UJeremiya 14:1-22

  • Isomiso, indlala nenkemba (1-12)

  • Abaprofethi bamanga bayalahlwa (13-18)

  • UJeremiya uvuma isono sesizwe (19-22)

14  Yileli izwi likaJehova elafika kuJeremiya ngokuphathelene nesomiso: +   UJuda uyalila, + amasango akhe awohlokile. Ambozwa umhlabathi edangele,EJerusalema kuqhuma isililo.   Abanumzane bathuma izinceku zabo ukuba ziyokha amanzi. Ziyahamba ziye emithonjeni* zifike zingatholi manzi. Zibuya nezitsha ezingenalutho. Zinamahloni zidumele,Zimboze amakhanda azo.   Ngenxa yokuthi umhlabathi uqhekekile,Ngoba imvula ayini ezweni, +Abalimi baphoxekile futhi bamboze amakhanda abo.   Ngisho nenyamazane endle iyalishiya izinyane layoNgoba abukho utshani.   Izimbongolo zasendle zimi emagqumeni angenalutho. Zihefuzela njengezimpungushe;Amehlo azo awaboni ngoba abukho utshani. +   Nakuba izono zethu zibonisa ukuthi sinecala,Jehova, thatha isinyathelo ngenxa yegama lakho. + Ngoba izenzo zethu zokungathembeki ziningi, +Sone kuwe.   O themba lika-Israyeli, Msindisi + wakhe esikhathini sokucindezeleka,Kungani unjengesihambi ezweni,Njengesihambi esima kuphela ukuze siphumule ubusuku?   Kungani unjengomuntu oshaqekile,Njengeqhawe elingenakusindisa? Ngoba uphakathi kwethu Jehova, +Sibizwa ngegama lakho. + Ungasishiyi. 10  Yilokhu uJehova akushoyo ngalesi sizwe: “Siyakuthanda ukuzulazula; + asikwazi ukuziqoqa. + Ngakho asimjabulisi uJehova. + Manje uzosikhumbula isono saso asijezise.” + 11  UJehova wathi kimi: “Ungasithandazeli lesi sizwe usicelele okuhle. + 12  Lapho sizila ukudla, angikulaleli ukuncenga kwaso, + nalapho sinikela iminikelo eshiswayo ephelele neminikelo yokudla okusanhlamvu, angijabuli ngayo, + ngizosibulala ngenkemba, ngendlala nangesifo esiwumshayabhuqe.” + 13  Ngaphendula ngathi: “Maye Nkosi EnguMbusi Jehova! Abaprofethi bathi kuso, ‘Ngeke kube nempi nendlala, kodwa ngizoninika ukuthula kweqiniso kule ndawo.’ ” + 14  UJehova wabe esethi kimi: “Abaprofethi baprofetha amanga egameni lami. + Angibathumanga, futhi angizange ngibayale noma ngikhulume nabo. + Baprofetha kini umbono wamanga nokubhula okungasizi ngalutho nokukhohlisa kwenhliziyo yabo. + 15  Ngakho-ke yilokhu uJehova akushoyo ngokuphathelene nabaprofethi abaprofetha egameni lami, nakuba ngingabathumanga, labo abathi ngeke ibe khona impi nendlala kuleli zwe: ‘Labo baprofethi bayobulawa yinkemba nayindlala. + 16  Izidumbu zabantu abaprofetha kubo—bona nomkabo namadodana abo namadodakazi abo—ziyolahlwa emigwaqweni yaseJerusalema ngenxa yendlala nenkemba, kungekho ozozingcwaba + ngoba ngizobalethela inhlekelele ebafanele.’ + 17  “Kumelwe ubatshele lokhu,‘Amehlo ami mawageleze izinyembezi ubusuku nemini, mazinganqamuki, +Ngoba indodakazi eyintombi nto yabantu bami iphahlaziwe yaphuka, +Ilimele kakhulu. 18  Uma ngiphumela ngaphandle kwedolobha,Ngibona labo ababulewe ngenkemba! + Uma ngingena edolobheni,Ngibona umonakalo obangelwe yindlala! + Ngoba umprofethi nompristi baye ezweni abangalazi.’ ” + 19  Ingabe umlahle ngempela uJuda, noma ulenyanyile iZiyoni? + Kungani usishayile ukuze singelapheki? + Sasinethemba lokuthola ukuthula, kodwa akufikanga lutho oluhle,Ithemba lokwelashwa, kodwa kukhona ukwesaba! + 20  O Jehova, siyazivuma izono zethu,Nesono sokhokho bethu,Ngoba sonile kuwe. + 21  Ungasilahli ngenxa yegama lakho; +Ungasishiyi isihlalo sakho sobukhosi esikhazimulayo. Khumbula, ungasiphuli isivumelwano osenze nathi. + 22  Sikhona yini isithixo ezithixweni zezizwe esinganisa imvula,Noma ingabe amazulu angakwazi ukuzinisela imvula ngokwawo? Nguwe kuphela onganisa imvula Jehova Nkulunkulu wethu. + Sithembele kuwe,Ngoba uwena owenze zonke lezi zinto.

Imibhalo yaphansi

Noma, “emiseleni yamanzi.”