IzAga 12:1-28

  • Ozonda ukusolwa untula ukuhlakanipha (1)

  • “Inkulumo engacatshangiwe injengokuhlaba kwenkemba” (18)

  • Ukukhuthaza ukuthula kuletha injabulo (20)

  • Izindebe eziqamba amanga ziyanengeka kuJehova (22)

  • Ukukhathazeka kwenza inhliziyo isindwe (25)

12  Othanda isiyalo uthanda ulwazi, +Kodwa ozonda ukusolwa akacabangi. *+   UJehova uyamamukela umuntu omuhle,Kodwa uyamlahla umuntu wamacebo amabi. +   Umuntu ngeke azenze alondeke ngokwenza okubi, +Kodwa abalungile abasoze basishulwe.   Umfazi onekhono ungumqhele kumyeni wakhe, +Kodwa umfazi owenza ngokuhlazisayo unjengokubola emathanjeni omyeni wakhe. +   Imicabango yabalungile ingubulungisa,Kodwa isiqondiso sababi siyinkohliso.   Amazwi ababi anjengomuntu ocuthele ukuhlasela nokubulala, +Kodwa umlomo wabaqotho uyabakhulula. +   Lapho ababi begumbuqelwa ababe besaba khona,Kodwa indlu yabalungile iyohlala imile. +   Umuntu uyadunyiswa ngenxa yomlomo wakhe onokuqonda, +Kodwa onenhliziyo esontekile uyokwedelelwa. +   Kungcono ukubukelwa phansi kodwa ube unencekuKunokuziphakamisa kodwa ungenakudla. *+ 10  Olungile unakekela izilwane zakhe ezifuywayo, +Kodwa ngisho nesihe sababi sinesihluku. 11  Olima umhlabathi wakhe uyokwaneliswa ukudla, +Kodwa ogijimisa izinto ezingenamsebenzi untula ukuhlakanipha.* 12  Omubi ufisa lokho okubanjwe abanye abantu ababi,Kodwa impande yabalungile iveza izithelo. 13  Umuntu omubi ubanjwa inkulumo yakhe enesono, +Kodwa olungile uyaphunyuka osizini. 14  Umuntu waneliswa okuhle okuvela esithelweni senkulumo* yakhe, +Uyothola umvuzo ngomsebenzi wezandla zakhe. 15  Indlela yesiwula ilungile emehlweni aso, +Kodwa ohlakaniphile wamukela isiyalo. *+ 16  Isiwula siyashesha* ukubonisa ukucasuka, +Kodwa onokuqonda akakunaki* ukuhlanjalazwa. 17  Ofakaza ngokwethembeka uyokhuluma iqiniso,*Kodwa ufakazi wamanga ukhuluma inkohliso. 18  Inkulumo engacatshangiwe injengokuhlaba kwenkemba,Kodwa ulimi lwabahlakaniphile luyaphilisa. + 19  Izindebe ezineqiniso ziyohlala phakade, +Kodwa ulimi oluqamba amanga luyohlala umzuzwana nje. + 20  Inkohliso isenhliziyweni yalabo abaceba okubi,Kodwa labo abakhuthaza ukuthula* banenjabulo. + 21  Akukho lutho olulimazayo oluyokwehlela olungile, +Kodwa ukuphila kwababi kuyogcwala izinhlekelele. + 22  Izindebe eziqamba amanga ziyanengeka kuJehova, +Kodwa abenza ngokwethembeka bayamjabulisa. 23  Umuntu onokuqonda uyakufihla akwaziyo,Kodwa enhliziyweni yesiphukuphuku kuphuma ubuwula. + 24  Izandla zabakhuthele ziyobusa, +Kodwa izandla ezenqenayo ziyokwenziswa umsebenzi oyimpoqo. + 25  Ukukhathazeka enhliziyweni yomuntu kuyenza isindwe, *+Kodwa izwi elihle liyenza ijabule. + 26  Olungile uhlola amadlelo akhe,Kodwa indlela yababi ibenza banhlanhlathe. 27  Ivila aliyizingeli inyamazane, +Kodwa ukukhuthala kuyingcebo eyigugu kumuntu. 28  Indlela yokulunga iholela ekuphileni; +Endleleni yako akukho ukufa.

Imibhalo yaphansi

Noma, “akanangqondo.”
NgesiHebheru, “ungenasinkwa.”
NgesiHebheru, “uswele inhliziyo.”
NgesiHebheru, “somlomo.”
Noma, “iseluleko.”
Noma, “ngalo lolo suku.”
NgesiHebheru, “uyakumboza.”
NgesiHebheru, “okulungile.”
NgesiHebheru, “abeluleka ngezindaba zokuthula.”
Noma, “icindezeleke.”