IzEnzo ZabaPhostoli 4:1-37

  • UPetru noJohane bayaboshwa (1-4)

    • Asengu-5 000 amadoda angamakholwa (4)

  • Kuqulwa icala phambi kweSanhedrini (5-22)

    • “Ngeke siyeke ukukhuluma” (20)

  • Bathandazela ukuba nesibindi (23-31)

  • Abafundi babelana izinto (32-37)

4  Ngesikhathi laba ababili besakhuluma nabantu, abapristi, induna yethempeli nabaSadusi + beza kubo.  Babecasukile ngoba abaphostoli babefundisa abantu futhi bememezela obala ukuvuka kukaJesu kwabafile. +  Ngakho bababamba bababopha + kwaze kwaba usuku olulandelayo, ngoba kwase kuhlwile.  Nokho, abaningi kulabo ababelalele inkulumo bakholwa, inani lamadoda lalicishe libe ngu-5 000. +  Ngosuku olulandelayo, ababusi babo, amadoda amadala kanye nababhali bahlangana ndawonye eJerusalema,  no-Anase + umpristi omkhulu, uKayafase, + uJohane, u-Aleksandru nabo bonke ababeyizihlobo zompristi omkhulu.  Bamisa uPetru noJohane phakathi kwabo bababuza bathi: “Nikwenze ngamaphi amandla noma ngegama likabani lokhu?”  UPetru egcwele umoya ongcwele, + wathi kubo: “Babusi babantu namadoda amadala,  uma namuhla siphenywa ngenxa yesenzo esihle esisenze endodeni ekhubazekile, + futhi nifuna ukwazi ukuthi ubani owenze le ndoda yaphila, 10  makwazeke kini nonke nakubo bonke abantu bakwa-Israyeli, ukuthi ngegama likaJesu Kristu umNazaretha, + enambethela esigxotsheni + kodwa uNkulunkulu wamvusa kwabafile, + kungenxa yakhe le ndoda imi lapha phambi kwenu iphile saka. 11  Lo ‘uyitshe nina bakhi enaliphatha njengelingento yalutho eseliyitshe legumbi* eliyinhloko.’ + 12  Ngaphezu kwalokho, ayikho insindiso kunoma ubani omunye, ngoba alikho elinye igama + emhlabeni uNkulunkulu alikhethile phakathi kwabantu okumelwe sisindiswe ngalo.” + 13  Lapho bebona isibindi* sikaPetru noJohane futhi beqonda ukuthi bangabantu abangafundile* nabavamile, + bamangala. Babona ukuthi babenoJesu. + 14  Njengoba bebuka indoda eyayelashiwe imi nabo, + ababanga nalutho abangaphendula ngalo. + 15  Ngakho babayala ukuba baphumele ngaphandle kwehholo leSanhedrini, babonisana, 16  bethi: “Yini okufanele siyenze ngalaba bantu? + Ngoba ngempela kwenzeke isibonakaliso esiphawulekayo ngabo, esisobala kubo bonke abahlala eJerusalema, + asikwazi ukusiphika. 17  Ukuze lokhu kungaqhubeki kusakazeka phakathi kwabantu, masibasabise, sibatshele ukuthi bangabe besakhuluma namuntu ngaleli gama.” + 18  Ngemva kwalokho bababiza babayala ukuba bangasho lutho nhlobo noma bafundise ngegama likaJesu. 19  Kodwa uPetru noJohane babaphendula bathi: “Ukuthi kulungile yini emehlweni kaNkulunkulu ukulalela nina kunoNkulunkulu, yahlulelani nina. 20  Kodwa thina, ngeke siyeke ukukhuluma ngezinto esizibonile nesizizwile.” + 21  Ngakho, lapho sebephinde babasabisa, babakhulula, njengoba babengatholanga zizathu abangabajezisela zona nangenxa yokuthi babesaba abantu + ngoba bonke babekhazimulisa uNkulunkulu ngalokho okwakwenzekile. 22  Indoda okwenziwa kuyo lesi simangaliso* sokuphulukisa yayineminyaka engaphezu kwengu-40 ubudala. 23  Ngemva kokukhululwa, baya kubantu bakubo bafike babika lokho abapristi abakhulu namadoda amadala ababekushilo kubo. 24  Lapho bezwa lokhu, bathandaza kuNkulunkulu ngobunye bathi: “Nkosi EnguMbusi, nguWe owenza izulu nomhlaba nolwandle nazo zonke izinto ezikukho, + 25  nowathi ngomoya ongcwele, ngomlomo kakhokho wethu uDavide, + inceku yakho: ‘Kungani izizwe zixokozela nabantu bezindla ngezinto eziyize? 26  Amakhosi omhlaba avukela, nababusi babuthana ngobunye bamelana noJehova* nogcotshiwe* wakhe.’ + 27  Ngempela bobabili uHerode noPontiyu Pilatu + kanye nabantu bezizwe nabantu bakwa-Israyeli babuthana kuleli dolobha bamelana nenceku yakho engcwele uJesu, owayigcoba, + 28  ukuze benze lokho isandla nenjongo yakho okwakukunqume kusengaphambili ukuba kwenzeke. + 29  Manje Jehova,* naka izinsongo zabo, wenze izinceku zakho ziqhubeke zikhuluma izwi lakho ngaso sonke isibindi, 30  kuyilapho welula isandla sakho ukuze uphulukise futhi kwenzeka izibonakaliso nezimangaliso + egameni lenceku yakho engcwele uJesu.” + 31  Lapho sebenxusile,* indawo ababebuthene kuyo yanyakaza, bonke ngothi lwabo bagcwala umoya ongcwele, + bakhuluma izwi likaNkulunkulu ngesibindi. + 32  Ngaphezu kwalokho, kwakunoquqaba lwabafundi, ababenhliziyonye futhi bemphefumulo* munye, akekho ngisho noyedwa owayethi noma iyiphi yezinto ayenazo yayingeyakhe yedwa, kodwa zonke izinto babezihlanganyela ndawonye. + 33  Ngamandla amakhulu abaphostoli baqhubeka benikeza ubufakazi ngokuvuka kweNkosi uJesu, + uNkulunkulu wababonisa bonke umusa wakhe omkhulu ngesilinganiso esikhulu. 34  Eqinisweni, akekho owayeswele phakathi kwabo, + ngoba bonke ababenamasimu noma izindlu babekuthengisa balethe ababekuzuze ngezinto ezithengisiwe, 35  bakubeke ezinyaweni zabaphostoli. + Kwakube sekwabelwa lowo nalowo ngokwesidingo sakhe. + 36  UJosefa, abaphostoli ababembiza nangokuthi uBarnaba, + (okusho ukuthi uma kuhunyushwa, “iNdodana Yenduduzo”), umLevi, owokuzalwa eKhupro, 37  wayenesiqephu sendawo, wasithengisa, waletha imali wayibeka ezinyaweni zabaphostoli. +

Imibhalo yaphansi

NgesiGreki, “lasekhoneni.”
Noma, “ukungagunci.”
Okuwukuthi, abangafundanga ezikoleni zorabi; akushiwo abangakwazi ukufunda nokubhala.
Noma, “sibonakaliso.”
Noma, “noKristu.”
Noma, “sebethandaze ngobuqotho.”