IzEnzo ZabaPhostoli 9:1-43

  • USawulu uya eDamaseku (1-9)

  • U-Ananiya uthunywa ukuba ayosiza uSawulu (10-19a)

  • USawulu ushumayela ngoJesu eDamaseku (19b-25)

  • USawulu uvakashela eJerusalema (26-31)

  • UPetru uphulukisa u-Eneya (32-35)

  • UDorka ophanayo uyavuswa (36-43)

9  Kodwa uSawulu, esaqhubeka nokusongela abafundi beNkosi futhi efuna ukubabulala, + waya kumpristi ophakeme  wacela kuye izincwadi zokuya emasinagogeni eDamaseku, ukuze abalethe eJerusalema beboshiwe noma yibaphi abatholayo abangabaleyo Ndlela, + kokubili amadoda nabesifazane.  Njengoba ehamba esondela eDamaseku, kungazelelwe kwabanika nxazonke ukukhanya okuvela ezulwini, +  wawela phansi, wezwa izwi lithi kuye: “Sawulu, Sawulu, ungishushiselani?”  Wabuza wathi: “Ungubani wena Nkosi?” Wathi: “NginguJesu, + lowo omshushisayo. +  Vuka uye edolobheni, uzotshelwa okumelwe ukwenze.”  Amadoda ayehamba naye ama ahluleka nokukhuluma, ewuzwa umsindo wezwi kodwa engaboni muntu. +  USawulu wavuka, nakuba amehlo akhe ayevulekile, wayengaboni lutho. Ngakho bamhola bembambe ngesandla bamyisa eDamaseku.  Izinsuku ezintathu wayengaboni lutho, + akazange adle noma aphuze. 10  Kwakukhona umfundi ogama lakhe lingu-Ananiya + eDamaseku, iNkosi yathi kuye embonweni: “Ananiya!” Wathi: “Ngilapha Nkosi.” 11  INkosi yathi kuye: “Vuka, uye emgwaqweni okuthiwa uQondile, ufune endlini kaJuda umuntu ogama lakhe linguSawulu, waseTarsu. + Njengamanje uyathandaza, 12  embonweni ubone indoda egama layo lingu-Ananiya ingena imbeka izandla ukuze aphinde abone.” + 13  Kodwa u-Ananiya waphendula wathi: “Nkosi, ngizwe abantu abaningi bekhuluma ngalo muntu, bekhuluma ngazo zonke izinto ezimbi azenza kwabangcwele bakho eJerusalema. 14  Njengoba elapha, unegunya elivela kubapristi abakhulu lokubopha bonke ababiza igama lakho.” + 15  Kodwa iNkosi yathi kuye: “Hamba! Ngoba lo muntu uyisitsha sami engisikhethile + ukuba aphathe igama lami ezizweni + nasemakhosini + nakubantwana bakwa-Israyeli. 16  Ngoba ngizombonisa ngokucacile ukuthi ziningi kangakanani izinto okumelwe ahlupheke ngazo ngenxa yegama lami.” + 17  Ngakho u-Ananiya wahamba wangena kuleyo ndlu, wambeka izandla, wathi: “Sawulu mfowethu, iNkosi uJesu ebonakale kuwe endleleni obuza ngayo, ingithumile ukuze uphinde ubone futhi ugcwale umoya ongcwele.” + 18  Masinyane, okwakubonakala kunjengezimpephelezi kwawa emehlweni akhe, waphinde wabona. Wabe esesukuma wabhapathizwa, 19  wadla wayesethola amandla. Wahlala nabafundi izinsuku ezithile eDamaseku, + 20  masinyane waqala ukushumayela emasinagogeni ngoJesu, ukuthi lo uyiNdodana kaNkulunkulu. 21  Kodwa bonke ababemuzwa bamangala, bathi: “Lo muntu akuyena yini lona owayeshushisa ngonya abaseJerusalema ababiza igama likaJesu? + Akazelanga yini lapha ukuzobabopha abayise kubapristi abakhulu?” + 22  Kodwa uSawulu waqhubeka ethola amandla nangokwengeziwe futhi wayewadida amaJuda ayehlala eDamaseku, njengoba ayebonisa ngokunengqondo ukuthi lo nguKristu. + 23  Lapho sekudlule izinsuku eziningi, amaJuda akha icebo lokumbulala. + 24  Nokho, uSawulu wezwa ngecebo lawo. Ayewagadisisa namasango ubusuku nemini ukuze ambulale. 25  Ngakho abafundi bakhe bamthatha bamehlisa ebusuku ngembobo esodongeni, bemehlisa ngobhasikidi. + 26  Lapho efika eJerusalema, + wenza imizamo yokuzihlanganisa nabafundi, kodwa bonke babemesaba, ngoba babengakholwa ukuthi usengumfundi. 27  Ngakho uBarnaba + wamsiza, wamhola wamyisa kubaphostoli, wabalandisa ngokuningiliziwe ngendlela ayebone ngayo iNkosi + endleleni nokuthi yayikhulume naye, nangendlela ayekhulume ngayo ngesibindi egameni likaJesu eDamaseku. + 28  Ngakho waqhubeka enabo, ezihambela ngokukhululekile* eJerusalema, ekhuluma ngesibindi egameni leNkosi. 29  Wayekhuluma futhi ephikisana namaJuda akhuluma isiGreki, kodwa wona enza imizamo yokumbulala. + 30  Lapho abafowethu bezwa ngalokhu, bamehlisela eKhesariya bamthumela eTarsu. + 31  Ngempela, ibandla kulo lonke elaseJudiya naseGalile naseSamariya + langena enkathini yokuthula, lakhiwa; isibalo salo saqhubeka sanda ngenxa yokuthi lalibonisa ukwesaba uJehova* futhi liphila ngokuvumelana nenduduzo yomoya ongcwele. + 32  Njengoba uPetru ayehamba kuso sonke isifunda, wehlela nakwabangcwele ababehlala eLida. + 33  Wathola lapho umuntu ogama lakhe lingu-Eneya, owayeseneminyaka engu-8 elele embhedeni wakhe, ngoba wayekhubazekile. 34  UPetru wathi kuye: “Eneya, uJesu Kristu uyakuphulukisa. + Vuka wendlule umbhede wakho.” + Wavuka masinyane. 35  Lapho bonke abahlala eLida naseThafeni laseSharoni bembona, baphendukela eNkosini. 36  EJopha kwakukhona umfundi ogama lakhe linguThabitha, elisho ukuthi “Dorka,”* uma lihunyushwa. Wayenza izinto eziningi ezinhle nezipho eziningi zesihe. 37  Kodwa ngalezo zinsuku wagula washona. Ngakho bamgeza, bambeka ekamelweni eliphezulu. 38  Njengoba iLida laliseduze kweJopha, lapho abafundi bezwa ukuthi uPetru wayekulelo dolobha, bathumela amadoda amabili kuye ukuba amncenge athi: “Sicela uze kithi khona manje.” 39  UPetru wasuka wahamba nawo. Lapho efika, amyisa ekamelweni eliphezulu; bonke abafelokazi beza kuye bekhala futhi bembonisa zonke izingubo* uDorka ayezenza ngesikhathi esenabo. 40  UPetru wabe esekhiphela wonke umuntu ngaphandle, + eguqa phansi, wathandaza. Ephendukela esidunjini, wathi: “Thabitha, vuka!” Wavula amehlo akhe, lapho ebona uPetru, wavuka wahlala. + 41  UPetru wambamba ngesandla, wamphakamisa, wayesebiza abangcwele nabafelokazi, wababonisa ukuthi useyaphila. + 42  Lokhu kwaziwa kulo lonke elaseJopha, abaningi bakholwa eNkosini. + 43  Wahlala eJopha izinsukwana nomshuki wezikhumba ogama lakhe linguSimoni. +

Imibhalo yaphansi

NgesiGreki, “engena ephuma.”
Igama lesiGreki elithi Dorka negama lesi-Aramu elithi Thabitha womabili asho “iNyamazane.”
Noma, “izingubo zangaphakathi nezangaphandle.”