UJeremiya 3:1-25

  • Ukujula kokuhlubuka kuka-Israyeli (1-5)

  • U-Israyeli noJuda banecala lokuphinga (6-11)

  • Banxuswa ukuba baphenduke (12-25)

3  Kukhona isisho esithi: “Uma indoda ilahla umkayo bese ehamba athathwe ngenye indoda, kufanele yini iphinde imlande abuyele kuyo?” Lelo zwe alingcoliswanga yini? + “Wena ufebe namashende amaningi, +Ingabe manje kufanele ubuyele kimi?” kusho uJehova.   “Phakamisela amehlo akho emagqumeni aqothukile ubone. Yikuphi lapho ungazange udlwengulwe khona? Uwalinde eceleni kwezindlela amashende akho,Njengonozulane* ehlane. Uqhubeka ungcolisa izweNgobufebe bakho nangobubi bakho. +   Ngakho izihlambi zemvula zigodliwe, +Ayikho imvula entwasahlobo. Unobuso obungenamahloni* bomfazi ofebayo;Uyenqaba ukuba namahloni. +   Kodwa manje uyangimemeza uthi,‘Baba, wena ungumngane wami kwasebusheni bami! +   Ingabe kufanele uhlale ucasukile kuze kube phakade,Noma uhlale ubambe igqubu?’ Yilokhu okushoyo,Kodwa uqhubeka wenza zonke izinto ezimbi okwazi ukuzenza.” +  Ezinsukwini zeNkosi uJosiya, + uJehova wathi kimi: “ ‘Ukubonile yini lokho u-Israyeli ongathembekile akwenzile? Ukhuphukele kuzo zonke izintaba eziphakeme, waya nangaphansi kwazo zonke izihlahla ezikhephuzelayo ukuze ayofeba khona. +  Ngisho nangemva kokuba esenze zonke lezi zinto, ngangilokhu ngithi kufanele abuyele kimi, + kodwa akazange abuye; uJuda yena waqhubeka ebukele udadewabo okhohlisayo. +  Lapho ngikubona lokho, ngamxosha u-Israyeli ongathembekile ngamnika isitifiketi sedivosi + ngenxa yokuphinga kwakhe. + Kodwa udadewabo okhohlisayo uJuda akazange esabe; naye waphuma wayofeba. +  Ubufebe bakhe wabuthatha kalula, waqhubeka engcolisa izwe, ephinga namatshe nezihlahla. + 10  Naphezu kwakho konke lokhu, udadewabo okhohlisayo uJuda akazange abuyele kimi ngayo yonke inhliziyo yakhe, wabuya ngobuzenzisi kuphela,’ kusho uJehova.” 11  UJehova wabe esethi kimi: “U-Israyeli ongathembekile uzibonise elunge ngaphezu kukaJuda okhohlisayo. + 12  Hamba umemezele la mazwi enyakatho uthi: + “ ‘ “O Israyeli oyisihlubuki, buya,” kusho uJehova.’ + ‘ “Ngeke ngikubukele phansi ngokuthukuthela, *+ ngoba mina ngiqotho,” kusho uJehova.’ ‘ “Ngeke ngihlale ngicasukile kuze kube phakade. 13  Kuphela nje vuma icala lakho, ngoba uvukele uJehova uNkulunkulu wakho. Waqhubeka ulala* nezihambi* ngaphansi kwazo zonke izihlahla ezikhephuzelayo, kodwa awulilalelanga izwi lami,” kusho uJehova.’ ” 14  “O nina madodana ahlubukayo, buyani,” kusho uJehova. “Ngoba ngiyinkosi yenu* yangempela; ngizonithatha, oyedwa edolobheni nababili emndenini, nginilethe eZiyoni. + 15  Ngizoninika abelusi abenza ngokuvumelana nentando* yami, + bazonondla ngolwazi nangokuqonda. 16  Niyoba baningi nithele izithelo ezweni ngalezo zinsuku,” kusho uJehova. + “Ngeke nisasho ukuthi, ‘Umphongolo wesivumelwano sikaJehova!’ Ngeke usafika enhliziyweni, ngeke nisawukhumbula, futhi ngeke usenziwa. 17  Ngaleso sikhathi iJerusalema liyobizwa ngokuthi yisihlalo sobukhosi sikaJehova; + zonke izizwe ziyoqoqelwa ndawonye egameni likaJehova eJerusalema, + ngeke zisalandela izinhliziyo zazo ezimbi ngenkani.” 18  “Ngalezo zinsuku bayohamba ndawonye, indlu kaJuda eceleni kwendlu ka-Israyeli, + bebonke bayophuma ezweni lasenyakatho bangene ezweni engalinika okhokho benu njengefa. + 19  Ngacabanga, ‘Yeka indlela engakubeka ngayo phakathi kwamadodana, ngakunika izwe elihle, ifa elihle kakhulu phakathi kwezizwe!’ *+ Ngangicabanga nokuthi uzongibiza ngokuthi, ‘Baba!’ nokuthi ngeke uyeke ukungilandela. 20  ‘Ngempela njengomfazi oshiya umyeni* wakhe ngokukhohlisa, kanjalo nawe ndlu ka-Israyeli usebenzelane nami ngokukhohlisa,’ + kusho uJehova.” 21  Emagqumeni aqothukile kuzwakale umsindo,Ukukhala nokuncenga kwama-Israyeli,Ngoba asonte indlela yawo;Amkhohliwe uJehova uNkulunkulu wawo. + 22  “Buyani, nina madodana ahlubukayo. Ngizoyelapha inhliziyo yenu ehlubukayo.” + “Yithi laba! Size kuwe,Ngoba wena Jehova, unguNkulunkulu wethu. + 23  Sizikhohlisile lapho sibanga umsindo emagqumeni nasezintabeni. + Ngempela insindiso ka-Israyeli ikuJehova uNkulunkulu wethu. + 24  Kusukela ebusheni bethu unkulunkulu ongelusizo lwalutho uzithathe zonke izinto okhokho bethu abazisebenzele kanzima, +Imihlambi yabo yezimvu neyezinkomo,Amadodana abo namadodakazi abo. 25  Masilale phansi ehlazweni lethu,Ihlazo lethu malisemboze,Ngoba sonile kuJehova uNkulunkulu wethu, +Thina nobaba kusukela ebusheni bethu kuze kube namuhla, +Asililalelanga izwi likaJehova uNkulunkulu wethu.”

Imibhalo yaphansi

NgesiHebheru, “NjengomArabhu.”
NgesiHebheru, “Unesiphongo.”
NgesiHebheru, “ngenze ubuso bami bukunyukubalele.”
Noma, “ufeba.”
Noma, “nonkulunkulu bezinye izizwe.”
Noma kungaba, “ngingumyeni wenu.”
Noma, “nenhliziyo.”
NgesiHebheru, “lamabutho ezizwe.”
NgesiHebheru, “umngane.”