IzAga 28:1-28

  • Umthandazo womuntu ongalaleli uyanengeka (9)

  • Ovuma izono uboniswa isihe (13)

  • Umuntu ojaha ukuceba akakwazi ukuba msulwa (20)

  • Ukusola kungcono kunokuthopha (23)

  • Ophanayo akasweli lutho (27)

28  Ababi bayabaleka kube kungekho muntu obajahayo,Kodwa abalungile bazethemba njengebhubesi. *+   Uma kunesiphambeko* ezweni, izikhulu ziyobusa ngokushintshana, +Kodwa ngosizo lomuntu onokuqonda nolwazi, isikhulu siyohlala isikhathi eside. +   Umuntu ompofu ophamba abantu abaphansi +Unjengemvula ekhukhula konke ukudla.   Labo abawushiyayo umthetho bayamdumisa omubi,Kodwa abawugcinayo bayabathukuthelela. +   Abantu ababi abanakubuqonda ubulungisa,Kodwa abafuna uJehova baqonda konke. +   Ungcono ompofu ohamba ngobuqotho bakheKunocebile onezindlela ezikhohlakele. +   Indodana eqondayo igcina umthetho,Kodwa umngane weziminzi uhlaza uyise. +   Owandisa ingcebo yakhe ngenzalo + nangenzuzo eyeqileUyiqoqela lowo obonisa umusa kubantu abampofu. +   Owenqaba ukulalela umthetho—Ngisho nomthandazo wakhe uyinto enengekayo. + 10  phambukisela abaqotho endleleni embi uyowela emgodini wakhe, +Kodwa abangenaphutha bayodla ifa lokuhle. + 11  Umuntu ocebile uhlakaniphile emehlweni akhe, +Kodwa ompofu oqondayo uyakwazi ukumbona. + 12  Lapho abalungile benqoba, kuba khona udumo olukhulu,Kodwa lapho ababi bethola amandla, abantu bayacasha. + 13  Ofihla iziphambeko zakhe ngeke aphumelele, +Kodwa ozivumayo azishiye uyoboniswa isihe. + 14  Uyajabula umuntu ohlale eqaphile,*Kodwa noma ubani oyenza lukhuni inhliziyo yakhe uyowela enhlekeleleni. + 15  Njengebhubesi eligwavumayo nebhere elihlaselayoUnjalo umbusi omubi obusa abantu abangakwazi ukuzilwela. + 16  Umholi ongenakho ukuqonda uwasebenzisa kabi amandla akhe, +Kodwa ozonda inzuzo engalungile uyokwelula ukuphila kwakhe. + 17  Umuntu onecala legazi ngokubulala umuntu uyobaleka aze angene ethuneni. *+ Makungabi bikho muntu omsizayo. 18  Ohamba ngokungenaphutha uyosindiswa, +Kodwa onezindlela ezigwegwile uyowa kungazelelwe. + 19  Olima umhlabathi wakhe uyoba nokudla okuningi,Kodwa ofunana nezinto ezingasizi ngalutho uyosutha ubumpofu. + 20  Umuntu othembekile uyothola izibusiso eziningi, +Kodwa ojaha ukuceba ngeke ahlale emsulwa. + 21  Akukuhle ukukhetha; +Kodwa umuntu angenza okubi ngenxa yocezu lwesinkwa. 22  Umuntu onomona* ushabashekela* ingcebo,Engazi ukuthi ukuswela kuyomfica. 23  Noma ubani osola umuntu, + kamuva uyothola umusa omkhulu +Kunomuntu othophayo ngolimi lwakhe. 24  Noma ubani ophamba uyise nonina bese ethi: “Akukubi,” +Uyafana nomuntu osebenza nezigilamkhuba. + 25  Umuntu oyigovu* ubhebhezela ingxabano,Kodwa noma ubani othembela kuJehova uyochuma. *+ 26  Noma ubani othemba inhliziyo yakhe uyisiphukuphuku, +Kodwa ohamba ngokuhlakanipha uyophunyuka enhlekeleleni. + 27  Noma ubani opha abampofu ngeke aswele lutho, +Kodwa ovala amehlo akhe ekuhluphekeni kwabo uyothola iziqalekiso eziningi. 28  Lapho ababi bethola amandla, umuntu uyacasha,Kodwa lapho beshabalala abalungile bayanda. +

Imibhalo yaphansi

Noma, “njengewundlu lebhubesi.”
Noma, “kunokuvukela.”
Noma, “enovalo.”
Noma, “egodini.”
Noma, “wenza konke ukuze athole.”
Noma, “oyigovu.”
Noma kungaba, “Umphefumulo ozikhukhumezayo.”
NgesiHebheru, “uyokhuluphaliswa.”