UJeremiya 11:1-23

  • UJuda wephula isivumelwano sakhe noNkulunkulu (1-17)

    • Onkulunkulu abaningi njengamadolobha (13)

  • UJeremiya ufaniswa newundlu elizohlatshwa (18-20)

  • Ukuphikiswa okuvela kubantu basedolobhaneni lakubo kaJeremiya (21-23)

11  Leli yizwi elafika kuJeremiya livela kuJehova, lithi:  “Yizwani amazwi alesi sivumelwano, nina bantu! “Watshele* abantu bakwaJuda nezakhamuzi zaseJerusalema  uthi kubo, ‘Yilokhu uJehova uNkulunkulu ka-Israyeli akushoyo: “Uqalekisiwe umuntu ongawalaleli amazwi alesi sivumelwano, +  engayala ngawo okhokho benu ngosuku engabakhipha ngalo ezweni laseGibhithe, + esithandweni somlilo sokuncibilikisa insimbi, + ngathi, ‘Lalelani izwi lami, nenze konke enginiyala ngakho; niyoba ngabantu bami nami ngibe nguNkulunkulu wenu, +  ukuze ngisifeze isifungo engasifunga kokhokho benu, sokuthi ngizobanika izwe eligeleza ubisi noju, + njengoba nje kunjalo namuhla.’ ” ’ ” Ngaphendula ngathi: “Amen* Jehova.”  UJehova wabe esethi kimi: “Memezela wonke la mazwi emadolobheni akwaJuda nasemigwaqweni yaseJerusalema, uthi, ‘Yizwani amazwi alesi sivumelwano, niwagcine.  Ngoba ngabaxwayisa okhokho benu ngosuku engabakhipha ngalo ezweni laseGibhithe njengoba nje nginixwayisa nani namuhla, ngibayala ngokuphindaphindiwe,* ngithi: “Lalelani izwi lami.” +  Kodwa abazange balalele noma banake; kunalokho yilowo nalowo walandela inhliziyo yakhe embi eqhutshwa yinkani. + Ngakho ngaletha phezu kwabo wonke amazwi alesi sivumelwano, ngoba abakwenzanga lokho engangibayale ngakho.’ ”  UJehova waphinde wathi kimi: “Kukhona uzungu phakathi kwabantu bakwaJuda nasezakhamuzini zaseJerusalema. 10  Babuyele eziphambekweni zasendulo zokhokho babo, abenqaba ukulalela amazwi ami. + Nabo balandele abanye onkulunkulu babakhonza. + Indlu ka-Israyeli nendlu kaJuda zisephulile isivumelwano sami engasenza nokhokho bazo. + 11  Ngakho-ke yilokhu uJehova akushoyo, ‘Ngibalethela inhlekelele + abangeke bakwazi ukuphunyuka kuyo. Lapho becela usizo kimi, ngeke ngibalalele. + 12  Ngenxa yalokho abasemadolobheni akwaJuda nezakhamuzi zaseJerusalema bayohamba bayocela usizo konkulunkulu ababenzela imihlatshelo, *+ kodwa laba ngeke babasindise ngesikhathi senhlekelele yabo. 13  Ngoba onkulunkulu bakho sebebaningi njengamadolobha akho Juda, wakhe nama-altare amaningi njengemigwaqo yaseJerusalema, uwakhela into ephathisa amahloni,* ama-altare okwenzela uBhali imihlatshelo.’ + 14  “Wena,* ungasithandazeli lesi sizwe. Ungasincengeli noma usinxusele, + ngoba ngiyobe ngingalalele lapho singibiza ngenxa yenhlekelele yaso. 15  Banalungelo lini abantu bami engibathandayo lokuba sendlini yamiNjengoba abaningi kubo benze izinto ezimbi? Ingabe ngemihlatshelo yezilwane* bayoyigwema inhlekelele lapho ifika? Uyokwethaba yini ngaleso sikhathi? 16  UJehova wake wakubiza ngokuthi uyisihlahla somnqumo esithelayo,Esibukekayo esinezithelo ezinhle. Ngomsindo wokuduma okukhulu, usokhele ngomlilo,Bawaphulile amagatsha aso. 17  “UJehova wamabutho okutshalile, + umemezele ukuthi uzokwehlelwa yinhlekelele, wena ndlu kaJuda, ngenxa yobubi obenzile wena kanye nendlu ka-Israyeli, lapho ningicasula ngokwenzela uBhali imihlatshelo.” + 18  UJehova ungitshelile ukuze ngazi;Ngaleso sikhathi wenza ukuba ngibone izenzo zabo. 19  Nganginjengewundlu elizithulele elizohlatshwa. Ngangingazi ukuthi babengakhela uzungu, bethi: + “Masisigawule isihlahla nezithelo zaso,Masimbulale,Ukuze igama lakhe lingabe lisakhunjulwa.” 20  Kodwa uJehova wamabutho wahlulela ngokulunga;Uhlola imicabango ejulile* nenhliziyo. + Mangibone lapho uphindisela kubo,Ngoba icala lami ngilethule kuwe. 21  Ngakho-ke yilokhu uJehova akushoyo kubantu base-Anathoti + abafuna ukukubulala, bethi: “Akumelwe uprofethe egameni likaJehova, + ngale kwalokho sizokubulala”; 22  ngakho-ke yilokhu uJehova wamabutho akushoyo: “Bheka ngizobajezisa. Izinsizwa ziyofa ngenkemba, + amadodana abo namadodakazi abo ayofa ngenxa yendlala. + 23  Ngeke babe khona abayosala kubo, ngoba ngiyoletha inhlekelele kubantu base-Anathoti + ngonyaka engiyobajezisa ngawo.”

Imibhalo yaphansi

Kubonakala sengathi kushiwo kuJeremiya.
Noma, “Makube njalo.”
NgesiHebheru, “ngivuka ekuseni ngibayala.”
Noma, “ababashunqisela umusi womhlatshelo.”
Noma, “unkulunkulu ophathisa amahloni.”
Okuwukuthi, uJeremiya.
Okuwukuthi, imihlatshelo eyenziwa ethempelini.
Noma, “imizwa esekujuleni.” NgesiHebheru, “izinso.”