UJeremiya 16:1-21

  • UJeremiya akufanele ashade, alile noma aye emadilini (1-9)

  • Ukujeziswa nokubuyiselwa (10-21)

16  Izwi likaJehova laphinde lafika kimi, lathi:  “Ungamthathi umfazi, ungabi nawo amadodana namadodakazi kule ndawo.  Ngoba yilokhu uJehova akushoyo ngokuphathelene namadodana namadodakazi azalelwa kule ndawo, nangokuphathelene nonina noyise:  ‘Bayobulawa yizifo ezibulalayo, + akekho oyobakhalela, akekho oyobangcwaba; + bayoba njengomquba phezu komhlaba. Bayobulawa yinkemba nayindlala, + futhi izidumbu zabo ziyodliwa yizinyoni nayizilwane zasendle.’   “Ngoba yilokhu uJehova akushoyo,‘Ungangeni endlini yabalilayo,Ungayi ukuyolila noma ukuyozwelana nabo.’ + ‘Ngoba ngikususile ukuthula kwami kulesi sizwe,’ kusho uJehova,‘Kanye nothando lwami oluqotho nomusa. +   Abavelele nabantukazana bayofa kuleli zwe. Ngeke bangcwatshwe,Akekho oyobakhalela,Akukho muntu oyozisika noma oyophuca ikhanda ngenxa yabo.*   Akekho oyobanika ukudla labo abalilayo,Ukuze abaduduze ngenxa yokufelwa;Akekho oyobanika indebe yewayini lokubaduduzaUkuze baphuze ngoba beshonelwe uyise noma unina.   Ungangeni endlini yediliUkuba uhlale phansi nabo ukuze udle futhi uphuze.’  “Ngoba yilokhu uJehova wamabutho, uNkulunkulu ka-Israyeli akushoyo, ‘Niyobona lapho ngithulisa umsindo wokujabula nowokuhalalisa, izwi lomkhwenyana nelikamakoti kule ndawo.’ + 10  “Lapho utshela lesi sizwe wonke la mazwi, siyothi kuwe, ‘Kungani uJehova ethe yonke le nhlekelele izosehlela? Yini esiyenzile engalungile, sone ngani kuJehova uNkulunkulu wethu?’ + 11  Wena kumelwe uthi kuso, ‘ “Kungenxa yokuthi oyihlo bangishiya,” + kusho uJehova, “baqhubeka belandela abanye onkulunkulu bebakhonza, bebakhothamela. + Kodwa mina bangishiya, abazange bawugcine umthetho wami. + 12  Nina niye nenza kabi kakhulu kunoyihlo, + yilowo nalowo ngenkani ulandela inhliziyo yakhe embi kunokungilalela. + 13  Ngizonijikijela ngaphandle kwaleli zwe, nginiyise ezweni nina nokhokho benu eningazange nilazi, + kulo kuyodingeka nikhonze abanye onkulunkulu ubusuku nemini, + ngoba ngeke nginibonise umusa.” ’ 14  “ ‘Nokho, kuza izinsuku,’ kusho uJehova, ‘lapho bengeke besasho ukuthi: “Ngimfunge uJehova owakhipha abantu bakwa-Israyeli ezweni laseGibhithe!” + 15  kodwa bayothi: “Ngimfunge uJehova owakhipha abantu bakwa-Israyeli ezweni lasenyakatho nakuwo wonke amazwe ayebahlakazele kuwo!” futhi ngiyobabuyisela ezweni labo, engalinika okhokho babo.’ + 16  ‘Ngithumela ukuba kulandwe abadobi abaningi,’ kusho uJehova,‘Bayobadoba. Ngemva kwalokho ngiyothumela abazingeli abaningi,Bayobazingela kuzo zonke izintaba nakuwo wonke amagqumaNasemifantwini yamadwala. 17  Ngoba amehlo ami akubona konke abakwenzayo.* Abafihlekile phambi kwami,Nesono sabo asifihlekile phambi kwami. 18  Okokuqala, ngizophindisela ngokugcwele kubo ngenxa yesiphambeko sabo nesono sabo, +Ngoba balingcolisile izwe lami ngezithixo zabo ezingaphili* ezinyanyekayoBagcwalise ifa lami ngezinto zabo ezinengekayo.’ ” + 19  O Jehova, mandla ami nesiphephelo sami,Ndawo yami engibalekela kuyo lapho ngicindezelekile, +Izizwe ziyoza kuwe zivela emaphethelweni omhlaba,Ziyothi: “Okhokho bethu badla ifa elingamanga,Ize nezinto ezingasizi ngalutho.” + 20  Umuntu angazenzela yini onkulunkuluBebe bengebona ngempela onkulunkulu? + 21  “Ngakho ngizobenza bazi,Ngaleso sikhathi ngiyobenza bawazi amandla ami,Bayokwazi ukuthi igama lami nginguJehova.”

Imibhalo yaphansi

Amasiko okulila ezizwe ezazikhonza izithixo okungenzeka ayenziwa ama-Israyeli ayizihlubuki.
NgesiHebheru, “akuzo zonke izindlela zabo.”
NgesiHebheru, “eziyizidumbu.”