IzAga 11:1-31

  • Ukuhlakanipha kukwabanesizotha (2)

  • Isihlubuki silethela abanye inhlekelele (9)

  • “Ngabeluleki abaningi kuba nempumelelo” (14)

  • Umuntu ophanayo uyochuma (25)

  • Othembela engcebweni yakhe uyowa (28)

11  Isikali esinganembile* siyanengeka kuJehova,Kodwa isisindo esinembile siyamjabulisa. +   Lapho kufika ukugabadela, kuzolandela ihlazo, +Kodwa ukuhlakanipha kukwabanesizotha. +   Abaqotho baholwa ubuqotho babo, +Kodwa abakhohlisayo bayoshabalaliswa ubuqili babo. +   Ingcebo* ngeke izuzise ngosuku lolaka, +Kodwa ukulunga yikona okuyokhulula ekufeni. +   Ukulunga kongasoleki kwenza indlela yakhe iqonde,Kodwa omubi uyowa ngenxa yobubi bakhe. +   Ukulunga kwabaqotho kuyobakhulula, +Kodwa abakhohlisayo bayobanjwa izifiso zabo. +   Lapho umuntu omubi efa, ithemba lakhe liyashabalala;Namathemba asekelwe emandleni akhe ayashabalala. +   Olungile uyakhululwa osizini,Omubi angene esikhundleni sakhe. +   Ngomlomo wakhe, oyisihlubuki* uchitha umakhelwane wakhe,Kodwa abalungile bakhululwa ulwazi. + 10  Ubuhle babalungile benza idolobha lijabule,Futhi lapho ababi beshabalala, kuba khona ukukhamuluka kwenjabulo. + 11  Ngenxa yesibusiso sabaqotho idolobha liyaphakanyiswa, +Kodwa umlomo wababi uyalidiliza. + 12  Noma ubani ontula ukuhlakanipha* udelela* umakhelwane wakhe,Kodwa umuntu onokuqonda kwangempela uyathula. + 13  Umnyundeli uhambahamba embula indaba eyimfihlo, +Kodwa umuntu othembekile uyayigcina imfihlo.* 14  Lapho singekho isiqondiso esihlakaniphile,* abantu bayawa,Kodwa ngabeluleki abaningi kuba nempumelelo. *+ 15  Noma ubani owenza isiqinisekiso sokuthi uzosikhokha isikweletu somuntu oyisihambi nakanjani kuyomhambela kabi, +Kodwa noma ubani okugwemayo* ukwenza isivumelwano* uyolondeka. 16  Owesifazane othandekayo* uzuza udumo, +Kodwa omashiqela bona bazuza ingcebo. 17  Umuntu onomusa* uzizuzisa yena, +Kodwa umuntu onesihluku uzilethela izinkinga. *+ 18  Omubi uthola inkokhelo eyize, +Kodwa ohlwanyela ukulunga uthola umvuzo weqiniso. + 19  Okumela ngokuqinile ukulunga uyothola ukuphila, +Kodwa ojahana nokubi uzibizela ukufa. 20  Abanezinhliziyo eziyizigwegwe bayanengeka kuJehova, +Kodwa labo abandlela yabo ayisoleki bayamjabulisa. + 21  Qiniseka ngalokhu: Umuntu omubi ngeke ayekwe angajeziswa, +Kodwa izingane zabalungile ziyophunyuka. 22  Njengendandatho yegolide ekhaleni lengulubeUnjalo owesifazane omuhle owenqaba ukuhlakanipha. 23  Isifiso sabalungile siholela kokuhle, +Kodwa ithemba lababi libangela ulaka. 24  Umuntu upha ngokukhululekile agcine esenokuningi; +Omunye uyakugodla okufanele akuphe abanye, kodwa abe mpofu. + 25  Umuntu ophanayo uyochuma, *+Noma ubani owenza abanye baqabuleke naye uyoqabuleka. + 26  Abantu bayomqalekisa umuntu ogodla ukudla okusanhlamvu,Kodwa bayombusisa lowo okudayisayo. 27  Okhuthalele ukwenza okuhle ufuna umusa, +Kodwa othungatha okubi—yilokho okuyomehlela. + 28  Othembela engcebweni yakhe uyowa, +Kodwa abalungile bayokhephuzela njengamahlamvu. + 29  Noma ubani olethela indlu yakhe inkathazo* uyothola umoya, +Umuntu oyisiwula uyoba inceku yohlakaniphile enhliziyweni. 30  Izithelo zolungile ziyisihlahla sokuphila, +Nalowo ozuza imiphefumulo* uhlakaniphile. + 31  Uma olungile ethola umvuzo ngakwenzile emhlabeni,Kangakanani-ke ngomubi nesoni! +

Imibhalo yaphansi

Noma, “esikhohlisayo.”
Noma, “Izinto eziyigugu.”
Noma, “umuntu ongamesabi uNkulunkulu.”
NgesiHebheru, “oswele inhliziyo.”
Noma, “uzonda.”
NgesiHebheru, “uyayimboza indaba.”
Noma, “ukuqondisa okunekhono.”
Noma, “nensindiso.”
Okuwukuthi, isifungo.
NgesiHebheru, “okuzondayo.”
Noma, “omuhle.”
Noma, “onothando oluqotho.”
Noma, “ihlazo.”
NgesiHebheru, “uyokhuluphaliswa.”
Noma, “ihlazo.”