IzEnzo ZabaPhostoli 14:1-28

  • Ukwanda nokuphikiswa e-Ikoniyu (1-7)

  • Kucatshangwa ukuthi bangonkulunkulu eListra (8-18)

  • UPawulu ushaywa ngamatshe kodwa akafi (19, 20)

  • Kuqiniswa amabandla (21-23)

  • Babuyela e-Antiyokiya yaseSiriya (24-28)

14  E-Ikoniyu bangena kanyekanye esinagogeni lamaJuda, bakhuluma ngendlela eyenza ukuba uquqaba lwamaJuda namaGreki lube amakholwa.  Kodwa amaJuda ayengazange akholwe agqugquzela abantu bezizwe futhi abathonya ukuba bamelane nabazalwane. +  Ngakho bachitha isikhathi eside bekhuluma ngesibindi begunyazwe uJehova,* owafakazela izwi lomusa wakhe omkhulu ngokuvumela ukuba kwenziwe izibonakaliso nezimangaliso ngabo. +  Nokho, uquqaba lwedolobha lwahlukana phakathi; abanye baba ngakumaJuda kodwa abanye baba ngakubaphostoli.  Lapho abantu bezizwe kanye namaJuda nababusi bawo benza umzamo wokuba babahlazise futhi babashaye ngamatshe, +  batshelwa ngakho, babalekela emadolobheni aseLikawoniya, eListra naseDerbe nasezindaweni eziseduze. +  Baqhubeka bememezela izindaba ezinhle lapho.  EListra kwakunendoda eyayihlezi phansi ikhubazekile ezinyaweni. Yayikhubazeke kusukela izalwa, ingakaze nhlobo ihambe.  Le ndoda yayilalele njengoba uPawulu ekhuluma. UPawulu, owayeyigqolozele futhi ebona ukuthi inokholo lokuthi ingaphiliswa, + 10  wathi ngezwi elikhulu: “Sukuma ume ngezinyawo zakho.” Ngakho le ndoda yagxuma yaqala ukuhamba. + 11  Lapho izixuku zibona lokho uPawulu ayekwenzile, zamemeza ngolimi lwesiLikawoniya zathi: “Onkulunkulu sebenjengabantu futhi behlele kithi!” + 12  Babiza uBarnaba ngokuthi uZeyusi, uPawulu bambiza ngokuthi uHermesi, njengoba kwakunguye owayehola ekukhulumeni. 13  Umpristi kaZeyusi, othempeli lakhe laliphambi kwesango ledolobha, waletha izinkunzi nemigexo yezimbali emasangweni, yena nesixuku babefuna ukwenza imihlatshelo. 14  Nokho, lapho abaphostoli uBarnaba noPawulu bezwa ngakho, baklebhula izingubo zabo bagxumela esixukwini, bememeza bethi: 15  “Madoda, kungani nenza lezi zinto? Nathi singabantu abanobuthakathaka obufana nobenu. + Simemezela izindaba ezinhle kini, ukuba niphenduke kulezi zinto eziyize niphendukele kuNkulunkulu ophilayo, owenza izulu nomhlaba nolwandle nakho konke okukukho. + 16  Ezizukulwaneni ezidlule wavumela zonke izizwe ukuba ziqhubeke ngezindlela zazo, + 17  ngokwenza izinto ezinhle wanibonisa ukuthi ungubani, + eninika izimvula ezivela ezulwini nezinkathi ezinezithelo, + enanelisa ngokudla, egcwalisa izinhliziyo zenu ngokwenama okukhulu.” + 18  Kodwa naphezu kokusho lezi zinto, abakwazanga ukuvimba izixuku ukuba zibenzele umhlatshelo. 19  Kodwa kwafika amaJuda evela e-Antiyokiya nase-Ikoniyu athonya izixuku, + zashaya uPawulu ngamatshe zamhudulela ngaphandle kwedolobha, zicabanga ukuthi ufile. + 20  Nokho, lapho abafundi bemngunga, wavuka wangena edolobheni. Ngosuku olulandelayo wahamba noBarnaba baya eDerbe. + 21  Ngemva kokumemezela izindaba ezinhle kulelo dolobha nokwenza abafundi abaningana, babuyela eListra, e-Ikoniyu nase-Antiyokiya. 22  Lapho, baqinisa abafundi, + babakhuthaza ukuba bahlale okholweni, bethi: “Kumelwe singene eMbusweni kaNkulunkulu ngezinsizi eziningi.” + 23  Ngaphezu kwalokho, babamisela amadoda amadala ebandleni ngalinye, + benza umthandazo ohambisana nokuzila ukudla, + babanikela kuJehova* ababeye bakholwa nguye. 24  Ngemva kwalokho badabula iPhisidiya bafika ePhamfiliya, + 25  ngemva kokumemezela izwi ePherge, behlela e-Ataliya. 26  Ukusuka lapho bahamba ngomkhumbi baya e-Antiyokiya, lapho babenikelwe khona emseni omkhulu kaNkulunkulu ngenxa yomsebenzi abase bewuqedile. + 27  Lapho sebefikile futhi bebuthele ibandla ndawonye, balandisa izinto eziningi uNkulunkulu ayezenzile ngabo, nokuthi wayevulele izizwe umnyango wokukholwa. + 28  Ngakho bachitha isikhathi eside nabafundi.

Imibhalo yaphansi