IzAga 22:1-29

  • Igama elihle lingcono kunengcebo eningi (1)

  • Ukusheshe uqeqeshe kuyohlala isikhathi eside (6)

  • Ivila lesaba ibhubesi ngaphandle (13)

  • Isiyalo siqeda ubuwula (15)

  • Isisebenzi esinekhono sikhonza amakhosi (29)

22  Yigama elihle* okumelwe likhethwe kunengcebo eningi; +Ukuhlonishwa* kungcono kunesiliva negolide.   Abacebile nabampofu bafana* ngalokhu: Bonke benziwe uJehova. +   Onokuqonda uyayibona ingozi acashe,Kodwa abangenalwazi bayaqhubeka behamba bese beyavuna.*   Umphumela wokuthobeka nokwesaba uJehovaYingcebo, udumo nokuphila. +   Ameva nezicupho kusendleleni yomuntu oyiqili,Kodwa noma ubani othanda ukuphila kwakhe uqhelela kude nakho. +   Qeqesha ingane ngendlela okufanele ihambe ngayo; +Ngisho nalapho ikhula ngeke isuke kuyo. +   Ocebile ubusa abampofu,Nobolekayo uyisigqila sobolekisayo. +   Noma ubani ohlwanyela ukungalungi uyovuna inhlekelele, +Nenduku yentukuthelo yakhe iyophulwa. +   Umuntu ophanayo* uyobusiswa,Ngoba upha abampofu ukudla kwakhe. + 10  Xosha isichwensi,Umbango uyophela;Izimpikiswano* nenhlamba kuyonqamuka. 11  Othanda inhliziyo emsulwa nonenkulumo enomusaUyoba umngane wenkosi. + 12  Amehlo kaJehova alonda ulwazi,Kodwa uyawachitha amazwi abakhohlisayo. + 13  Ivila lithi: “Kukhona ibhubesi ngaphandle! Ngizobulawa esigcawini!” + 14  Umlomo wabesifazane abandindayo* ungumgodi ojulile. + Olahlwe uJehova uyowela kuwo. 15  Ubuwula buboshelwe enhliziyweni yengane, +Kodwa induku yesiyalo iyobudedisela kude nayo. + 16  Ophamba abampofu ukuze andise ingcebo yakhe +Nalowo onika abacebile iziphoUyogcina ehlupheka. 17  Lalelisisa* amazwi abahlakaniphile, +Ukuze ugxilise inhliziyo yakho olwazini lwami, + 18  Ngoba kumnandi ukuwagcina ngaphakathi kuwe, +Ukuze wonke abe sezindebeni zakho njalo. + 19  Ukuze ithemba lakho libe kuJehova,Ngikunika ulwazi namuhla. 20  Angikulobelanga yini esikhathini esidlule,Ngakunika izeluleko nolwazi, 21  Ukuze ngikufundise amazwi ayiqiniso nathembekile,Ukuze ubuyisele umbiko onembile kulowo okuthumile? 22  Ungamphangi umuntu ompofu ngoba nje empofu, +Futhi ungamchobozi umuntu ophansi esangweni ledolobha, + 23  Ngoba uJehova ngokwakhe uyomela udaba lwabo +Athathe ukuphila kwalabo ababaphangayo. 24  Ungazihlanganisi nomuntu osheshe athukutheleNoma usebenzelane nomuntu onesifuthefuthe sentukuthelo, 25  Ukuze ungafundi izindlela zakheUzifake engozini. + 26  Ungabi phakathi kwalabo abenza isivumelwano* nabanyeAbenza isiqinisekiso sokuthi bazozikhokha izikweletu zabanye. + 27  Uma ungenakho ongakhokha ngakho,Umbhede wakho uyothathwa! 28  Ungalugudluzi uphawu lomngcele wakudalaOlwabekwa okhokho bakho. + 29  Uke wambona umuntu onekhono emsebenzini wakhe? Uyokuma phambi kwamakhosi; +Ngeke ame phambi kwabantukazana.

Imibhalo yaphansi

NgesiHebheru, “Umusa.”
Noma, “Yidumela elihle.” NgesiHebheru, “Yigama.”
NgesiHebheru, “bahlangana.”
Noma, “beyajeza.”
NgesiHebheru, “oneso elihle.”
Noma, “Amacala.”
NgesiHebheru, “abangaziwa.” Bheka izA 2:16.
NgesiHebheru, “Thambekisela indlebe yakho uzwe.”
Okuwukuthi, isifungo.