UJeremiya 1:1-19

  • UJeremiya umiswa njengomprofethi (1-10)

  • Umbono wesihlahla som-alimondi (11, 12)

  • Umbono webhodwe lokupheka (13-16)

  • UJeremiya uqiniselwa umsebenzi awuthunyiwe (17-19)

1  Lawa ngamazwi kaJeremiya* indodana kaHilikiya, omunye wabapristi base-Anathoti + ezweni lakwaBhenjamini.  Izwi likaJehova lafika kuye ezinsukwini zikaJosiya + indodana ka-Amoni, + inkosi yakwaJuda, ngonyaka ka-13 wokubusa kwakhe.  Lafika nasezinsukwini zikaJehoyakimi + indodana kaJosiya, inkosi yakwaJuda, kwaze kwaba sekupheleni konyaka ka-11 kaZedekiya + indodana kaJosiya, inkosi yakwaJuda, kwaze kwaba yilapho iJerusalema liya ekudingisweni ngenyanga yesihlanu. +  Izwi likaJehova lafika kimi, lathi:   “Ngakwazi* ngaphambi kokuba ngikubumbe esibelethweni, +Ngakungcwelisa* nangaphambi kokuba uzalwe. *+ Ngakwenza umprofethi ezizweni.”   Kodwa ngathi: “Maye, Nkosi EnguMbusi Jehova! Angikwazi ukukhuluma, + ngoba ngisewumfana nje.” *+   UJehova wathi kimi: “Ungasho ukuthi, ‘Ngisewumfana nje.’ Ngoba kumelwe uye kubo bonke labo engikuthuma kubo,Kufanele ubatshele konke engikuyala ngakho. +   Ungesatshiswa yindlela ababukeka ngayo, +Ngoba ‘Nginawe ukuze ngikusindise,’ kusho uJehova.” +  Ngemva kwalokho uJehova welula isandla sakhe wathinta umlomo wami. + UJehova wathi kimi: “Ngifake amazwi ami emlonyeni wakho. + 10  Bheka, ngikunike igunya namuhla phezu kwezizwe naphezu kwemibuso, ukuze usiphule futhi udilize, ubhubhise futhi ubhidlize, wakhe futhi utshale.” + 11  Izwi likaJehova laphinde lafika kimi, lathi: “Ubonani, Jeremiya?” Ngakho ngathi: “Ngibona igatsha lesihlahla som-alimondi.”* 12  UJehova wathi kimi: “Ubone kahle, ngoba ngiphapheme ngokuphathelene nezwi lami ukuze ngilifeze.” 13  Izwi likaJehova lafika kimi okwesibili, lathi: “Ubonani?” Ngakho ngathi: “Ngibona ibhodwe elibilayo,* umlomo walo ufulathele inyakatho.” 14  UJehova wabe esethi kimi: “Kuyoqhamuka inhlekelele enyakathoNgokumelene nazo zonke izakhamuzi zakuleli zwe. + 15  Ngoba ‘ngibiza zonke izizwe zemibuso yasenyakatho,’ kusho uJehova, +‘Zizofika; yileso naleso sibeke isihlalo saso sobukhosiEmasangweni aseJerusalema, +Zihlasele zonke izindonga zalo nxazonkeNawo wonke amadolobha akwaJuda. + 16  Ngizomemezela izahlulelo zami ngokumelene nabo ngenxa yabo bonke ububi babo,Ngoba bangishiyile, +Bashunqisela abanye onkulunkulu umusi womhlatshelo +Bakhothamela imisebenzi yezandla zabo.’ + 17  Kodwa wena kufanele ubhukule,*Kumelwe usukume ubatshele konke engikuyala ngakho. Ungabesabi, +Ukuze ngingakwenzi uthuthumele phambi kwabo. 18  Ngoba namuhla ngikwenze waba yidolobha elinezivikelo eziqinile,Insika yensimbi nezindonga zethusi ngokumelene nalo lonke leli zwe, +Emakhosini akwaJuda nasezikhulwini zakhona,Kubapristi bakhona nakubantu bezwe. + 19  Nakanjani bazolwa nawe,Kodwa ngeke bakunqobe,Ngoba ‘mina nginawe,’ + kusho uJehova, ‘ukuba ngikusindise.’ ”

Imibhalo yaphansi

Kungenzeka lisho ukuthi “UJehova Uyaphakamisa.”
Noma, “Ngakukhetha.”
Noma, “Ngakuhlukanisa kwabanye.”
NgesiHebheru, “ngaphambi kokuba uphume esibelethweni.”
Noma, “ngisemncane.”
NgesiHebheru, “igatsha lovukayo.”
NgesiHebheru, “elivuthelwayo,” okubonisa ukuthi kunomlilo ovuthayo ngaphansi.
NgesiHebheru, “ubophe izinkalo zakho.”