IzEnzo ZabaPhostoli 13:1-52

  • UBarnaba noSawulu bathunywa ukuyokwenza umsebenzi wokuba izithunywa zevangeli (1-3)

  • Inkonzo eKhupro (4-12)

  • Inkulumo kaPawulu e-Antiyokiya yasePhisidiya (13-41)

  • Umyalo oyisiprofetho wokuba kuphendukelwe ezizweni (42-52)

13  E-Antiyokiya kwakukhona abaprofethi nabafundisi ebandleni lakhona: + UBarnaba, uSimeyoni owayebizwa ngokuthi uNigeri, uLukiyu waseKhurene, uManayeni owafunda noHerode umbusi wesifunda, noSawulu.  Njengoba babekhonza* uJehova* futhi bezila ukudla, umoya ongcwele wathi: “Ngihlukaniseleni uBarnaba noSawulu + ukuze benze umsebenzi engibabizele wona.” +  Ngemva kokuzila ukudla nokuthandaza, bababeka izandla babahambisa.  Ngakho la madoda, ethunywe umoya ongcwele, ehlela eSelukiya, asuka lapho ahamba ngomkhumbi aya eKhupro.  Lapho efika eSalami, amemezela izwi likaNkulunkulu emasinagogeni amaJuda. Ayehamba noJohane eyisikhonzi sawo. *+  Lapho esesidabule sonke isiqhingi aze afika ePhafu, ahlangana nendoda engumJuda egama layo linguBarjesu, eyayingumthakathi nomprofethi wamanga.  Yayikanye nomphathi-sifundazwe* uSergiyu Pawulu, indoda ekhaliphile. Le ndoda yabiza uBarnaba noSawulu ngoba yayilangazelela ukuzwa izwi likaNkulunkulu.  Kodwa u-Eluma umthakathi (ngoba yileyo ndlela igama lakhe elihunyushwa ngayo) wabaphikisa, ezama ukwenza umphathi-sifundazwe afulathele ukholo.  USawulu, obizwa nangokuthi uPawulu, egcwala umoya ongcwele, wambukisisa 10  wathi: “O muntu ogcwele yonke inhlobo yokukhohlisa nayo yonke inhlobo yobugebengu, wena ndodana kaDeveli, + wena sitha sakho konke okulungile, kungani uqhubeka usonta izindlela zikaJehova* ezilungile? 11  Bheka! Isandla sikaJehova* siphezu kwakho, uzoba yimpumputhe, ungakuboni ukukhanya kwelanga isikhathi esithile.” Ngaso leso sikhathi kwehlela phezu kwakhe inkungu nobumnyama, wahamba efuna umuntu ozomhola ngesandla. 12  Lapho umphathi-sifundazwe ebona lokho okwakwenzekile, waba yikholwa, ngoba wakhexa ngenxa yemfundiso kaJehova.* 13  UPawulu nabangane bakhe bathatha uhambo lwasolwandle besuka ePhafu bafika ePherga ePhamfiliya. Kodwa uJohane + wabashiya wabuyela eJerusalema. + 14  Nokho, baqhubeka besuka ePherga bafika e-Antiyokiya ePhisidiya. Bangena esinagogeni + ngosuku lweSabatha, bafike bahlala phansi. 15  Ngemva kokufundwa koMthetho + nezincwadi zabaProfethi eningini, izikhulu ezengamele zesinagoge zathumela umyalezo kubo, zathi: “Madoda, bafowethu, uma ekhona amazwi akhuthazayo enifuna ukuwasho kubantu, wakhulumeni.” 16  Ngakho uPawulu wasukuma, wenza uphawu ngesandla lokuba bathule, wathi: “Madoda, ma-Israyeli nani nina abanye enesaba uNkulunkulu, lalelani. 17  UNkulunkulu walesi sizwe sakwa-Israyeli wakhetha okhokho bethu, waphakamisa lesi sizwe ngesikhathi siphila njengezifiki ezweni laseGibhithe, wasikhipha ngengalo enamandla. *+ 18  Enkathini ecishe ibe iminyaka engu-40, wabekezelela izenzo zaso ehlane. + 19  Ngemva kokubhubhisa izizwe eziyisikhombisa ezweni laseKhanani, izwe lazo walaba njengefa. + 20  Konke lokho kwakuphakathi neminyaka ecishe ibe ngu-450. “Ngemva kwalokho wasinika abahluleli kwaze kwaba uSamuweli umprofethi. + 21  Kodwa ngemva kwalokho safuna inkosi, + uNkulunkulu wasinika uSawule indodana kaKishi, indoda yesizwe sakwaBhenjamini, + iminyaka engu-40. 22  Ngemva kokumsusa, wasivezela uDavide njengenkosi, + afakaza ngaye wathi: ‘Ngithole uDavide indodana kaJese, + umuntu ojabulisa inhliziyo yami; + uzokwenza zonke izinto engizifisayo.’ 23  Ngokwesithembiso sakhe, enzalweni* yalo muntu, uNkulunkulu ulethe umsindisi ku-Israyeli, uJesu. + 24  Ngaphambi kokufika kwalowo, uJohane wayeshumayele obala kubo bonke abantu bakwa-Israyeli ngobhapathizo njengesibonakaliso sokuphenduka. + 25  Kodwa njengoba uJohane ayeqeda inkambo yakhe, wayethi: ‘Nicabanga ukuthi ngingubani? Angiyena.* Kodwa bhekani! Uyeza emva kwami lowo engingakufanelekeli ukuqaqa amabhande ezimbadada zakhe.’ + 26  “Madoda, bazalwane, nina nzalo yomndeni ka-Abrahama nalabo abanye phakathi kwenu abesaba uNkulunkulu, izwi lale nsindiso lithunyelwe kithi. + 27  Ngoba abahlala eJerusalema nababusi babo abamamukelanga lo,* kodwa lapho bemahlulela, bagcwalisa izinto ezashiwo abaProfethi, + okuyizinto ezifundwa ngokuzwakalayo ngawo wonke amasabatha. 28  Nakuba bengatholanga sizathu sokuba afe, + bathi kuPilatu makabulawe. + 29  Lapho sebefeze zonke izinto ezalotshwa ngaye, bamehlisa esigxotsheni* bambeka ethuneni. + 30  Kodwa uNkulunkulu wamvusa kwabafile, + 31  uJesu wabonakala izinsuku eziningi kulabo ababekhuphuke naye besuka eGalile beya eJerusalema. Laba sebengofakazi bakhe kubantu. + 32  “Ngakho simemezela kini izindaba ezinhle mayelana nesithembiso esenziwa kokhokho. 33  UNkulunkulu usigcwalise ngokuphelele kithi, thina bantwana babo, ngokuvusa uJesu; + njengoba nje kulotshiwe ehutsheni lesibili: ‘Wena uyindodana yami; namuhla ngikuzele.’ + 34  UNkulunkulu wamvusa kwabafile, wamnika umzimba ongasoze wonakala, uNkulunkulu wakuqinisekisa ukuthi kuyiqiniso lokhu lapho ethi: ‘Ngizonibonisa uthando oluqotho engaluthembisa uDavide, lesi sithembiso siqinisekile.’ + 35  Ngakho kuphinde kuthiwe kwelinye ihubo: ‘Ngeke umvumele oqotho wakho abone ukonakala.’ + 36  UDavide yena wanikela inkonzo engcwele kuNkulunkulu* esizukulwaneni sakhe, wafa wangcwatshwa nokhokho bakhe, umzimba wakhe wabona ukonakala. + 37  Ngakolunye uhlangothi, lowo uNkulunkulu amvusa akakubonanga ukonakala. + 38  “Ngakho makwazeke kini bafowethu ukuthi ukuthethelelwa kwezono kumenyezelwa kini ngaye lo, *+ 39  nokuthi kukho konke okwakungenakushiwo ukuthi aninacala kukho ngoMthetho KaMose, + wonke umuntu okholwayo kuthiwa akanacala kukho ngaye lo. + 40  Ngakho-ke qaphelani ukuba lokho okushiwo kubaProfethi kunganehleli: 41  ‘Kubhekeni nina baklolodi, nimangale, nishabalale, ngoba ngenza umsebenzi ezinsukwini zenu, umsebenzi eningasoze nawukholwa ngisho noma umuntu enilandisa wona ngokuningiliziwe.’ ” + 42  Lapho bephuma, abantu babancenga ukuba bakhulume ngalezi zindaba ngeSabatha elilandelayo. 43  Ngakho ngemva kokuba umkhandlu wesinagoge usuhlakazekile, abaningi kumaJuda nakumaproselithe ayekhonza uNkulunkulu balandela uPawulu noBarnaba, labo abathi lapho bekhuluma nabo babakhuthaza ukuba bahlale emseni omkhulu kaNkulunkulu. + 44  NgeSabatha elilandelayo, cishe lonke idolobha labuthana ndawonye ukuze lizwe izwi likaJehova.* 45  Lapho amaJuda ebona izixuku, agcwala umhawu futhi aziphikisa ngokuhlambalaza izinto ezazishiwo uPawulu. + 46  Ngakho, uPawulu noBarnaba bakhuluma nabo ngesibindi bathi: “Kwakudingekile ukuba izwi likaNkulunkulu likhulunywe kini kuqala. + Njengoba nilenqaba futhi ningazahluleli njengabafanelwe ukuphila okuphakade, bhekani! siphendukela ezizweni. + 47  Ngoba uJehova* usiyale ngala mazwi: ‘Ngikumise ukuba ube ukukhanya kwezizwe, ukuba ube yinsindiso kuze kube semaphathelweni omhlaba.’ ” + 48  Lapho labo bezizwe bekuzwa lokhu, baqala ukujabula nokukhazimulisa izwi likaJehova,* bonke labo ababenesimo esihle sengqondo esasiyobenza bathole ukuphila okuphakade baba amakholwa. 49  Ngaphezu kwalokho, izwi likaJehova* lalisakazwa kulo lonke lelo zwe. 50  Kodwa amaJuda agqugquzela abesifazane abavelele ababesaba uNkulunkulu namadoda avelele edolobha, babangela ukuba uPawulu noBarnaba bashushiswe, + babaxoshela ngaphandle kwemingcele yabo. 51  Ngakho babathintithela uthuli lwezinyawo zabo baya e-Ikoniyu. + 52  Abafundi baqhubeka begcwala injabulo + nomoya ongcwele.

Imibhalo yaphansi

Noma, “babekhonza obala.”
Noma, “engumsizi.”
Umbusi wesifundazwe ongumRoma. Bheka uHlu Lwezincazelo Zamagama.
Noma, “ephakanyisiwe.”
NgesiGreki, “embewini.”
Okuwukuthi, uKristu.
Okuwukuthi, uJesu.
Noma, “esihlahleni.”
Noma, “wenza intando kaNkulunkulu.”
Noma, “ngokufa kwalo muntu.”