IzAga 24:1-34

  • Ungabi nomona ngabantu ababi (1)

  • Indlu yakhiwa ngokuhlakanipha (3)

  • Olungile angawa kodwa uyovuka (16)

  • Ungaphindiseli (29)

  • Ukulala kuletha inhlupheko (33, 34)

24  Ungabi namona ngabantu ababi,Ungakuhaleli ukuba mdibi munye nabo, +   Ngoba inhliziyo yabo izindla ngobudlova,Nezindebe zabo zikhuluma inkathazo.   Indlu yakhiwa ngokuhlakanipha, +Ngokuqonda imiswa iqine.   Amakamelo ayo agcwaliswa ngolwaziNgayo yonke ingcebo enhle neyigugu. +   Umuntu ohlakaniphile unamandla, +Ngolwazi umuntu wandisa amandla akhe.   Ngesiqondiso esihlakaniphile* uyolwa impi yakho, +Ngabeluleki abaningi kukhona ukunqoba. *+   Isiwula asinakukuthola ukuhlakanipha kweqiniso; +Asinalutho esingalusho esangweni ledolobha.   Noma ubani oceba ukwenza okubi,Kuyothiwa ungungqondongqondo weqili. +   Amacebo awubuwula* ayisono,Abantu bayamzonda umhleki wosulu. + 10  Uma udikibala ngosuku lokucindezeleka,*Amandla akho ayoba mancane. 11  Sindisa labo abayiswa ekufeniUbambe nalabo abayendayendela ekuhlatshweni. + 12  Uma uthi: “Kodwa besingakwazi lokhu,” Lowo ohlola izinhliziyo* akayiqondi yini imicabango yakho? + Yebo, Lowo okuqaphayo uyoyaziFuthi uyobuyisela kumuntu ngamunye ngokomsebenzi wakhe. + 13  Ndodana yami, yidla uju ngoba luyasiza;Uju lwamakhekheba lumnandi. 14  Ngendlela efanayo, yazi ukuthi ukuhlakanipha kuwusizo kuwe. + Uma ukuthola, uyoba nekusasa elihleNethemba lakho ngeke liqedwe. + 15  Ungacuthi eduze komuzi wolungile unezisusa ezimbi;Ungayicekeli phansi indawo yakhe yokuphumula. 16  Ngoba olungile angawa kasikhombisa, kodwa uyophinde avuke, +Kodwa ababi bayokwehlelwa inhlekelele bawe unomphela. + 17  Lapho isitha sakho siwa ungajabuli,Nalapho sikhubeka, ungayivumeli inhliziyo yakho ukuba ijabule; + 18  Ngaphandle kwalokho, uJehova uyobona adumale,Futhi ngeke esasithukuthelela. *+ 19  Ungacasuki* ngenxa yabantu ababi;Ungabi namona ngabantu abakhohlakele, 20  Ngoba alikho ikusasa ngomuntu omubi; +Isibani sababi siyocinywa. + 21  Ndodana yami yesaba uJehova nenkosi. + Ungazihlanganisi nabantu abaphikisayo, *+ 22  Ngoba inhlekelele iyobehlela ngokuphazima kweso. + Kwazi bani ukuthi bobabili* bayobalethela yiphi inhlekelele? + 23  La mazwi angawabahlakaniphile: Akukuhle ukukhetha lapho wahlulela. + 24  Noma ubani othi komubi, “Wena ulungile,” +Abantu bayomqalekisa, alahlwe nayizizwe. 25  Kodwa kuyobahambela kahle labo abamsolayo; +Bayobusiswa ngezinto ezinhle. + 26  Abantu bayoqabula izindebe zalowo ophendula ngokwethembeka. *+ 27  Lungisa umsebenzi wakho wangaphandle, ulungise zonke izinto ensimini;Ngemva kwalokho wakhe indlu yakho. 28  Ungafakazi ngokumelene nomakhelwane wakho ngaphandle kwesizathu. + Izindebe zakho ungazisebenziseli ukukhohlisa abanye. + 29  Ungasho ukuthi: “Ngizokwenza kuye njengoba nje enzile kimi;Ngizombuyisela ngalokho akwenzile.” + 30  Ngadlula ngasensimini yomuntu oyivila +Nangasesivinini somuntu ontula ukuhlakanipha.* 31  Ngabona ukuthi kwakugcwele ukhula;Kwakumile imbabazane* yonke indawo,Nodonga lwamatshe lwaludilikile. + 32  Ngakubuka lokhu ngakufaka enhliziyweni;Ngakubona ngafunda lesi sifundo:* 33  Ukulala kancane, ukozela kancane,Ukusonga izandla kancane ukuze uphumule, 34  Ukuhlupheka kuyobe sekukufikela njengesela,Nokuswela kuyokufikela njengomuntu ohlomile. +

Imibhalo yaphansi

Noma, “Ngokuqondisa okunekhono.”
Noma, “impumelelo; insindiso.”
Noma, “esiwula.”
Noma, “ngezikhathi zosizi.”
Noma, “izisusa.”
Okuwukuthi, isitha.
Noma, “Ungafuthelani.”
Noma, “nalabo abafuna ushintsho.”
Okuwukuthi, uJehova nenkosi.
Noma kungaba, “Ukuphendula ngendlela eqondile kufana nokuqabula.”
NgesiHebheru, “oswele inhliziyo.”
Noma, “imbati.”
NgesiHebheru, “ngamukela lesi siyalo.”