Incwadi KaJakobe 5:1-20

  • Kuxwayiswa izicebi (1-6)

  • UNkulunkulu ubusisa ukukhuthazela ngesineke (7-11)

  • “Uyebo” wenu makasho uyebo (12)

  • Umthandazo wokholo uyasebenza (13-18)

  • Ukusiza isoni sibuye (19, 20)

5  Yizwani, nina bantu abacebile, khalani nilile ngenxa yezinsizi ezizonehlela. +  Ingcebo yenu ibolile, nezingubo zenu zidliwe inundu. +  Igolide nesiliva lenu kugqwale kwaphela, ukugqwala kwako kuyoba ubufakazi obumelene nani futhi kuyodla inyama yenu. Enizibekelele kona kuyoba njengomlilo ezinsukwini zokugcina. +  Bhekani! Iholo enilibambele izisebenzi ezivune amasimu enu liyaqhubeka limemeza, futhi izicelo zosizo zabavuni zifinyelele ezindlebeni zikaJehova* wamabutho. +  Niye naphila ngokunethezeka nangokuzitika ngenjabulo emhlabeni. Nikhuluphalise izinhliziyo zenu ngosuku lokuhlaba. +  Niye nalahla; nabulala olungile. Ingabe akamelani* nani?  Ngakho-ke, bazalwane, bekezelani kuze kufike iNkosi. + Bhekani! Umlimi uqhubeka elinde isithelo somhlaba esiyigugu, esibekezelela kuze kufike imvula yokuqala nemvula yokugcina. +  Nani futhi bekezelani; + qinisani izinhliziyo zenu, ngoba ukuba khona kweNkosi sekusondele. +  Ningakhonondi* ngomunye nomunye, bazalwane, ukuze ningahlulelwa. + Bhekani! UMahluleli umi phambi kweminyango. 10  Bazalwane, bhekani abaprofethi abakhuluma egameni likaJehova *+ nilandele isibonelo sabo ­sokubekezela + nokukhuthazela ngaphansi kokubi. + 11  Bhekani! Sithi bayajabula* labo abaye bakhuthazela. + Nizwile ngokukhuthazela kukaJobe, + nezwa nangesibusiso uJehova* amnikeza sona, + okubonisa ukuthi uJehova* unothando* olukhulu nesihe. + 12  Ngaphezu kwakho konke, bazalwane, yekani ukufunga, kungaba ngezulu noma ngomhlaba noma isiphi esinye isifungo. Kodwa “uYebo” wenu makasho uyebo, “noCha” wenu, ucha, + ukuze ningahlulelwa. 13  Ingabe ukhona kini obhekene nobunzima? Makaqhubeke ethandaza. + Ukhona oweneme? Makacule izingoma. + 14  Ukhona yini ogulayo phakathi kwenu? Makabize abadala + bebandla, bamthandazele, bamgcobe ngamafutha + egameni likaJehova.* 15  Umthandazo wokholo uyokwenza ogulayo* alulame, uJehova* amphilise. Futhi, uma enze izono, uyothethelelwa. 16  Ngakho-ke, vumani izono zenu + komunye nomunye futhi nithandazelane, ukuze niphiliswe. Ukunxusa komuntu olungile kunamandla amakhulu. *+ 17  U-Eliya wayengumuntu onemizwa efana neyethu, kodwa lapho ngobuqotho ethandazela ukuba lingani, alinanga ezweni iminyaka emithathu nezinyanga eziyisithupha. + 18  Waphinde wathandaza, izulu lana, nezwe lakhiqiza isi­thelo. + 19  Bazalwane, uma noma ubani phakathi kwenu edukiswa eqinisweni, omunye ambuyise, 20  yazini ukuthi noma ubani obuyisa isoni ekuphambukeni + kwaso uyosisindisa ekufeni futhi uyomboza izono eziningi. +

Imibhalo yaphansi

Noma kungaba, “uNkulunkulu akamelani.”
Noma, “Ningabubuli; Ningakhalazi.”
Noma, “unozwela.”
Noma, “babusisiwe.”
Noma kungaba, “okhathele.”
NgesiGreki, “kunamandla amakhulu lapho kusebenza.”