IzAga 20:1-30

  • Iwayini lingumhleki wosulu (1)

  • Ivila alilimi ebusika (4)

  • Imicabango yomuntu injengamanzi ajulile (5)

  • Isixwayiso ngokufunga ngokuxhamazela (25)

  • Udumo lwezinsizwa ngamandla azo (29)

20  Iwayini lingumhleki wosulu, + utshwala bukwenza ungalawuleki; +Noma ubani ophambukiswa yilezi zinto akahlakaniphile. +   Njengokugwavuma kwebhubesi,* inkosi yenza abantu besabe kakhulu; +Noma ubani ovusa intukuthelo yayo, ubeka ukuphila kwakhe engozini. +   Kuwudumo kumuntu ukudeda lapho kunengxabano, +Kodwa noma ubani oyisiwula uyongena shi kuyo. +   Ivila alilimi ebusika,Ngakho liyohambe licela* ngesikhathi sokuvuna lapho lingenalutho. *+   Imicabango* yenhliziyo yomuntu injengamanzi ajulile,Kodwa umuntu onokuqonda uyayikhipha.   Abantu abaningi bathi banothando oluqotho,Kodwa ubani ongathola umuntu othembekile?   Olungile uhamba ebuqothweni bakhe. + Ziyajabula izingane* zakhe eziza ngemva kwakhe. +   Lapho inkosi ihlala esihlalweni sokwahlulela ukuze yahlulele, +Ngamehlo ayo iyakwazi ukuhlunga bonke ububi. +   Ubani ongathi: “Ngiyihlanzile inhliziyo yami; +Ngihlanzekile esonweni sami”? + 10  Izisindo nezikali ezinganembile*—Kokubili kuyanengeka kuJehova. + 11  Ngisho nengane* yaziwa ngezinto ezenzayo,Ukuthi iziphethe kahle yini nokuthi iqotho yini. + 12  Indlebe ezwayo neso elibonayo—Kokubili kwenziwe uJehova. + 13  Ungabuthandi ubuthongo ukuze ungabi mpofu. + Vula amehlo akho, uyokwaneliswa isinkwa. + 14  “Kubi, kubi!” kusho umthengi;Ube esehamba aziqhayise. + 15  Kukhona igolide namakhorali* amaningi,Kodwa izindebe zolwazi ziyigugu. + 16  Thatha ingubo yomuntu uma enze isiqinisekiso sokuthi uzosikhokha isikweletu sesihambi; +Thatha isibambiso kuye uma enze kanjalo endabeni yowesifazane wesinye isizwe. + 17  Isinkwa esizuzwe ngenkohliso simnandi kumuntu,Kodwa kamuva umlomo wakhe uyogcwala isihlabathi. + 18  Uma kuboniswana* amacebo ayophumelela, *+Yilwa impi yakho ngesiqondiso esihlakaniphile. *+ 19  Umnyundeli uhambahamba embula imfihlo; +Ungazihlanganisi nomuntu othanda ukuhleba.* 20  Noma ubani oqalekisa uyise nonina,Isibani sakhe siyocinywa lapho kufika ubumnyama. + 21  Ifa elitholwa ngobugovu ekuqaleniNgeke libe isibusiso ekugcineni. + 22  Ungasho ukuthi: “Ngizobuyisela ngokubi!” + Thembela kuJehova, + uyokusindisa. + 23  Izisindo ezinganembile* ziyanengeka kuJehova,Nezikali ezikhohlisayo azizinhle. 24  Izinyathelo zomuntu ziqondiswa uJehova; +Umuntu angayiqonda kanjani indlela yakhe?* 25  Kuwugibe ngomuntu ukuba aphahluke athi, “Kungcwele!” + Bese ngemva kokwenza isifungo aqale ukucabanga ngaso. + 26  Inkosi ehlakaniphile ihlunga abantu ababi +Bese ibagaya ngesondo lesihlibhi sokubhula ukudla okusanhlamvu. + 27  Umoya umuntu awuphefumulayo uyisibani sikaJehova,Uhlola ingaphakathi lakhe. 28  Uthando oluqotho nokwethembeka kulonda inkosi; +Ngothando oluqotho isekela isihlalo sayo sobukhosi. + 29  Udumo lwezinsizwa ngamandla azo, +Nobukhazikhazi bamaxhegu yizinwele zawo ezimpunga. + 30  Amanxeba nezilonda kususa* ububi, +Ukushaywa kuhlanza ingaphakathi lomuntu.

Imibhalo yaphansi

Noma, “kwebhubesi eliselincane elinomhlwenga.”
Noma, “linxiba.”
Noma kungaba, “Liyocinga ngesikhathi sokuvuna kodwa ngeke lithole lutho.”
Noma, “Izinhloso.” NgesiHebheru, “Iseluleko.”
NgesiHebheru, “amadodana.”
Noma, “Amatshe amabili anesisindo esingafani nezitsha ezimbili zokukala ezingafani.”
Noma, “nomfana.”
Noma, “Ngokululekana.”
Noma, “ayoma aqine.”
Noma, “ngokuqondisa okunekhono.”
Noma, “oyenga ngezindebe zakhe.”
Noma, “Amatshe amabili anesisindo esingafani.”
Noma, “indlela okumelwe ahambe ngayo?”
Noma, “kuhlanza.”