IzEnzo ZabaPhostoli 8:1-40

  • USawulu umshushisi (1-3)

  • Inkonzo kaFiliphu ethelayo eSamariya (4-13)

  • UPetru noJohane bathunyelwa eSamariya (14-17)

  • USimoni uzama ukuthenga umoya ongcwele (18-25)

  • Umthenwa ongumTopiya (26-40)

8  USawulu, wakwamukela ukubulawa kwakhe. + Ngalolo suku kwavela ukushushiswa okukhulu kwebandla elaliseJerusalema; bonke ngaphandle kwabaphostoli bahlakazekela kuzo zonke izifunda zaseJudiya naseSamariya. +  Kodwa amadoda ashisekayo amthwala uStefanu ayomngcwaba, futhi amlilela kakhulu.  Nokho, uSawulu waqala ukuphatha ibandla ngesihluku. Wayehlasela indlu nendlu, ahudulele ngaphandle amadoda nabesifazane, abayise ejele. +  Nokho, labo ababehlakazekile badabula izwe bememezela izindaba ezinhle zezwi likaNkulunkulu. +  UFiliphu wehlela edolobheni laseSamariya + washumayela ngoKristu kulo.  Izixuku zazizinakisisa izinto ezazishiwo uFiliphu zibe zilalele futhi zibuka izibonakaliso ayezenza.  Baningi ababenemimoya emibi, futhi yayikhala ngezwi elikhulu iphume. + Ngaphezu kwalokho, abaningi ababekhubazekile nababeyizinyonga belashwa.  Ngakho kwaba nenjabulo enkulu kulelo dolobha.  Kwakukhona indoda egama layo linguSimoni kulelo dolobha, ngaphambi kwalokhu, eyayikade isebenzisa ubuciko bemilingo futhi imangaza isizwe saseSamariya, ithi yona ingumuntu omkhulu. 10  Bonke, kusukela komncane kunabo bonke kuye komkhulu kunabo bonke, babeyinaka futhi bethi: “Lo muntu ungaMandla kaNkulunkulu abizwa ngokuthi amaKhulu.” 11  Ngakho babeyinaka ngoba kwase kuyisikhathi eside ibamangaza ngobuciko bayo bemilingo. 12  Kodwa lapho bekholwa uFiliphu, owayememezela izindaba ezinhle zoMbuso kaNkulunkulu + nezegama likaJesu Kristu, amadoda nabesifazane babebhapathizwa. + 13  USimoni naye waba ikholwa, futhi ngemva kokubhapathizwa, waqhubeka enoFiliphu; + wamangala lapho ebona izibonakaliso nemisebenzi emikhulu yamandla. 14  Lapho abaphostoli eJerusalema bezwa ukuthi iSamariya lamukele izwi likaNkulunkulu, + bathumela kubo uPetru noJohane; 15  behla babathandazela ukuba bathole umoya ongcwele. + 16  Ngoba babebhapathizwe egameni leNkosi uJesu, kodwa umoya ongcwele wawungakehleli kumuntu kubo. + 17  Babe sebebabeka izandla, + bamukela umoya ongcwele. 18  Lapho uSimoni ebona ukuthi umoya unikezwa ngokubekwa izandla ngabaphostoli, wabathembisa ukubanika imali, 19  wathi: “Nami nginikeni leli gunya ukuze kuthi noma ubani engimbeka izandla amukele umoya ongcwele.” 20  Kodwa uPetru wathi kuye: “Kwangathi isiliva lakho lingashabalala kanye nawe, ngoba ucabange ukuthi ungasithola ngemali isipho sesihle sikaNkulunkulu. + 21  Awunangxenye nasabelo kule ndaba, ngoba inhliziyo yakho ayiqondile emehlweni kaNkulunkulu. 22  Ngakho phenduka kulobu bubi bakho, unxuse uJehova* ukuba, uma kungenzeka, akuthethelele ngenxa yomcabango omubi osenhliziyweni yakho; 23  ngoba ngiyabona ukuthi uwushevu obabayo* nesigqila sokungalungi.” 24  USimoni wabaphendula wathi: “Nginxuseleni nina kuJehova* ukuze ngingehlelwa yinto eniyishilo.” 25  Ngakho, lapho sebebunikeze ngokuphelele ubufakazi futhi bakhuluma izwi likaJehova,* babuyela emuva ngaseJerusalema, bamemezela izindaba ezinhle emizini eminingi yamaSamariya. + 26  Nokho, ingelosi kaJehova *+ yakhuluma noFiliphu, yathi: “Sukuma uye eningizimu endleleni eyehlayo esuka eJerusalema iye eGaza.” (Le ndlela isogwadule.) 27  Ngemva kwalokho wasukuma wahamba, futhi bheka! Kwakukhona umthenwa* ongumTopiya, indoda eyayinegunya ingaphansi kukaKhandakhe, indlovukazi yamaTopiya, eyayengamele yonke ingcebo yale ndlovukazi. Wayekade eye eJerusalema eyokhulekela, + 28  wayesebuyela ekhaya, ehlezi enqoleni yakhe efunda ngokuzwakalayo incwadi yomprofethi u-Isaya. 29  Ngakho umoya wathi kuFiliphu: “Hamba uye kule nqola.” 30  UFiliphu wagijima eceleni kwenqola, wamuzwa efunda ngokuzwakalayo incwadi ka-Isaya umprofethi, wathi: “Uyakwazi* ngempela lokho okufundayo?” 31  Wathi: “Ngingakwazi kanjani nje ngempela ngaphandle kokuba othile angiqondise?” Ngakho wancenga uFiliphu ukuba agibele ahlale naye. 32  Yile ingxenye yemiBhalo ayeyifunda: “Njengemvu walethwa ekuhlatshweni, nanjengewundlu elithule phambi komgundi walo, ngakho akathi vu ngomlomo wakhe. + 33  Phakathi nokuhlaziswa kwakhe, akahlulelwanga ngobulungisa. + Ubani oyolandisa imininingwane yesizukulwane sakhe? Ngoba ukuphila kwakhe kuyasuswa emhlabeni.” + 34  Umthenwa wabe esethi kuFiliphu: “Ngicela ungitshele ukuthi lo mprofethi ukhuluma ngobani lapha? Ngaye ngokwakhe noma ngomunye umuntu othile?” 35  UFiliphu wavula umlomo wakhe, eqala ngalo mbhalo, wamemezela kuye izindaba ezinhle ngoJesu. 36  Njengoba behamba ngendlela, bafika emanzini, umthenwa wathi: “Bheka! Nanka amanzi; yini engivimbela ukuba ngibhapathizwe?” 37  *—— 38  Wabe eseyala ukuba inqola ime, bobabili uFiliphu nomthenwa behlela emanzini, wambhapathiza. 39  Lapho bekhuphuka emanzini, umoya kaJehova* wamsusa ngokushesha uFiliphu lapho, umthenwa akabange esambona, kodwa waqhubeka nendlela yakhe ejabula. 40  Nokho uFiliphu wazithola esese-Ashidodi, wadabula kuleyo ndawo, waqhubeka ememezela izindaba ezinhle kuwo wonke amadolobha waze wafika eKhesariya. +

Imibhalo yaphansi

NgesiGreki, “uyinyongo ebabayo.”
Noma, “isikhulu segceke.”
Noma, “Uyakuqonda.”