UJeremiya 17:1-27

  • Isono sikaJuda siqoshiwe (1-4)

  • Izibusiso zokwethembela kuJehova (5-8)

  • Inhliziyo ekhohlisayo (9-11)

  • UJehova, ithemba lika-Israyeli (12, 13)

  • Umthandazo kaJeremiya (14-18)

  • Ukugcina iSabatha lingcwele (19-27)

17  “Isono sikaJuda sibhalwe phansi ngepeni lensimbi. Siqoshwe ngedayimane enhliziyweni yakheNasezimpondweni zama-altare akhe,   Kuyilapho amadodana akhe ecabanga ngama-altare akhe nezigxobo zakhe ezingcwele *+Eceleni kwesihlahla esikhephuzelayo, emagqumeni aphakeme, +   Ezintabeni nasesigangeni. Umnotho wakho, yonke ingcebo yakho, ngiyokunikela ukuba kuphangwe +—Izindawo zakho eziphakeme ngenxa yesono kuzo zonke izindawo zakho. +   Ngokuzithandela uyodedela ifa engakunika lona. + Ngiyokwenza ukuba usebenzele izitha zakho ezweni ongalazi, +Ngoba wokhele intukuthelo yami njengomlilo. *+ Iyovutha kuze kube phakade.”   Yilokhu uJehova akushoyo: “Iqalekisiwe indoda* ethembela kubantu +Encika emandleni abantu, *+Enhliziyo yayo ifulathela uJehova.   Iyoba njengesihlahla esimi sodwa ogwadule. Ngeke izithole izinto ezinhle,Kodwa iyohlala ezindaweni eziwugwadule ehlane,Ezweni likasawoti okungahlali muntu kulo.   Ibusisiwe indoda* ethembela kuJehova,Ebeka ithemba layo kuJehova. +   Iyoba njengesihlahla esitshalwe ngasemanzini,Esinezimpande ezenabele emfuleni. Ngeke ikuzwe ukushisa,Kodwa amaqabunga ayo ayohlale eluhlaza. + Ngesikhathi sesomiso ngeke ikhathazeke,Ngeke iyeke ukuthela izithelo.   Inhliziyo ikhohlisa ngaphezu kwanoma yini enye futhi iyingozi. *+ Ubani ongase ayazi? 10  Mina, Jehova, ngicubungula inhliziyo, +Ngihlola imicabango ejulile,*Ukuze nginike yilowo nalowo ngokwezindlela zakhe,Ngokwemiphumela yemisebenzi yakhe. + 11  Njengethendele* elibutha amaqanda elingazange liwazalele,Unjalo umuntu othola ingcebo ngokukhwabanisa. *+ Iyomlahlekela ngokuhamba kwesikhathi,Ekugcineni uyoba ongenangqondo.” 12  Isihlalo sobukhosi esikhazimulayo besidunyiswa kusukela ekuqaleni,Siyindawo yethu yokuphephela. + 13  O Jehova, themba lika-Israyeli,Bonke abakushiyayo bayothelwa ngehlazo. Labo abakuhlubukayo* bayolotshwa emhlabathini, +Ngoba bamshiyile uJehova, umthombo wamanzi okuphila. + 14  Ngelaphe Jehova, ngizokwelapheka. Ngisindise, ngizosinda, +Ngoba nguwena engimdumisayo. 15  Bheka! Kukhona abathi kimi: “Kungani izwi likaJehova lingakagcwaliseki namanje?” + 16  Kodwa mina, angiyekanga ukukulandela njengomalusi,Angizange ngilulangazelele usuku lwenhlekelele. Wena uzazi kahle zonke izinto engizishilo;Konke kwenzeke phambi kwakho! 17  Ungangenzi ngesabe. Uyisiphephelo sami ngosuku lwenhlekelele. 18  Abangishushisayo mabahlazeke, +Kodwa mina mangingahlazeki. Mabashaywe uvalo,Kodwa mina mangingashaywa uvalo. Balethele usuku lwenhlekelele, +Ubaphihlize ubabhubhise ngokuphelele.* 19  Yilokhu uJehova akushilo kimi: “Hamba, ume esangweni lamadodana abantu lelo amakhosi akwaJuda angena futhi aphume ngalo, nakuwo wonke amasango aseJerusalema. + 20  Kumelwe uthi kubo, ‘Yizwani izwi likaJehova, nina makhosi akwaJuda nawo wonke uJuda nani nonke zakhamuzi zaseJerusalema, eningena ngala masango. 21  Yilokhu uJehova akushoyo: “Ziqapheni, ningathwali mthwalo ngosuku lweSabatha noma niwungenise ngamasango aseJerusalema. + 22  Akumelwe nikhiphe umthwalo emakhaya enu ngosuku lweSabatha; ningenzi lutho. + Kumelwe nilungcwelise usuku lweSabatha, njengoba nje ngayala okhokho benu. + 23  Kodwa abazange balalele noma banake, kunalokho ngenkani benqaba* ukulalela noma ukwamukela isiyalo.” ’ + 24  “ ‘ “Nokho, uma ningilalelisisa,” kusho uJehova, “ningangenisi mthwalo ngamasango aleli dolobha ngosuku lweSabatha kodwa ningcwelise usuku lweSabatha ngokungenzi lutho ngalo, + 25  kuyongena ngamasango aleli dolobha amakhosi nezikhulu ezihlezi esihlalweni sobukhosi sikaDavide, + ezigibela inqola namahhashi, wona nezikhulu zawo, amadoda akwaJuda nezakhamuzi zaseJerusalema; + futhi kuleli dolobha kuyohlala abantu kuze kube phakade. 26  Kuyofika abantu bevela emadolobheni akwaJuda, ezindaweni ezizungeze iJerusalema, ezweni lakwaBhenjamini, + ezweni elisethafeni, + ezintabeni naseNegebhi,* belethe iminikelo eshiswa ngokuphelele, + imihlatshelo, + iminikelo yokudla okusanhlamvu, + impepho enephunga elimnandi nemihlatshelo yokubonga endlini kaJehova. + 27  “ ‘ “Kodwa uma ningangilaleli ngokuba ningcwelise usuku lweSabatha futhi ningathwali mithwalo niyingenise ngamasango aseJerusalema ngosuku lweSabatha, ngiyowashisa ngomlilo amasango alo, nakanjani umlilo uyoshisa imibhoshongo yaseJerusalema + enezivikelo eziqinile futhi ngeke ucimeke.” ’ ” +

Imibhalo yaphansi

Noma kungaba, “Ngoba nokhelwe njengomlilo entukuthelweni yami.”
Noma, “indoda enamandla.”
NgesiHebheru, “Eyenza umuntu ingalo yayo.”
Noma, “indoda enamandla.”
Noma kungaba, “ayelapheki.”
Noma, “imizwa ejulile.” NgesiHebheru, “izinso.”
Uhlobo lwenyoni efana nenkukhu.
Noma, “ngokungenabulungisa.”
NgesiHebheru, “abangihlubukayo,” cishe kubhekiselwa kuJehova.
Noma, “ubabhubhise ngokuphindwe kabili.”
NgesiHebheru, “benza lukhuni intamo yabo.”
Noma, “naseningizimu.”