IzEnzo ZabaPhostoli 6:1-15

  • Kukhethwa amadoda ayisikhombisa ukuba abe yizikhonzi (1-7)

  • UStefanu usolwa ngokuhlambalaza (8-15)

6  Ngalezo zinsuku, lapho abafundi banda, amaJuda akhuluma isiGreki aqala ukukhononda ngamaJuda akhuluma isiHebheru, ngoba abafelokazi bawo babenganakwa lapho kwabiwa ukudla nsuku zonke. +  Ngakho abayiShumi Nambili* babiza uquqaba lwabafundi bathi kulo: “Akulungile* ukuba sishiye izwi likaNkulunkulu ukuze sabe ukudla ematafuleni. +  Ngakho bafowethu, khethani amadoda ayisikhombisa akhulunyelwa kahle *+ phakathi kwenu, agcwele umoya nokuhlakanipha, + ukuze siwamise phezu kwalo msebenzi odingekile; +  kodwa thina sizogxila emthandazweni nasenkonzweni yezwi likaNkulunkulu.”  Lokhu abakusho kwalujabulisa lonke uquqaba, lwakhetha uStefanu, indoda egcwele ukholo nomoya ongcwele, kanye noFiliphu, + uProkhoro, uNikanori, uThimoni, uPharmena noNikolawu, umproselithe wase-Antiyokiya.  Lwabaletha phambi kwabaphostoli, ngemva kokuthandaza, bababeka izandla. +  Ngenxa yalokho izwi likaNkulunkulu laqhubeka lisakazeka, + isibalo sabafundi sasilokhu sanda kakhulu + eJerusalema; isixuku esikhulu sabapristi saba amakholwa. +  UStefanu, egcwele umusa waphezulu namandla, wenza izimangaliso ezinkulu nezibonakaliso phakathi kwabantu.  Kodwa kweza abantu abathile kulabo okwakuthiwa iqembu leSinagoge Labakhululiwe, kanye nabanye baseKhurene nabase-Aleksandriya, nabanye abavela eKhilikhiya nase-Asiya, baphikisana noStefanu. 10  Kodwa abakwazanga ukuma baqine bamelane nokuhlakanipha nomoya ayekhuluma ngawo. + 11  Ngakho banxenxa amadoda ngasese ukuba athi: “Simzwile ekhuluma izinto ezihlambalazayo ngoMose nangoNkulunkulu.” 12  Babhebhezela abantu, amadoda amadala nababhali, beza kuye ngokushesha, bamthatha ngempoqo bamyisa kuyiSanhedrini. 13  Baletha ofakazi bamanga, abathi: “Lo muntu akayeki ukukhuluma izinto ezimelene nale ndawo engcwele nezimelene noMthetho. 14  Ngokwesibonelo, simzwile ethi lo Jesu umNazaretha uyodiliza le ndawo futhi ashintshe amasiko uMose awadlulisela kithi.” 15  Njengoba bonke labo abahlezi kuyiSanhedrini bemgqolozele, babona ukuthi ubuso bakhe babunjengobuso bengelosi.

Imibhalo yaphansi

Okuwukuthi, abaphostoli abangu-12.
NgesiGreki, “Akujabulisi.”
Noma, “anedumela elihle.”