngokuqondene nemini nesivumelwano sami ngokuqondene nobusuku, ukuze ninqande imini nobusuku kungafiki ngesikhathi sako, + 21  khona-ke isivumelwano sami nenceku yami uDavide singaphulwa, + ukuze angabi nayo indodana ebusa njengenkosi esihlalweni sakhe sobukhosi, + kanjalo nesivumelwano sami nabapristi abangamaLevi, izikhonzi zami, singaphulwa. + 22  Njengoba nje ibutho lasemazulwini lingenakubalwa nesihlabathi solwandle singenakukalwa, ngiyoyandisa kanjalo inzalo* kaDavide inceku yami namaLevi angikhonzayo.’ ” 23  Izwi likaJehova laphinde lafika kuJeremiya, lathi: 24  “Awukuzwanga yini lokho lesi sizwe esikushoyo, sithi, ‘UJehova uzoyilahla le mindeni emibili ayikhethile’? Asibahloniphi abantu bami, asibabheki njengesizwe. 25  “Yilokhu uJehova akushoyo: ‘Njengoba nje ngenza isivumelwano sami nemini nobusuku, + imithetho yezulu nomhlaba, + 26  ngakho angisoze ngayilahla inzalo* kaJakobe nekaDavide inceku yami, ukuze ngingathathi enzalweni* yakhe amakhosi azobusa phezu kwenzalo* ka-Abrahama, u-Isaka noJakobe. Ngoba ngizoziqoqa izithunjwa zabo + ngizibuyise futhi ngizoba nesihe kuzo.’ ” +

Imibhalo yaphansi

NgesiHebheru, “imbewu.”
NgesiHebheru, “imbewu.”
NgesiHebheru, “embewini.”
NgesiHebheru, “kwembewu.”