UJeremiya 21:1-14

  • UJehova wenqaba isicelo sikaZedekiya (1-7)

  • Abantu kufanele bakhethe ukuphila noma ukufa (8-14)

21  Kwafika izwi kuJeremiya livela kuJehova ngesikhathi iNkosi uZedekiya + ithumela kuye uPhashuri + indodana kaMalikhija noZefaniya + indodana kaMahaseya, umpristi, bethi:  “Sicela usibuzele kuJehova, ngoba inkosi yaseBhabhiloni uNebukhadinezari* ilwa nathi. + Mhlawumbe uJehova uzosenzela izimangaliso njengoba enza kudala bese ihoxa.” +  UJeremiya wathi kubo: “Yilokhu okufanele nikusho kuZedekiya,  ‘Yilokhu uJehova uNkulunkulu ka-Israyeli akushoyo: “Ngiphendula izikhali zempi enilwa ngazo nenkosi yaseBhabhiloni + namaKhaledi anivimbezele ngaphandle kodonga ukuba zimelane nani. Ngizoziqoqa ngizibeke phakathi nedolobha.  Mina ngizolwa + nani ngesandla eseluliwe nangengalo enamandla, ngentukuthelo, ngokufutheka nangolaka olukhulu. +  Ngizoshaya izakhamuzi zaleli dolobha, kokubili abantu nezilwane. Bazobulawa yisifo esikhulu esiwumshayabhuqe.” ’ +  “ ‘ “Ngemva kwalokho,” kusho uJehova, “uZedekiya inkosi yakwaJuda, izinceku zakhe nabantu baleli dolobha—labo abasinde esifweni esiwumshayabhuqe, enkembeni nasendlaleni—ngiyobanikela esandleni sikaNebukhadinezari* inkosi yaseBhabhiloni, ezitheni zabo nakulabo abafuna ukubabulala. + Uyobabulala ngenkemba. Ngeke abahawukele, ngeke abazwele noma ababonise isihe.” ’ +  “Kufanele uthi kulesi sizwe, ‘Yilokhu uJehova akushoyo: “Ngibeka phambi kwenu indlela yokuphila nendlela yokufa.  Labo abangabaleki kuleli dolobha bayofa ngenkemba, ngendlala nangesifo esiwumshayabhuqe. Kodwa lowo ophumayo azinikele kumaKhaledi anivimbezele uyoqhubeka ephila, uyosindisa ukuphila kwakhe.” ’ + 10  “ ‘ “Ngililahlile leli dolobha, liyokwehlelwa inhlekelele futhi akukho okuhle eliyokuthola,” + kusho uJehova. “Liyonikelwa enkosini yaseBhabhiloni, + yona iyolishisa ngomlilo.” + 11  “ ‘Wena ndlu yenkosi yakwaJuda: Yizwa izwi likaJehova. 12  O nina ndlu kaDavide, yilokhu uJehova akushoyo: “Yibani nobulungisa njalo,Nisize ontshontshelwa yisigebengu, +Ukuze intukuthelo yami ingavuthi njengomlilo +Ivuthe kungenamuntu ozoyicimaNgenxa yezenzo zenu ezimbi.” ’ + 13  ‘Nina enihlala esigodini* ngizonijezisa,O nina bantu enihlala edolobheni elakhiwe edwaleni,’ kusho uJehova. ‘Nina enithi: “Ngubani ozomelana nathi? Ngubani ozongena ngenkani ezindaweni zethu zokuhlala?” 14  Ngizonijezisa,Ngokwezenzo zenu’ + kusho uJehova. ‘Ngizolishisa ngomlilo ihlathi lenu,Futhi uyoshisa zonke izinto ezinxazonke zenu.’ ” +

Imibhalo yaphansi

NgesiHebheru, “uNebukhadirezari,” enye indlela yokulibhala.
NgesiHebheru, “sikaNebukhadirezari,” enye indlela yokulibhala.
Noma, “ethafeni.”