IzEnzo ZabaPhostoli 20:1-38

  • UPawulu eMakedoniya naseGrisi (1-6)

  • Kuvuswa u-Evitiku eTrowa (7-12)

  • Kusukwa eTrowa kuyiwa eMilethu (13-16)

  • UPawulu uhlangana namadoda amadala ase-Efesu (17-38)

    • Ukufundisa endlini ngendlu (20)

    • “Kukhona injabulo eyengeziwe ekupheni” (35)

20  Lapho isiyaluyalu sesinciphile, uPawulu wathumela ukuba kulandwe abafundi, ngemva kokubakhuthaza nokubavalelisa, wathatha uhambo oluya eMakedoniya.  Ngemva kokudabula lezo zifunda nokusho izinto eziningi ezikhuthazayo kwababelapho, wafika eGrisi.  Wahlala izinyanga ezintathu khona, kodwa ngenxa yokuthi amaJuda amakhela uzungu + lapho nje esezogibela umkhumbi aye eSiriya, wanquma ukubuya adabule eMakedoniya.  Wayehambisana noSophatru indodana kaPhiru waseBhereya, u-Aristarku + noSekhundu baseThesalonika, uGayu waseDerbe, uThimothewu, + noThikhiku + noTrofimu + basesifundazweni sase-Asiya.  Laba bahamba phambili basilinda eTrowa;  kodwa thina sahamba ngomkhumbi sisuka eFilipi ngemva kwezinsuku zeSinkwa Esingenamvubelo, + safika kubo eTrowa zingakapheli izinsuku ezinhlanu, sahlala khona izinsuku eziyisikhombisa.  Ngosuku lokuqala lwesonto, lapho sihlangene ndawonye ukuze sidle, uPawulu wethula inkulumo kubo, njengoba ayezohamba ngakusasa; inkulumo yakhe yadonsa kwaze kwaba phakathi kwamabili.  Kwakukhona izibani eziningana ekamelweni eliphezulu lapho sasihlangene khona.  Insizwa egama layo lingu-Evitiku, eyayihlezi efasiteleni yazunywa ubuthongo obukhulu ngesikhathi uPawulu elokhu ekhuluma, ibanjwe ubuthongo, yawela phansi isuka esitezi sesithathu bayithola isifile. 10  Kodwa uPawulu wehlela phansi, waziphonsa phezu kwayo wayanga + wathi: “Yekani ukukhathazeka ngoba uyaphila.” + 11  Wabe esekhuphukela phezulu waqala ukudla.* Waqhubeka exoxa isikhathi eside impela, kwaze kwaba sentathakusa, wayeseyahamba. 12  Ngakho umfana bamthatha ephila futhi baduduzeka kakhulu. 13  Ngemva kwalokho sahamba phambili saya emkhunjini saqala uhambo oluya e-Asu, lapho sasihlose ukugibelisa khona uPawulu, ngoba ngemva kokunikeza iziyalo ngalokhu, yena wayehlose ukuya khona ngezinyawo. 14  Lapho esifica e-Asu, samgibelisa saya eMithilene. 15  Ngakusasa, sasuka lapho ngomkhumbi, safika ngaphesheya kweKhiyo, kodwa ngosuku olulandela lolo safika eSamo, kwathi ngosuku olulandelayo safika eMilethu. 16  UPawulu wayenqume ukudlula e-Efesu + ngomkhumbi ukuze angachithi isikhathi esifundazweni sase-Asiya, ngoba wayejahe ukufika eJerusalema + ngosuku loMkhosi WePhentekoste uma ayengase akwazi. 17  Nokho, eseMilethu wathumela umyalezo e-Efesu wabiza amadoda amadala ebandla. 18  Lapho efika kuye, wathi kuwo: “Niyazi kahle indlela engaziphatha ngayo phakathi kwenu kusukela ngosuku lokuqala engafika ngalo esifundazweni sase-Asiya, + 19  ngakhonza iNkosi ngokuzithoba *+ okukhulu nangezinyembezi, ngehlelwa nayizilingo eziningi ngenxa yokuthi amaJuda ayengakhela uzungu, 20  kuyilapho ngingagodlanga ukunitshela noma yini ezintweni eziyinzuzo* nokunifundisa obala + nasendlini ngendlu. + 21  Kodwa kumaJuda nakumaGreki nganikeza ubufakazi obuphelele ngokuphathelene nokuphendukela + kuNkulunkulu nokholo eNkosini yethu uJesu. + 22  Manje ngiya eJerusalema ngiholwa* umoya, nakuba ngingazi ukuthi kuzokwenzekani kimi khona, 23  ngaphandle kokuthi umoya ongcwele ufakaza kimi ngokuphindaphindiwe edolobheni nedolobha, uthi ngilindelwe ukuboshwa nezinsizi. + 24  Noma kunjalo, ukuphila* kwami angikubheki njengokubalulekile* kimi, uma nje ngingaqeda inkambo yami + nenkonzo engayamukela eNkosini uJesu, yokunikeza ubufakazi obuphelele ngezindaba ezinhle zomusa omkhulu kaNkulunkulu. 25  “Manje bhekani! Ngiyazi ukuthi akekho phakathi kwenu nina engashumayela kini uMbuso oyophinde abone ubuso bami. 26  Ngakho nginicela ukuba nibe ngofakazi kulo kanye lolu suku bokuthi ngimsulwa egazini labo bonke abantu, + 27  ngoba angigodlanga ukunitshela yonke injongo kaNkulunkulu. + 28  Ziqapheleni nina + nawo wonke umhlambi umoya ongcwele onimise phakathi kwawo ukuba nibe ababonisi, + ukuze neluse ibandla likaNkulunkulu, + alithenga ngegazi leNdodana yakhe. + 29  Ngiyazi ukuthi ngemva kokuhamba kwami kuzongena izimpisi ezicindezelayo phakathi kwenu + futhi ngeke ziwuphathe ngozwela umhlambi, 30  naphakathi kwenu imbala, kuzovela amadoda akhulume izinto ezisontekile ukuze amonyule abafundi ukuba bawalandele. + 31  “Ngakho-ke hlalani niphapheme, nikhumbule ukuthi iminyaka emithathu, + ubusuku nemini, angiyekanga ukuyala ngamunye wenu ngezinyembezi. 32  Manje ngininikela kuNkulunkulu nasezwini lomusa wakhe omkhulu, okuyizwi elinganakha futhi lininike ifa phakathi kwabo bonke abangcwelisiwe. + 33  Angifisanga siliva nagolide nangubo yamuntu. + 34  Nina ngokwenu niyazi ukuthi ngisebenzile ngezandla zami ukuze nginakekele izidingo zami + nezalabo abanami. 35  Kukho konke, nginibonisile ngezenzo zami + indlela okumelwe nisize ngayo ababuthakathaka, nikhumbule amazwi eNkosi uJesu, athi: ‘Kukhona injabulo eyengeziwe ekupheni + kunasekwamukeleni.’ ” 36  Esezishilo lezi zinto, waguqa phansi nabo bonke wathandaza. 37  Bonke bakhala kakhulu impela, bamanga ngothando uPawulu* bamqabula,* 38  ngoba babezwa ubuhlungu ikakhulukazi ngezwi ayelikhulumile lokuthi babengeke baphinde babubone ubuso bakhe. + Ngakho bamphelezela waya emkhunjini.

Imibhalo yaphansi

NgesiGreki, “wahlephula isinkwa wadla.”
Noma, “ngengqondo enokuzithoba.”
Noma, “ezizonisiza.”
Noma, “ngiboshwe; ngiphoqwe.”
Noma, “umphefumulo.”
Noma, “njengokuyigugu nganoma iyiphi indlela.”
NgesiGreki, “bawela entanyeni kaPawulu.”
Noma, “bamqabula ngothando.”