IzEnzo ZabaPhostoli 18:1-28

  • Inkonzo kaPawulu eKorinte (1-17)

  • Ubuyela e-Antiyokiya yaseSiriya (18-22)

  • UPawulu uya eGalathiya naseFrigiya (23)

  • U-Apholo oqephuzayo uthola usizo (24-28)

18  Ngemva kwalokho wahamba e-Athene wafika eKorinte.  Wathola umJuda ogama lakhe lingu-Akhwila, + ongowokuzalwa ePhontu, owayesanda kufika evela e-Italiya ehamba noPrisila umkakhe, ngenxa yokuthi uKlawudiyu wayeyale wonke amaJuda ukuba ahambe eRoma. Ngakho waya kubo,  ngenxa yokuthi babenza umsebenzi ofanayo, wahlala emzini wabo, wasebenza nabo, + umsebenzi wabo kwakuwukwenza amatende.  Wayenikeza inkulumo* esinagogeni + masabatha onke + futhi ethonya amaJuda namaGreki.  Lapho uSila + noThimothewu + befika bevela eMakedoniya, uPawulu waba matasa kakhulu ngezwi likaNkulunkulu, efakaza kumaJuda ukuze abonise ukuthi uJesu unguKristu. +  Kodwa ayelokhu emphikisa uPawulu futhi emhlambalaza, wathintitha izingubo zakhe + wathi kuwo: “Igazi lenu malibe semakhanda enu. + Ngimsulwa. + Kusukela manje kuqhubeke ngizoya kubantu bezizwe.” +  Ngakho wasuka lapho* wangena endlini yomuntu ogama lakhe linguThithiyu Justu, isikhonzi sikaNkulunkulu, esasinendlu eceleni kwesinagoge.  Kodwa uKrispu, + isikhulu esengamele sesinagoge, wakholwa yiNkosi, kanye nawo wonke umndeni wakhe. Abaningi kwabaseKorinte abezwa izindaba ezinhle, bakholwa futhi babhapathizwa.  Ngaphezu kwalokho, ebusuku iNkosi yathi kuPawulu ngombono: “Ungesabi, kodwa qhubeka ukhuluma, ungathuli, 10  ngoba nginawe, + akekho umuntu ozokuhlasela akulimaze; ngoba nginabantu abaningi kuleli dolobha.” 11  Ngakho wahlala lapho unyaka nezinyanga eziyisithupha, efundisa izwi likaNkulunkulu phakathi kwabo. 12  Ngesikhathi uGaliyu engumphathi-sifundazwe* wase-Akhaya, amaJuda abambisana ahlasela uPawulu amyisa esihlalweni sokwahlulela, 13  ethi: “Lo muntu ugqugquzela abantu ukuba bakhonze uNkulunkulu ngendlela ephambene nomthetho.” 14  Kodwa lapho uPawulu esezokhuluma, uGaliyu wathi kumaJuda: “Ukube ngempela bekuwububi obuthile noma icala elibi, maJuda, bekuyofaneleka ukuba nginilalele ngesineke. 15  Kodwa uma niphikisana ngenkulumo nangamagama nangomthetho wenu, + ziboneleni nina. Angifisi ukuba umahluleli walezi zinto.” 16  Ngemva kwalokho wawaxosha esihlalweni sokwahlulela. 17  Ngakho wonke abamba uSostene, + isikhulu esengamele sesinagoge, amshaya phambi kwesihlalo sokwahlulela. Kodwa uGaliyu akenzanga lutho nhlobo ngalezi zinto. 18  Nokho, ngemva kokuhlala izinsuku eziningana, uPawulu wavalelisa kubazalwane wayesehamba ngomkhumbi waya eSiriya, ehamba noPrisila no-Akhwila. Wayegunde izinwele zakhe zaba mfushane eKenikreya, + ngoba wayenze isifungo. 19  Bafika e-Efesu, wabashiya lapho; kodwa yena wangena esinagogeni wabonisana namaJuda. + 20  Nakuba ayelokhu emcela ukuba ahlale isikhathi eside, akavumanga, 21  kodwa wavalelisa, wathi kuwo: “Ngiyophinde ngibuyele kini uma uJehova* ethanda.” Wahamba ngomkhumbi esuka e-Efesu 22  wehlela eKhesariya. Wakhuphuka* wabingelela ibandla, wayesehlela e-Antiyokiya. + 23  Ngemva kokuchitha isikhathi esithile lapho, wasuka waya ezindaweni ezihlukahlukene kulo lonke izwe laseGalathiya nelaseFrigiya, + eqinisa bonke abafundi. + 24  UmJuda othile ogama lakhe lingu-Apholo, + ongowokuzalwa e-Aleksandriya, wafika e-Efesu; wayeyindoda eqephuzayo eyayinolwazi oluhle lwemiBhalo. 25  Lo muntu wayefundiswe* indlela kaJehova* futhi evutha emoyeni, wayezikhuluma futhi ezifundisa ngokunembile izinto eziphathelene noJesu, kodwa wayejwayelene nobhapathizo lukaJohane kuphela. 26  Wakhuluma ngesibindi esinagogeni, lapho uPrisila no-Akhwila + bemuzwa, bamthatha base bemchazela indlela kaNkulunkulu ngokunembe nakakhulu. 27  Ngaphezu kwalokho, ngenxa yokuthi wayefuna ukuwelela e-Akhaya, abazalwane babhalela abafundi, bebanxusa ukuba bamamukele ngomusa. Ngakho lapho efika khona, wabasiza kakhulu labo ababekholwe ngenxa yomusa omkhulu kaNkulunkulu; 28  ngoba wabonisa ngentshiseko ukuthi amaJuda ayenephutha futhi wakwenza obala lokho, ebonisa ngemiBhalo ukuthi uJesu unguKristu. +

Imibhalo yaphansi

Noma, “Wayebonisana nabo.”
Okuwukuthi, esinagogeni.
Umbusi wesifundazwe ongumRoma. Bheka uHlu Lwezincazelo Zamagama.
Kubonakala sengathi waya eJerusalema.
Noma, “wayefundiswe ngomlomo.”