Incwadi KaJakobe 4:1-17

  • Ungabi umngane wezwe (1-12)

    • Melanani noDeveli (7)

    • Sondelani kuNkulunkulu (8)

  • Isexwayiso ngokuqhosha (13-17)

    • “Uma uJehova ethanda” (15)

4  Zivelaphi izimpi nokulwa phakathi kwenu? Akuveli yini ezifisweni zenu zenyama eziqhubeka zilwela ukulawula imizimba yenu? *+  Niyafisa, kodwa anitholi. Niyaqhubeka nibulala futhi niyahala, kodwa anikwazi ukuthola. Niyaqhubeka nilwa futhi nihlaselana. + Aninalutho ngenxa yokuthi aniceli.  Uma nicela anitholi ngoba nicela ngenjongo embi, ukuze nikusebenzise ezifisweni zenu zenyama.  Ziphingi,* anazi yini ukuthi ubungane nezwe bungubutha noNkulunkulu? Ngakho-ke, noma ubani ofuna ukuba umngane wezwe uzenza isitha sikaNkulunkulu. +  Noma ingabe nicabanga ukuthi umbhalo usho ngaphandle kwesizathu ukuthi: “Umoya ongaphakathi kithi uqhubeka ulangazelela ngomona”? +  Nokho, umusa awunikezayo mkhulu kakhulu. Ngakho umbhalo uthi: “UNkulunkulu umelana nabaziphakamisayo, + kodwa abathobekile ubapha umusa omkhulu.” +  Ngakho-ke, zithobeni kuNkulunkulu; + kodwa melanani noDeveli + khona-ke uyonibalekela. +  Sondelani kuNkulunkulu, naye uyosondela kini. + Hlanzani izandla zenu, nina zoni, + futhi nihlanze izinhliziyo zenu, + nina enimanqikanqika.  Yibani lusizi, nilile futhi nikhale. + Ukuhleka kwenu makuphenduke ukulila, nenjabulo yenu ibe ukuphelelwa yithemba. 10  Zithobeni emehlweni kaJehova, *+ khona-ke uyoniphakamisa. + 11  Yekani ukukhuluma kabi ngomunye nomunye, bazalwane. + Lowo okhuluma kabi ngomfowabo noma owahlulela umfowabo ukhuluma kabi ngomthetho futhi wahlulela umthetho. Manje uma wahlulela umthetho, awuyena umenzi womthetho, kodwa ungumahluleli. 12  Munye kuphela onguMniki-mthetho noMahluleli, + lowo okwaziyo ukusindisa nokubhubhisa. + Kodwa wena, ungubani ukuba wahlulele umakhelwane wakho? + 13  Yizwani nina enithi: “Namuhla noma kusasa sizoya kuleli dolobha sihlale unyaka khona, futhi sizoqhuba ibhizinisi sithole inzuzo,” + 14  nibe ningazi ukuthi ukuphila kwenu kuyoba njani kusasa. + Ngoba niyinkungu ebonakala isikhashana bese inyamalala. + 15  Esikhundleni salokho, kufanele nithi: “Uma uJehova* ethanda, + sizophila futhi senze lokhu noma lokhuya.” 16  Kodwa manje niziqhenya ngokuqhosha kwenu kokuzikhukhumeza. Konke ukuqhosha okunjalo kubi. 17  Ngakho-ke, uma umuntu azi ukuthi angakwenza kanjani okuhle kodwa angakwenzi, wenza ­isono. +

Imibhalo yaphansi

NgesiGreki, “zilwa emalungwini enu.”
Noma, “Nina eningathembekile.”