IzEnzo ZabaPhostoli 5:1-42

  • U-Ananiya noSafira (1-11)

  • Abaphostoli benza izibonakaliso eziningi (12-16)

  • Bababopha base bebadedela (17-21a)

  • Balethwa phambi kweSanhedrini futhi (21b-32)

    • ‘Kumelwe silalele uNkulunkulu kunabantu’ (29)

  • Iseluleko sikaGamaliyeli (33-40)

  • Ukushumayela endlini ngendlu (41, 42)

5  Nokho, indoda ethile, egama layo lingu-Ananiya, kanye noSafira umkayo, bathengisa enye yendawo yabo.  Kodwa yayifihla enye imali, umkayo azi ngakho, yaletha ingxenye yayo kuphela yayibeka ezinyaweni zabaphostoli. +  Kodwa uPetru wathi: “Ananiya, kungani uSathane ekunike isibindi sokuba ukhohlise + umoya ongcwele + futhi ufihle enye imali yensimu?  Ngaphambi kokuba uyithengise, kwakungeyona yini eyakho? Ngemva kokuba isithengisiwe, ubungeke yini uyisebenzise ngendlela othanda ngayo? Kungani ucabange ukwenza isenzo esifana nalesi enhliziyweni yakho? Awukhohlisanga abantu, ukhohlise uNkulunkulu.”  Lapho ezwa la mazwi, u-Ananiya wawa phansi wafa. Bonke abezwa ngakho bafikelwa ukwesaba okukhulu.  Izinsizwa zasukuma, zamsonga ngezindwangu, zamkhiphela ngaphandle, zamngcwaba.  Ngemva kwesikhathi esingaba amahora amathathu kwangena umkakhe, engakwazi okwenzekile.  UPetru wathi kuye: “Ngitshele, ingabe nina nobabili nithengise insimu ngemali engaka?” Wathi: “Yebo, siyithengise ngaleyo mali.”  UPetru wathi kuye: “Kungani nina nobabili nivumelane ngokuvivinya umoya kaJehova?* Bheka! Izinyawo zalabo abangcwabe umyeni wakho zisemnyango, bazokukhiphela ngaphandle.” 10  Ngaso leso sikhathi wawela ezinyaweni zakhe wafa. Lapho izinsizwa zingena, zamthola efile, zamkhiphela ngaphandle, zamngcwaba eceleni komyeni wakhe. 11  Ngenxa yalokho lonke ibandla nabo bonke abezwa ngalezi zinto bafikelwa ukwesaba okukhulu. 12  Ngaphezu kwalokho, ngezandla zabaphostoli kwaqhubeka kwenzeka izibonakaliso eziningi nezimangaliso phakathi kwabantu; + bonke babehlangana ndawonye eMphemeni KaSolomoni. + 13  Yiqiniso, akekho noyedwa kwabanye owaba nesibindi sokuzihlanganisa nabo; noma kunjalo, abantu babekhuluma kahle ngabo. 14  Ngaphezu kwalokho, abakholwa yiNkosi baqhubeka benezelwa, uquqaba lwamadoda nabesifazane. + 15  Abagulayo baze babakhiphela ngisho nasemigwaqweni emikhulu, bababeka lapho emibhedeni emincane nakomata, ukuze kuthi lapho uPetru edlula, okungenani isithunzi sakhe siwele kwabanye babo. + 16  Izixuku zabantu abavela emadolobheni azungeze iJerusalema nazo zazilokhu zitheleka, zithwele abantu abagulayo nalabo abahlushwa imimoya emibi, futhi bonke ngothi lwabo belashwa. 17  Kodwa umpristi ophakeme wasukuma, kanye nabo bonke ababenaye beqembu* labaSadusi, futhi baba nomona. 18  Babamba* abaphostoli babafaka ejele lomphakathi. + 19  Kodwa ebusuku, ingelosi kaJehova* yavula iminyango yejele, + yabakhiphela ngaphandle yathi: 20  “Hambani nifike nime ethempelini, niqhubeke nikhuluma nabantu ngawo wonke amazwi aphathelene nalokhu kuphila.” 21  Ngemva kokuzwa lokhu, bangena ethempelini entathakusa bafundisa. Lapho umpristi ophakeme nalabo ababenaye befika, babizela ndawonye iSanhedrini nawo wonke umkhandlu wamadoda amadala wabantwana bakwa-Israyeli, bathumela ukuba kulandwe abaphostoli ejele balethwe kubo. 22  Kodwa lapho izikhulu zifika lapho, azibatholanga ejele. Ngakho zabuya zabika, 23  zathi: “Sithole ijele likhiyiwe livalisisiwe, onogada bemi eminyango, kodwa lapho silivula, asitholanga muntu ngaphakathi.” 24  Nokho lapho induna yethempeli nabapristi abakhulu bezwa la mazwi, badideka ngokuthi kazi yini eyayizolandela ngemva kwalokho. 25  Kodwa kwafika umuntu othile wababikela wathi: “Amadoda eniwafake ejele asethempelini, amile, afundisa abantu.” 26  Induna yabe isihamba nezikhonzi zayo yalanda abaphostoli, kodwa hhayi ngodlame, ngoba babesaba ukuthi abantu bazobashaya ngamatshe bababulale. + 27  Ngakho babaletha babamisa phambi kweSanhedrini. Umpristi ophakeme 28  wathi kubo: “Siniyale ngokucacile ukuba ningaqhubeki nifundisa ngaleli gama, + kodwa bhekani! senigcwalise iJerusalema ngemfundiso yenu, nizimisele ukuletha igazi lalo muntu phezu kwethu.” + 29  UPetru nabanye abaphostoli baphendula bathi: “Kumelwe silalele uNkulunkulu njengombusi kunabantu. + 30  UNkulunkulu wokhokho bethu wamvusa uJesu, enambulala nina, nimlengisa esigxotsheni. *+ 31  UNkulunkulu wamphakamisela kwesokudla sakhe + njengoMmeli Oyinhloko + noMsindisi, + ukuze u-Israyeli aphenduke futhi athethelelwe izono. + 32  Thina singofakazi balezi zindaba, + kanjalo nomoya ongcwele, + lowo uNkulunkulu awunike labo abamlalelayo njengombusi.” 33  Lapho bezwa lokhu, bathukuthela kakhulu* bafuna ukubabulala. 34  Kodwa umFarisi ogama lakhe linguGamaliyeli, + wasukuma kuyiSanhedrini; wayengumfundisi woMthetho ohlonishwa kakhulu yibo bonke abantu, wayala ukuba laba bantu bakhishelwe ngaphandle isikhashana. 35  Wabe esethi kubo: “Madoda akwa-Israyeli, cabangisisani ngaphambi kokuba nenze noma yini kulaba bantu. 36  Ngokwesibonelo, ngaphambi kwalezi zinsuku kuvele uThewuda, ethi yena uwutho, futhi amadoda amaningi, cishe angu-400, ajoyina iqembu lakhe. Kodwa wabulawa, bonke ababemlandela bahlakazeka banyamalala. 37  Ngemva kwakhe, kwavela uJuda waseGalile ngezinsuku zokubhalisa, wanxenxa abantu ukuba bamlandele. Nalowo muntu futhi wafa, bonke ababemlandela bahlakazeka. 38  Ngakho, njengoba ngibona izinto ezenzekayo manje, ngithi kini, ningabaphazamisi laba bantu, bayekeni. Ngoba uma leli qhinga noma lo msebenzi uvela kubantu, uyogumbuqelwa; 39  kodwa uma uvela kuNkulunkulu, ngeke nikwazi ukubagumbuqela. + Ngaphandle kwalokho, kungase kutholakale ukuthi nilwa noNkulunkulu uqobo.” + 40  Bamlalela, babiza abaphostoli, babashaya, *+ babayala ukuba bayeke ukukhuluma ngegama likaJesu, base bebadedela. 41  Ngakho baphuma phambi kweSanhedrini, bejabula + ngelungelo lokuhlupheka ngenxa yegama likaJesu. 42  Nsuku zonke ethempelini nasendlini ngendlu + baqhubeka ngaphandle kokuyekethisa, befundisa futhi bememezela izindaba ezinhle ngoKristu, uJesu. +

Imibhalo yaphansi

Noma, “behlelo.”
Noma, “Bababopha.”
Noma, “esihlahleni.”
Noma, “bahlabeka.”
Noma, “bababhambabula.”