IzEnzo ZabaPhostoli 12:1-25

  • UJakobe uyabulawa; uPetru uyaboshwa (1-5)

  • UPetru ukhululwa ngokuyisimangaliso (6-19)

  • UHerode ushaywa ingelosi (20-25)

12  Cishe ngaleso sikhathi uHerode inkosi waqala ukuphatha kabi amanye amalungu ebandla. +  Wabulala uJakobe umfowabo kaJohane + ngenkemba. +  Lapho ebona ukuthi lokhu kwakuwajabulisa amaJuda, waqhubeka wabopha noPetru. (Lokhu kwenzeka ngezinsuku zeSinkwa Esingenamvubelo.) +  Wambamba, wamfaka ejele, + emnikela emasosheni amane ayezomgada ededelana kane ngosuku, ehlose ukumkhiphela kubantu* ngemva kwePhasika.  Ngakho uPetru wayegcinwe ejele, kodwa ibandla lalimthandazela kakhulu kuNkulunkulu. +  Lapho uHerode esezomkhipha, ngalobo busuku uPetru wayelele eboshwe ngamaketanga amabili phakathi kwamasosha amabili, kukhona onogada phambi komnyango begade ijele.  Ingelosi kaJehova* yayimi lapho, + kwakhanya esitokisini. Yashaya uPetru ohlangothini, yamvusa, yathi: “Vuka masinyane!” Amaketanga awa ezandleni zakhe. +  Ingelosi yathi kuye: “Gqoka* ufake izimbadada zakho.” Wenza kanjalo. Ekugcineni yathi kuye: “Gqoka ingubo yakho yangaphandle ungilandele.”*  Waphuma wayilandela, kodwa engazi ukuthi lokho okwakwenziwa yingelosi kwakenzeka ngempela. Eqinisweni, wayecabanga ukuthi ubona umbono. 10  Bedlula onogada bokuqala nabesibili, bafika esangweni lensimbi eliholela edolobheni, lazivulekela ngokwalo phambi kwabo. Ngemva kokuba sebephumile baqhubekela ezansi ngomgwaqo owodwa, masinyane ingelosi yahamba yamshiya. 11  UPetru, esanguluka, wathi: “Manje sengiyazi ngempela ukuthi uJehova* uthumele ingelosi yakhe wangikhulula esandleni sikaHerode nakukho konke amaJuda ayelindele ukuba kwenzeke.” + 12  Ngemva kokubona lokhu, waya endlini kaMariya unina kaJohane owayebizwa ngokuthi uMarku, + lapho kwakuhlangene khona ndawonye abaningana bethandaza. 13  Lapho engqongqoza esangweni, intombazane eyinceku egama layo linguRoda yeza izobheka. 14  Lapho izwa ukuthi yizwi likaPetru, yajabula kakhulu kangangokuba ayilivulanga isango, kodwa yagijima yangena ngaphakathi, yabika ukuthi uPetru wayemi esangweni. 15  Bathi kuyo: “Uyahlanya.” Kodwa yaphikelela ithi uyena. Bathi: “Yingelosi yakhe.” 16  Kodwa uPetru wasala lapho engqongqoza. Lapho bevula umnyango, bambona futhi bamangala. 17  Kodwa wababonisa ngesandla ukuba bathule, wabalandisa ngokuningiliziwe indlela uJehova* ayemkhiphe ngayo ejele, wathi: “Bikelani uJakobe + nabafowethu lezi zinto.” Ngemva kwalokho waphuma wahamba waya kwenye indawo. 18  Lapho sekusile, kwaba khona isiyaluyalu esikhulu phakathi kwamasosha ngokuthi kwakwenzekeni ngoPetru. 19  UHerode wamfuna phansi phezulu, lapho engamtholi, waphenya onogada ngemibuzo, wayala ukuba bathathwe bayojeziswa; + wasuka eJudiya wehlela eKhesariya wahlala khona isikhathi esithile. 20  UHerode wayebathukuthelele* abantu baseThire nabaseSidoni. Ngakho beza kuye benenjongo eyodwa, ngemva kokuthonya uBlastu, umuntu owayephethe izindaba zomuzi wenkosi,* banxusa ukuba kube nokuthula, ngoba izwe labo lalinikwa ukudla okwakuvela ezweni lenkosi. 21  Ngosuku oluthile olumisiwe, uHerode wagqoka izingubo zasebukhosini, wahlala esihlalweni sokwahlulela, wethula inkulumo kubantu. 22  Abantu ababehlangene bamemeza bathi: “Yizwi likankulunkulu, akulona elomuntu!” 23  Ngaso leso sikhathi ingelosi kaJehova* yamshaya ngoba akanikanga uNkulunkulu inkazimulo, wadliwa izibungu wafa. 24  Kodwa izwi likaJehova* laqhubeka likhula futhi lisakazeka. + 25  UBarnaba + noSawulu, ngemva kokuwufeza ngokugcwele umsebenzi wokunikeza usizo eJerusalema, + babuya bathatha uJohane, + obizwa nangokuthi uMarku, bahamba naye.

Imibhalo yaphansi

Noma, “ukumkhipha ukuze kuthethwe icala phambi kwabantu.”
Noma, “Bhinca.”
Noma, “uqhubeke ungilandela.”
Noma, “wayesesimweni sokulwa.”
NgesiGreki, “zegumbi lokulala lenkosi.”