UJeremiya 26:1-24

  • UJeremiya wesatshiswa ngokuthi uzobulawa (1-15)

  • UJeremiya usinda ekufeni (16-19)

    • Kucashunwa isiprofetho sikaMika (18)

  • Umprofethi u-⁠Urija (20-24)

26  Ekuqaleni kokubusa kukaJehoyakimi + indodana kaJosiya, inkosi yakwaJuda, kwafika izwi livela kuJehova, lithi:  “Yilokhu uJehova akushoyo, ‘Yima egcekeni lendlu kaJehova, ukhulume nabo* bonke abantu basemadolobheni akwaJuda abeze ukuzokhonza* endlini kaJehova. Batshele konke engikuyala ngakho; ungashiyi nezwi nelilodwa.  Mhlawumbe bayolalela, ngamunye ashiye indlela yakhe embi, bese ngishintsha umqondo* ngokuphathelene nenhlekelele engihlose ukubalethela yona ngenxa yezenzo zabo ezimbi. +  Yithi kubo: “Yilokhu uJehova akushoyo, ‘Uma ningeke ningilalele ngokugcina umthetho* wami engininike wona,  ngokulalela amazwi ezinceku zami abaprofethi, engizithuma kini ngokuphindaphindiwe,* eningazange nizilalele, +  ngiyokwenza le ndlu ibe njengeShilo, + leli dolobha ngiyolenza libe yinto yokuqalekisa kuzo zonke izizwe zomhlaba.’ ” ’ ” +  Abapristi nabaprofethi nabo bonke abantu bamuzwa uJeremiya ekhuluma la mazwi endlini kaJehova. +  Lapho uJeremiya eseqedile ukukhuluma konke lokho uJehova ayemyale ukuba akutshele bonke abantu, abapristi nabaprofethi nabo bonke abantu bambamba, bathi kuye: “Nakanjani uzofa.  Kungani uprofethe egameni likaJehova, wathi, ‘Le ndlu iyoba njengeShilo, leli dolobha lizocekelwa phansi kusale kungenamuntu ohlala kulo’?” Bonke abantu babuthana kuJeremiya endlini kaJehova. 10  Lapho izikhulu zakwaJuda zizwa la mazwi, zasuka endlini yenkosi* zaya endlini kaJehova zafike zahlala esangweni elisha lendlu kaJehova. + 11  Abapristi nabaprofethi bathi ezikhulwini nakubo bonke abantu: “Lo muntu ufanelwe ukufa, + ngoba uprofethe ngenhlekelele ezokwehlela leli dolobha njengoba nje nizizwele ngezenu izindlebe.” + 12  UJeremiya wathi kuzo zonke izikhulu nakubo bonke abantu: “NguJehova owangithuma ukuba ngiprofethe ngenhlekelele ezokwehlela le ndlu naleli dolobha ngokwawo wonke amazwi eniwezwile. + 13  Manje shintshani izindlela zenu nezenzo zenu, nilalele izwi likaJehova uNkulunkulu wenu, uJehova uzoshintsha umqondo* ngokuphathelene nenhlekelele athe izonehlela. + 14  Kodwa mina, ngisesandleni senu. Yenzani kimi noma yini eniyibona ilungile. 15  Kodwa nakanjani yazini ukuthi uma ningibulala, nina naleli dolobha nezakhamuzi zalo niyoba necala lokuchitha igazi elingenacala ngoba ngempela uJehova ungithumile ukuba nginitshele wonke la mazwi.” 16  Khona-ke izikhulu nabo bonke abantu bathi kubapristi nakubaprofethi: “Lo muntu akafanelwe ukufa, ngoba ukhulume nathi amazwi avela kuJehova uNkulunkulu wethu.” 17  Ngaphezu kwalokho, kwasukuma abathile emadodeni amadala ezwe bathi kubo bonke abantu ababebuthene: 18  “UMika + waseMoresheti wayeprofetha ezinsukwini zeNkosi uHezekiya + yakwaJuda, wathi kubo bonke abantu bakwaJuda, ‘Yilokhu uJehova wamabutho akushoyo: “IZiyoni liyolinywa njengensimu,IJerusalema liyoba yindunduma yamanxiwa, +Nentaba yeNdlu* iyofana nezindawo eziphakeme ehlathini.” ’ + 19  “INkosi uHezekiya yakwaJuda nabo bonke abantu bakwaJuda bambulala yini? Ayesabanga yini uJehova, yacela uJehova ukuba ayibonise umusa,* okwenza uJehova washintsha umqondo* ngenhlekelele ayethe izobehlela? + Ngakho sizozilethela inhlekelele enkulu. 20  “Kwakukhona nomunye umuntu owayeprofetha egameni likaJehova, u-Urija indodana kaShemaya waseKiriyati-jeyarimi, + owaprofetha ngenhlekelele eyayizokwehlela leli dolobha naleli zwe njengoba kwakuprofethe uJeremiya. 21  INkosi uJehoyakimi + nawo wonke amaqhawe ayo nazo zonke izikhulu zayo bawezwa amazwi akhe, inkosi yafuna ukumbulala. + Lapho u-Urija ezwa ngalokhu, wesaba kakhulu wabaleka waya eGibhithe. 22  INkosi uJehoyakimi yathumela u-Elinathani + indodana ka-Akhibori namanye amadoda eGibhithe. 23  Bamlanda u-Urija eGibhithe bamletha eNkosini uJehoyakimi, yona yambulala ngenkemba + yaphonsa isidumbu sakhe emathuneni abantukazana.” 24  Kodwa u-Ahikamu + indodana kaShafani + wamsiza uJeremiya, ukuze anganikelwa kubantu ukuba bambulale. +

Imibhalo yaphansi

Noma, “ngokuphathelene nabo.”
Noma, “ukuzokhothama.”
Noma, “ngizisola.”
Noma, “isiqondiso.”
NgesiHebheru, “engivuka ekuseni ngizithume.”
Noma, “esigodlweni.”
Noma, “uzozisola.”
Noma, “yethempeli.”
Noma, “wazisola.”
Noma, “yathambisa ubuso bukaJehova.”