UJeremiya 18:1-23

  • Ubumba ezandleni zombumbi (1-12)

  • UJehova ufulathela u-⁠Israyeli (13-17)

  • UJeremiya wakhelwa uzungu; ukuncenga kwakhe (18-23)

18  Leli yizwi elafika kuJeremiya livela kuJehova, lathi:  “Sukuma uye endlini yombumbi, + ngizokhuluma nawe lapho.”  Ngakho ngahamba ngaya endlini yombumbi, ngamfica ebumba isitsha.  Kodwa isitsha ayesibumba sonakala esandleni sakhe. Ngakho umbumbi wenza esinye isitsha, njengoba ayebona kufanele.*  Izwi likaJehova laphinde lafika kimi, lathi:  “ ‘Angikwazi yini ukwenza njengalo mbumbi kini nina ndlu ka-Israyeli?’ kusho uJehova. ‘Njengobumba esandleni sombumbi, ninjalo nani esandleni sami, nina ndlu ka-Israyeli. +  Noma nini lapho ngingase ngikhulume ngokusiphula, ukubhidliza nokubhubhisa isizwe noma umbuso, +  bese leso sizwe sibuyeka ububi baso engisixwayise ngabo, ngiyowushintsha umqondo* ngaleyo nhlekelele ebengihlose ukuyiletha kuso. +  Kodwa noma nini lapho ngikhuluma ngokwakha nokutshala isizwe noma umbuso, 10  bese senza okubi emehlweni ami singangilaleli, ngiyowushintsha umqondo* ngokuhle ebengihlose ukusenzela kona.’ 11  “Manje, ngicela uthi kubantu bakwaJuda nakwabakhileyo eJerusalema, ‘Yilokhu uJehova akushoyo: “Ngihlela* ukunilethela inhlekelele futhi nginakhela icebo. Ngicela nishiye izindlela zenu ezimbi nishintshe nezenzo zenu.” ’ ” + 12  Kodwa bathi: “Akusizi ngalutho! + Ngoba sizokwenza esikucabangayo, ngamunye kithi ngenkani uzokwenza ngokwenhliziyo yakhe embi.” + 13  Ngakho-ke yilokhu uJehova akushoyo: “Ngicela nibuze abantu bezizwe. Ubani owake wezwa into enjengale? Intombi yakwa-Israyeli yenze into eshaqisayo. + 14  Iqhwa laseLebhanoni lingancibilika yini emadwaleni ehlelayo? Noma angasha yini amanzi abandayo asuka kude? 15  Kodwa isizwe sami singikhohliwe. + Ngoba senzela into engenanzuzo imihlatshelo, *+Senza abantu bakhubeke ezindleleni zabo, izindlela zakudala, +Ukuze bahambe emigwaqweni emincane emahhadlahhadla,* 16  Ukuze senze izwe laso libe yinto eshaqisayo +Nento yokushayelwa ikhwela kuze kube phakade. + Wonke umuntu odlula ngakulo uyoligqolozela eshaqekile anikine ikhanda. + 17  Njengomoya wasempumalanga ophephula izinhlanga, nami ngiyosihlakaza phambi kwesitha. Ngiyosifulathela, ngeke ngisibheke lapho sehlelwa inhlekelele.” + 18  Sathi: “Wozani, masimakheleni uzungu uJeremiya, + ngoba abapristi bethu bayohlale bewazi umthetho* namadoda ahlakaniphile ayohlale eneseluleko noma izwi labaprofethi. Wozani, masimhlasele ngamazwi,* singakunaki nhlobo akushoyo.” 19  O Jehova, nginake,Ulalele lokho abamelene nami abakushoyo. 20  Ingabe okuhle kufanele kubuyiselwe ngokubi? Ngoba bangimbele umgodi. + Khumbula okuhle engakukhuluma ngabo phambi kwakho,Ukuze ungabathukutheleli. 21  Ngakho yenza amadodana abo abulawe indlala,Uwanikele enkembeni. + Kwangathi omkabo bangaphucwa izingane, babe abafelokazi. + Kwangathi amadoda abo angabulawa yisifo esiwumshayabhuqe,Izinsizwa zabo zibulawe ngenkemba empini. + 22  Makuzwakale ukukhala ezindlini zabo,Lapho ubalethela abaphangi bengalindele. Ngoba bangimbele umgodi ukuze bangibambe,Babekele izinyawo zami izicupho. + 23  Kodwa wena Jehova,Uwazi kahle wonke amacebo abo okungibulala. + Ungasimbozi isiphambeko sabo,Ungasisuli isono sabo phambi kwakho. Mabakhubeke phambi kwakho +Lapho usubajezisa ngenxa yentukuthelo yakho. +

Imibhalo yaphansi

NgesiHebheru, “njengoba ayebona kukuhle emehlweni akhe.”
Noma, “ngiyozisola.”
Noma, “ngiyozisola.”
NgesiHebheru, “Ngilungiselela.”
NgesiHebheru, “sishunqisela into engenanzuzo intuthu yemihlatshelo.”
Noma, “engakhiwanga.”
NgesiHebheru, “masimshaye ngolimi.”
Noma, “bezazi iziqondiso.”