IzAga 3:1-35

  • Hlakanipha uthembele kuJehova (1-12)

    • Dumisa uJehova ngezinto eziyigugu (9)

  • Ukuhlakanipha kuletha injabulo (13-18)

  • Ukuhlakanipha kuletha ukulondeka (19-26)

  • Ukuphatha kahle abanye (27-35)

    • Benzele okuhle abanye uma kungenzeka (27)

3  Ndodana yami, ungayikhohlwa imfundiso* yami,Kwangathi inhliziyo yakho ingayigcina imiyalo yami,   Ngoba kuyokwenezela izinsuku eziningi kuweNeminyaka yokuphila nokuthula. +   Ungavumi ukuba uthando oluqotho nokwethembeka* kuphele. + Kubophele entanyeni yakho;Kubhale enhliziyweni yakho; +   Ngokwenza kanjalo uyothola umusa nokuqondaEmehlweni kaNkulunkulu nawomuntu. +   Thembela kuJehova + ngayo yonke inhliziyo yakho,Ungathembeli* kokwakho ukuqonda. +   Mqaphele kuzo zonke izindlela zakho, +Yena uyokwenza izindlela zakho ziqonde. +   Ungabi ohlakaniphile emehlweni akho. + Yesaba uJehova ufulathele okubi.   Kuyofana nomuthi owelaphayo emzimbeni* wakhoNento eqabulayo emathanjeni akho.   Dumisa uJehova ngezinto zakho eziyigugu, +Nangezithelo zokuqala* zawo wonke umkhiqizo* wakho; + 10  Khona-ke izinqolobane zakho ziyogcwala phama, +Nemiphongolo* yakho iyochichima iwayini elisha. 11  Ndodana yami, ungasenqabi isiyalo sikaJehova, +Ungakwenyanyi ukusola kwakhe, + 12  Ngoba uJehova uyabasola labo abathandayo, +Njengoba nje nobaba eyisola indodana athokozayo ngayo. + 13  Uyajabula umuntu othola ukuhlakanipha +Nomuntu othola ukuqonda; 14  Ukuzuza ukuhlakanipha kungcono kunokuzuza isiliva,Ukuba nako njengenzuzo kungcono kunokuba negolide. + 15  Kuyigugu ngaphezu kwamakhorali;*Akukho lutho olufisayo olungaqhathaniswa nako. 16  Ukuphila isikhathi eside kusesandleni sako sokudla;Ingcebo nenkazimulo kusesandleni sako sobunxele. 17  Izindlela zako zimnandi,Zonke izindlela zako zinokuthula. + 18  Kuyisihlahla sokuphila kulabo abakubambayo,Labo abakubamba bakuqinise kuyothiwa bayajabula. + 19  UJehova wasekela umhlaba ngokuhlakanipha. + Ngokuqonda wamisa amazulu aqina. + 20  Ngolwazi lwakhe amanzi ajulile ahlukaniswa,Namafu aconsa umkhemezelo. + 21  Ndodana yami, kungasuki emehlweni akho.* Londa ukuhlakanipha nekhono lokucabanga; 22  Kuyokunika ukuphila,Kube umhlobiso entanyeni yakho; 23  Uma wenza kanjalo uyohamba ngokuphepha endleleni yakho,Nonyawo lwakho ngeke lukhubeke. *+ 24  Lapho ulala, ngeke wesabe; +Uyolala phansi, ulale kamnandi. + 25  Ngeke wesabe lutho olwethusayo olufika ungalindele +Noma isivunguvungu esizofikela ababi. + 26  Ngoba uJehova uyoba ithemba lakho; +Uyokwenza ukuba unyawo lwakho lungabanjwa. + 27  Ungabagodleli okuhle labo okufanele ubanike kona *+Uma kusemandleni akho ukusiza. + 28  Ungasho kumakhelwane wakho ukuthi: “Hamba; ubuye ngesinye isikhathi! Ngizokupha kusasa,”Uma ungamnika kona manje. 29  Ungacebi okubi ngomakhelwane wakho +Lapho ehlezi nawe ezizwa elondekile. 30  Ungaxabani nomuntu ngaphandle kwesizathu +Uma engakwenzanga lutho olubi. + 31  Ungabi nomona ngomuntu onobudlova +Noma ukhethe noma iyiphi yezindlela zakhe, 32  Ngoba uJehova uyamnyanya umuntu okhohlisayo, +Kodwa uba umngane nabaqotho. + 33  Isiqalekiso sikaJehova siphezu kwendlu yomubi, +Kodwa uyayibusisa indlu yabalungile. + 34  Ngoba uyabahleka labo abahleka usulu, +Kodwa abamnene ubabonisa umusa. + 35  Abahlakaniphile bayothola udumo,Kodwa iziphukuphuku zidumisa ihlazo. +

Imibhalo yaphansi

Noma, “umthetho.”
Noma, “neqiniso.”
NgesiHebheru, “Ungenciki.”
NgesiHebheru, “enkabeni.”
Noma, “umholo.”
Noma, “Nangokungcono kakhulu.”
Noma, “Nesikhamo sewayini.”
Ngokusobala kubhekiselwa ezimfanelweni zikaNkulunkulu ezishiwo emavesini angenhla.
Noma, “luqhuzuke.”
Noma, “bakuthole.”