IzAga 30:1-33

 • AMAZWI KA-AGURI (1-33)

  • Unganginiki ubumpofu noma ingcebo (8)

  • Izinto ezingalokothi zisuthe (15, 16)

  • Izinto ezingashiyi mkhondo (18, 19)

  • Owesifazane ophingayo (20)

  • Izilwane zihlakaniphe ngokwemvelo (24)

30  Umyalezo onamandla osemazwini ka-Aguri indodana kaJakhe, awakhuluma ku-Ithiyeli, ku-Ithiyeli no-Ukhali.   Ngingumuntu ontula ulwazi ukwedlula noma ubani omunye, +Futhi anginakho ukuqonda umuntu okufanele abe nako.   Angikufundanga ukuhlakanipha,Anginalo nolwazi loNgcwelengcwele.   Ubani onyukele ezulwini wabuye wehla? + Ubani oqoqele umoya kuzo zombili izandla zakhe? Ubani osonge amanzi ngengubo yakhe? + Ubani omise* yonke imikhawulo yomhlaba? + Ubani igama lakhe negama lendodana yakhe—uma wazi?   Wonke amazwi kaNkulunkulu acwengekile. + Uyihawu lalabo abaphephela kuye. +   Unganezeli lutho emazwini akhe, +Ukuze angakusoli,Futhi utholakale ungumqambimanga.   Zimbili izinto engizicela kuwe. Ungangigodleli zona uma nje ngisaphila.   Dedisela kude nami amanga nezinto ezingelona iqiniso. + Unganginiki ubumpofu noma ingcebo. Mangidle ukudla engabelwe kona, +   Ukuze ngingasuthi bese ngikuphika ngithi, “Ubani uJehova?” + Futhi ungangenzi ngibe mpofu bese ngiyeba ngihlaze* igama likaNkulunkulu wami. 10  Ungayinyundeli inceku enkosini yayo,Ngoba ingase ikuqalekise futhi utholakale unecala. + 11  Kukhona isizukulwane esiqalekisa uyiseEsingambusisi nonina. + 12  Kukhona isizukulwane esizibona sihlanzekile +Kodwa esingahlanzwanga ekungcoleni* kwaso. 13  Kukhona isizukulwane esinamehlo azidlayoEsimehlo aso aqhosha kakhulu! + 14  Kukhona isizukulwane esimazinyo aso ayizinkembaEsimihlathi yaso iyimimese yokuhlaba;Sishwabadela abaphansi emhlabeniNabampofu esintwini. + 15  Iminyundu* inamadodakazi amabili amemezayo athi, “Sinike! Sinike!” Kunezinto ezintathu ezingasuthi,Ezine ezingalokothi zithi, “Kwanele!” 16  —IThuna *+ nesibeletho songenanzalo,Izwe elingenamanzi,Nomlilo ongalokothi uthi, “Kwanele!” 17  Iso elenza uyise inhlekisa nelidelela ukulalela unina +—Amagwababa asesigodini* ayolikopolota,Nabantwana bokhozi bayolidla. + 18  Kukhona izinto ezintathu engingazazi,*Nezine engingaziqondi: 19  Indlela ukhozi olundiza ngayo emazulwini,Indlela inyoka ehamba ngayo edwaleni,Indlela umkhumbi ohamba ngayo olwandle,Nendlela yendoda lapho inowesifazane. 20  Nansi indlela yowesifazane ophingayo: Uyadla asule umlomo;Bese ethi, “Angenzanga lutho olubi.” + 21  Kunezinto ezintathu ezizamazamisa umhlabaNezine abantu abangeke bakwazi ukuzithwala: 22  Lapho isigqila sibusa njengenkosi, +Lapho isiwula sinokudla okuningi, 23  Lapho kuthathwa owesifazane ozondwayo* ukuze abe umfazi,Nalapho intombazane eyisisebenzi ithatha indawo yenkosikazi. + 24  Lezi zinto ezine emhlabeni ziphakathi kwezinto ezincane kunazo zonke,Kodwa zihlakaniphile ngokwemvelo: *+ 25  Izintuthwane ziyizilwanyana* ezingenamandla,Nokho zilungisa ukudla kwazo ehlobo. + 26  Izimbila + azizona izilwane* ezinamandla,Nokho zakha indlu yazo emadwaleni. + 27  Izintethe + azinankosi,Nokho zonke zihamba ngendlela ehlelekile. *+ 28  Isigcilikisha + sibambelela ngezinyawo zaso,Futhi siya esigodlweni senkosi. 29  Kukhona izinto ezintathu okumnandi ukuzibuka,Ezine ezihamba kamnandi: 30  Ibhubesi, isilwane esinamandla kunazo zonke izilwane,Esingagudlukeli lutho; + 31  Ibhansi;* impongo;Nenkosi ekanye nebutho layo. 32  Uma uye waziphakamisa ngobuwula +Noma uye waceba ukwenza kanjalo,Beka isandla sakho emlonyeni. + 33  Ngoba njengoba ukuphehla ubisi kuveza ibhotelaNokupitshiza ikhala kukhipha igazi,Kanjalo nokubhebhezela intukuthelo kudala izingxabano. +

Imibhalo yaphansi

NgesiHebheru, “ophakamise.”
Noma, “ngigxeke.”
NgesiHebheru, “endleni.”
Uhlobo lwesilwanyana esihlala emanzini esimunca igazi labantu noma lezilwane.
Noma, “IShiyoli,” okuwukuthi, ithuna elivamile lesintu. Bheka uHlu Lwezincazelo Zamagama.
Noma, “asemhosheni.”
Noma, “ezimangalisa kakhulu kimi.”
Noma, “ongathandwa.”
Noma, “zihlakaniphe kakhulu.”
NgesiHebheru, “ziyisizwe.”
NgesiHebheru, “isizwe.”
Noma, “zihlukaniswe ngamaqembu.”
Noma, “Ichalaha.”