IzAga 6:1-35

  • Qaphela ukwenza isiqinisekiso sokukhokha isikweletu (1-5)

  • “Yana entuthwaneni ufunde kuyo vila ndini” (6-11)

  • Umuntu omubi ongelusizo lwalutho (12-15)

  • Izinto eziyisikhombisa uJehova azizondayo (16-19)

  • Qapha owesifazane okhohlakele (20-35)

6  Ndodana yami, uma wenze isiqinisekiso sokuthi uzosikhokha isikweletu sikamakhelwane wakho, +Uma wenze isivumelwano* nomuntu oyisihambi, +   Uma uye wabanjwa yisithembiso osenzile,Wabanjwa amazwi omlomo wakho, +   Yenza lokhu, ndodana yami, uzikhulule,*Ngoba uwele esandleni sikamakhelwane wakho: Hamba uzithobe, umncengisise, unxuse umusa wakhe. +   Ungavumi ukuba amehlo akho afikelwe ubuthongo,Noma ukuba amehlo akho ozele.   Zisindise njengenyamazane esandleni somzingeli,Nanjengenyoni esandleni somcuphi wezinyoni.   Yana entuthwaneni ufunde kuyo vila ndini; +Buka ekwenzayo uhlakaniphe.   Nakuba ingenamlawuli nasikhulu nambusi,   Ilungisa ukudla kwayo ehlobo, +Ibuthe ukudla kwayo ngesikhathi sokuvuna.   Uyolala lapho kuze kube nini vila ndini? Uyovuka nini ebuthongweni? 10  Ukulala kancane, ukozela kancane,Ukusonga izandla kancane ukuze uphumule, + 11  Ukuhlupheka kuyobe sekukufikela njengesela,Nokuswela kuyokufikela njengomuntu ohlomile. + 12  Umuntu omubi futhi ongelusizo lwalutho uhambe ekhuluma inkulumo egwegwile; + 13  Ucifa iso, enze izimpawu ngonyawo, akhombe ngeminwe. + 14  Ngenhliziyo yakhe eyonakele,Uhlale eceba okubi + edala imibango. + 15  Ngenxa yalokho, uyokwehlelwa inhlekelele ngokuzumayo;Ngomzuzwana nje uyokwephulwa angabe esalapheka. + 16  Kukhona izinto eziyisithupha uJehova azizondayo;Yebo, ziyisikhombisa izinto ezinengekayo kuye: 17  Amehlo aqhoshayo, + ulimi olunamanga + nezandla ezichitha igazi elingenacala, + 18  Inhliziyo eceba amacebo amabi + nezinyawo ezigijimela ebubini, 19  Ufakazi wamanga ophafuza amanga, +Nanoma ubani odala imibango phakathi kwabafowabo. + 20  Ndodana yami, gcina umyalo kayihlo,Ungayishiyi imfundiso* kanyoko. + 21  Kubophele enhliziyweni yakho njalo;Kubophele entanyeni yakho. 22  Lapho uhamba, kuyokuhola;Lapho ulala, kuyokuqapha;Nalapho uvuka, kuyokhuluma nawe.* 23  Ngoba umyalo uyisibani, +Umthetho ungukukhanya, +Ukusola nesiyalo kuyindlela eya ekuphileni. + 24  Kuyokuqapha kowesifazane okhohlakele, +Emazwini avusa inkanuko owesifazane ongenasimilo. *+ 25  Ungabufisi ubuhle bakhe enhliziyweni yakho +Noma umvumele akubambe ngamehlo akhe ayengayo, 26  Ngoba umuntu uze asale nesinkwa esisodwa ngenxa yowesifazane oyisifebe, +Kodwa umfazi wenye indoda* uyokwenza umuntu alahlekelwe ukuphila kwakhe okuyigugu. 27  Umuntu angawanqwabelanisa yini amalahle avuthayo esifubeni sakhe kodwa izingubo zakhe zingashi? + 28  Noma, umuntu angahamba yini phezu kwamalahle ashisayo kodwa izinyawo zakhe zingashi? 29  Kunjalo nangomuntu olala nomkamakhelwane wakhe;Akekho omthintayo ongeke ajeziswe. + 30  Abantu abalideleli iselaUma leba ukuze lizisuthise lapho lilambile. 31  Kodwa lapho libanjwa, liyokhokha ngokuphindwe kasikhombisa;Liyokhipha yonke impahla eyigugu yendlu yalo. + 32  Noma ubani ophinga nowesifazane untula ukuhlakanipha;*Umuntu owenza kanjalo uzilethela inhlekelele. + 33  Ayokuthola nje amanxeba nokuhlazeka, +Isihlamba sakhe ngeke siphele. + 34  Ngoba isikhwele senza indoda* ibe nolaka;Ngeke ibe nazwela lapho iphindisela. + 35  Ngeke yamukele sinxephezelo;Ngeke incengeke* ngisho ungayinika isipho esikhulu kanjani.

Imibhalo yaphansi

Okuwukuthi, isifungo.
Noma, “uzophule.”
Noma, “umthetho.”
Noma, “kuyokufundisa.”
NgesiHebheru, “wesinye isizwe.” Bheka izA 2:16.
Noma, “oyisiphingi.”
NgesiHebheru, “uswele inhliziyo.”
Noma, “umyeni.”
Noma, “inhliziyo yayo ithambe.”