UJeremiya 29:1-32

  • Incwadi kaJeremiya eya kwabadingiselwe eBhabhiloni (1-23)

    • U-Israyeli uyobuya ngemva kweminyaka engu-70 (10)

  • Umyalezo oya kuShemaya (24-32)

29  Lawa ngamazwi encwadi uJeremiya umprofethi ayithumela eseJerusalema emadodeni amadala ayephakathi kwabantu abadingisiwe, kubapristi, abaprofethi nakubo bonke abantu uNebukhadinezari ayebayise ekudingisweni eBhabhiloni besuka eJerusalema,  ngemva kokuba iNkosi uJekoniya, + indlovukazi, *+ izikhulu zegceke, izikhulu zakwaJuda naseJerusalema, nezingcweti nabasebenza ngensimbi* bephumile eJerusalema. +  Incwadi wayithumela ngo-Elasa indodana kaShafani + noGemariya indodana kaHilikiya, ababethunywe iNkosi uZedekiya + yakwaJuda eBhabhiloni kuNebukhadinezari inkosi yaseBhabhiloni, ithi:  “Yilokhu uJehova wamabutho, uNkulunkulu ka-Israyeli, akushoyo kubo bonke abantu abadingisiwe, abadingiselwe eBhabhiloni besuka eJerusalema,  ‘Yakhani izindlu nihlale kuzo. Tshalani amasimu nidle izithelo zawo.  Thathani abafazi nizale amadodana namadodakazi; nithathele amadodana enu abafazi, nishadise amadodakazi enu, ukuze nawo azale amadodana namadodakazi. Nande futhi ninganciphi.  Zamani ukuhlala ngokuthula edolobheni enidingiselwe kulo, nilithandazele kuJehova, ngoba uma linokuthula nani niyoba nokuthula. +  Ngoba yilokhu uJehova wamabutho, uNkulunkulu ka-Israyeli, akushoyo: “Ningavumeli abaprofethi benu, izangoma zenu nababhuli benu banikhohlise, + ningawalaleli amaphupho abawaphuphayo.  Ngoba ‘baprofetha amanga kini egameni lami. Angibathumanga,’ + kusho uJehova.” ’ ” 10  “Ngoba yilokhu uJehova akushoyo, ‘Lapho iminyaka engu-70 eBhabhiloni isiphelile, ngiyonikhumbula, + ngiyosigcwalisa isithembiso sami ngokunibuyisela ekhaya.’ + 11  “ ‘Ngoba ngikwazi kahle engikucabangayo ngani,’ kusho uJehova, ‘ngizoninika ukuthula, hhayi inhlekelele, + ukuze nibe nekusasa elihle nethemba. + 12  Niyongibiza futhi nithandaze kimi, mina ngiyonilalela.’ + 13  “ ‘Niyongifuna ningithole + ngoba niyongifuna ngayo yonke inhliziyo yenu. + 14  Ngiyonenza ningithole,’ + kusho uJehova. ‘Ngiyobutha izithunjwa zenu nginiqoqele ndawonye, nginikhiphe kuzo zonke izizwe nakuzo zonke izindawo enginihlakazele kuzo,’ + kusho uJehova. ‘Ngiyonibuyisela endaweni engabangela ukuba nisuke kuyo niye ekudingisweni.’ + 15  “Kodwa nithe, ‘UJehova usimisele abaprofethi eBhabhiloni.’ 16  “Ngoba yilokhu uJehova akushoyo enkosini ehlezi esihlalweni sobukhosi sikaDavide + nakubo bonke abantu abahlala kuleli dolobha, abafowenu abangadingiswanga kanye nani, 17  ‘Yilokhu uJehova wamabutho akushoyo: “Ngiyobabulala ngenkemba, ngendlala nangesifo esiwumshayabhuqe, + ngiyobenza babe njengamakhiwane abolile,* amabi kangangokuthi akukho muntu ongawadla.” ’ + 18  “ ‘Ngiyobaxosha ngibahlasele ngenkemba, + ngendlala nangesifo esiwumshayabhuqe, ngiyobenza into eshaqisayo kuyo yonke imibuso yomhlaba, + isiqalekiso, into ekhexisayo neyokushayelwa ikhwela, + bayoba isihlamba phakathi kwazo zonke izizwe engibahlakazela kuzo, + 19  ngenxa yokuthi abawalalelanga amazwi ami, engawathumela kubo ngezinceku zami abaprofethi,’ kusho uJehova, ‘ngizithuma ngokuphindaphindiwe.’ *+ “ ‘Kodwa anilalelanga,’ + kusho uJehova. 20  “Ngakho yizwani izwi likaJehova, nonke nina bantu abadingisiwe, enganisusa eJerusalema nganiyisa eBhabhiloni. 21  Yilokhu uJehova wamabutho, uNkulunkulu ka-Israyeli, akushoyo ngokuqondene no-Ahabi indodana kaKholaya noZedekiya indodana kaMahaseya, abaprofetha amanga kini egameni lami, + ‘Bhekani ngibanikela kuNebukhadinezari* inkosi yaseBhabhiloni, uyobabulala phambi kwenu. 22  Kuyoqanjwa ngabo isiqalekiso esiyoshiwo yibo bonke abantu bakwaJuda abadingiselwe eBhabhiloni ngenxa yalokho okuyokwenzeka kubo, bethi: “Kwangathi uJehova angakwenza ube njengoZedekiya nanjengo-Ahabi, labo inkosi yaseBhabhiloni eyabosa emlilweni!” 23  ngoba baye baziphatha ngokuhlazisayo kwa-Israyeli, + bephinga nabafazi bomakhelwane babo futhi bekhuluma amanga egameni lami ngingabayalanga. + “ ‘ “Yimi okwaziyo lokhu futhi ngingufakazi,” + kusho uJehova.’ ” 24  “KuShemaya + waseNehelamu uzothi, 25  ‘Yilokhu uJehova wamabutho, uNkulunkulu ka-Israyeli, akushoyo: “Ngenxa yokuthi uthumele izincwadi ngegama lakho eziya kubo bonke abantu abaseJerusalema, kuZefaniya + indodana kaMahaseya, umpristi, nakubo bonke abapristi, uthi, 26  ‘UJehova ukwenze umpristi esikhundleni sikaJehoyada umpristi, ukuze ube umphathi wendlu kaJehova, uphathe noma yimuphi umuntu ohlanyayo oziphathisa okomprofethi futhi umfake esitokisini; *+ 27  pho kungani ungazange umkhuze uJeremiya wase-Anathoti, + oziphathisa okomprofethi phambi kwakho? + 28  Ngoba uthumele umyalezo nakithi eBhabhiloni, ethi: “Kuzothatha isikhathi eside! Yakhani izindlu nihlale kuzo. Tshalani amasimu nidle izithelo zawo, +—” ’ ” ’ ” 29  Lapho uZefaniya + umpristi efundela uJeremiya umprofethi le ncwadi, 30  kwafika izwi likaJehova kuJeremiya, lathi: 31  “Thumela umyalezo kubo bonke abantu abadingisiwe, uthi, ‘Yilokhu uJehova akushoyo ngokuqondene noShemaya waseNehelamu: “Ngenxa yokuthi uShemaya uprofethe kini nakuba ngingamthumanga, wazama ukunenza ukuba nithembe amanga, + 32  ngakho-ke yilokhu uJehova akushoyo, ‘Ngiyamjezisa uShemaya waseNehelamu nenzalo yakhe. Ayikho inzalo yakhe eyosinda phakathi kwalesi sizwe, ngeke akubone okuhle engiyokwenzela isizwe sami,’ kusho uJehova, ‘ngoba wenze abantu ukuba bavukele uJehova.’ ” ’ ”

Imibhalo yaphansi

Noma kungaba, “abakhi bezindonga zokuvikela.”
Noma, “umama wenkosi.”
Noma kungaba, “aqhumile.”
NgesiHebheru, “ngivuka ekuseni ngizithuma.”
NgesiHebheru, “kuNebukhadirezari,” enye indlela yokulibhala.
Emibhalweni yesiHebheru kunamagama amabili, elinye kubonakala lichaza “ithuluzi lokubopha izinyawo” kanti elinye lichaza “ithuluzi lokubopha izandla nentamo.”