IzEnzo ZabaPhostoli 2:1-47

  • Kuthululwa umoya ongcwele ngePhentekoste (1-13)

  • Inkulumo kaPetru (14-36)

  • Izixuku ziyasabela enkulumweni kaPetru (37-41)

    • Kubhapathizwa abangu-3 000 (41)

  • Ukuhlangana ndawonye kwamaKristu (42-47)

2  Ngesikhathi usuku loMkhosi WePhentekoste + luqhubeka, bonke babendawonye endaweni efanayo.  Kungazelelwe kwezwakala umsindo uvela ezulwini, unjengowesivunguvungu esinamandla, wagcwala yonke indlu ababehlezi kuyo. +  Kwabonakala izilimi ezibukeka njengamalangabi omlilo kubo, zasakazeka, ngalunye lwahlala phezu kwalowo nalowo kubo,  bonke bagcwala umoya ongcwele, + baqala ukukhuluma ngezilimi ezihlukahlukene, njengoba nje umoya wawubenza bakhulume. +  Ngaleso sikhathi eJerusalema kwakuhlala amaJuda ashisekayo evela kuzo zonke izizwe ngaphansi kwezulu. +  Ngakho lapho kuzwakala lo msindo, isixuku sabuthana futhi sasididekile, ngoba ngamunye kuso wayebezwa bekhuluma ngolimi lwakhe.  Ngempela babemangele kakhulu, bethi: “Bhekani, bonke laba abakhulumayo bangabaseGalile, + akunjalo?  Pho kwenzeka kanjani ukuba ngamunye wethu ezwe ulimi lwakhe aluncela ebeleni?  AmaParte, amaMede + nama-Elamu, + abakhe eMesophothamiya, eJudiya naseKhaphadosiya, ePhontu nasesifundazweni sase-Asiya, + 10  eFrigiya nasePhamfiliya, eGibhithe nasezifundeni zaseLibhiya ngaseKhurene, nezivakashi ezazivela eRoma, abangamaJuda nabangamaproselithe, + 11  abaseKrethe, nabase-Arabhiya—sibezwa bekhuluma ngezilimi zethu ngezinto ezinhle kakhulu zikaNkulunkulu.” 12  Ngempela, bonke babemangele futhi bedidekile, bethi komunye nomunye: “Isho ukuthini le nto?” 13  Nokho, abanye babahleka bathi: “Basuthi iwayini elimnandi.”* 14  Kodwa uPetru wasukuma nabayiShumi Nanye *+ wakhuluma nabo ngezwi elikhulu wathi: “Madoda aseJudiya nani nonke enihlala eJerusalema, makwazeke lokhu kini futhi niwalalele ngokucophelela amazwi ami. 15  Eqinisweni laba bantu abadakiwe njengoba nina nicabanga, ngoba kuseyihora lesithathu losuku.* 16  Kunalokho, yilokhu okwashiwo ngomprofethi uJoweli: 17  ‘ “Ezinsukwini zokugcina,” kusho uNkulunkulu, “ngiyothululela omunye womoya wami phezu kwayo yonke inyama, amadodana enu namadodakazi enu ayoprofetha, izinsizwa zenu zibone imibono, amaxhegu enu aphuphe amaphupho, + 18  ngalezo zinsuku ngiyothululela omunye womoya wami ngisho nasezigqileni zami zesilisa nezesifazane, ziprofethe. + 19  Ngiyokwenza izimangaliso ezulwini phezulu nezibonakaliso emhlabeni phansi—igazi nomlilo namafu entuthu. 20  Ilanga liyophenduka ubumnyama nenyanga ibe yigazi ngaphambi kokuba usuku lukaJehova* olukhulu nolumangalisayo lufike. 21  Wonke umuntu obiza igama likaJehova* uyosindiswa.” ’ + 22  “Madoda akwa-Israyeli, yizwani la mazwi: UJesu umNazaretha wayengumuntu uNkulunkulu amveza obala kini ngemisebenzi yamandla nezimangaliso nezibonakaliso uNkulunkulu azenza ngaye phakathi kwenu, + njengoba nje nani ngokwenu nazi. 23  Lo muntu, owanikelwa ngokuvumelana nenjongo* nangokwazi kusengaphambili kukaNkulunkulu, + nambophela esigxotsheni ngesandla sabantu abangenamthetho nambulala. + 24  Kodwa uNkulunkulu wamvusa + ngokumkhulula emandleni* okufa, ngoba kwakungenakwenzeka ukuba abanjwe yiwo. + 25  Ngoba uDavide uthi ngaye: ‘Ngimgcina ephambi kwami njalo uJehova,* ngoba ungakwesokudla sami ukuze ngingalokothi nginyakaziswe. 26  Ngenxa yalokhu inhliziyo yami yenama nolimi lwami lwajabula kakhulu. Ngiyohlala ethembeni; 27  ngoba ngeke ungishiye* eThuneni,* futhi ngeke umvumele oqotho wakho abone ukonakala. + 28  Ungazisile izindlela zokuphila; uyongenza ngijabule kakhulu uma ungibheka ngomusa.’ + 29  “Madoda, bazalwane, kuvumelekile ukukhuluma nani ngokukhululekile ngoDavide inhloko yomndeni, ukuthi washona, wangcwatshwa, + nethuna lakhe liphakathi kwethu kuze kube namuhla. 30  Ngenxa yokuthi wayengumprofethi, azi ukuthi uNkulunkulu wayefunge kuye ukuthi uyobeka oyedwa enzalweni yakhe esihlalweni sakhe sobukhosi, + 31  wabona kusengaphambili futhi wakhuluma ngokuvuka kukaKristu, ukuthi akashiywanga eThuneni* nenyama yakhe ayikubonanga ukonakala. *+ 32  UNkulunkulu wamvusa lo Jesu, sonke singofakazi balokho. + 33  Ngakho-ke, ngenxa yokuthi waphakanyiselwa kwesokudla sikaNkulunkulu + futhi wamukela kuBaba umoya ongcwele othenjisiwe, + uthulule lokhu enikubonayo nenikuzwayo. 34  Ngoba uDavide akazange anyukele emazulwini, kodwa yena ngokwakhe uthi, ‘UJehova* wathi eNkosini yami: “Hlala ngakwesokudla sami 35  ngize ngibeke izitha zakho zibe yisenabelo sezinyawo zakho.” ’ + 36  Ngakho, yonke indlu ka-Israyeli mayazi ngokuqinisekile ukuthi uNkulunkulu wamenza iNkosi + noKristu, lo Jesu enambethela esigxotsheni.” + 37  Lapho bekuzwa lokhu, kwaba sengathi bahlabeka enhliziyweni, bathi kuPetru nakubo bonke abanye abaphostoli: “Madoda, bazalwane, yini okufanele siyenze?” 38  UPetru wathi kubo: “Phendukani, + yilowo nalowo kini abhapathizwe + egameni likaJesu Kristu ukuze izono zenu zithethelelwe, + khona-ke nizokwamukela isipho sesihle somoya ongcwele. 39  Ngoba lesi sithembiso + senziwa kini nakubantwana benu, nakubo bonke abakude, bonke labo uJehova* uNkulunkulu wethu angase ababizele kuye.” + 40  Wanikeza ubufakazi obuphelele nangamanye amazwi amaningi, elokhu ebakhuthaza ethi: “Sindiswani kulesi sizukulwane esigwegwile.” + 41  Ngakho labo abamukela izwi lakhe ngenjabulo babhapathizwa, + ngalolo suku kwanezelwa abantu abangaba ngu-3 000. + 42  Babekulangazelela ukuqhubeka befunda kubaphostoli, ukuhlangana ndawonye,* ukudla ndawonye + futhi bephikelela emthandazweni. + 43  Ngempela, bonke abantu baqala ukufikelwa ukwesaba, abaphostoli benza izimangaliso nezibonakaliso eziningi. + 44  Bonke ababa amakholwa babendawonye, bahlanganyela yonke into ndawonye, 45  babethengisa izimpahla zabo + nezindawo, imali abayithole lapho bayabele bonke abantu, kuye ngesidingo somuntu ngamunye. + 46  Usuku nosuku babeba khona njalo ethempelini benenjongo efanayo, babedlela emakhaya ahlukahlukene, babelana ukudla ngenjabulo enkulu nangenhliziyo emsulwa, 47  bedumisa uNkulunkulu futhi bethola umusa kubo bonke abantu. Ngesikhathi esifanayo uJehova* waqhubeka enezela kubo nsuku zonke abasindiswayo. +

Imibhalo yaphansi

Noma, “elisha.”
Okuwukuthi, abaphostoli abangu-11.
Okuwukuthi, ngabo-9:00 ekuseni.
Noma, “nentando.”
NgesiGreki, “emihelweni.” Noma kungaba, “ezindophini.”
Noma, “eHayidesi,” okuwukuthi, ithuna elivamile lesintu. Bheka uHlu Lwezincazelo Zamagama.
Noma, “uwushiye umphefumulo wami.”
Noma, “eHayidesi,” okuwukuthi, ithuna elivamile lesintu. Bheka uHlu Lwezincazelo Zamagama.
Noma, “ayibolanga.”
Noma, “ukwabelana izinto.”