Dlulela kokuphakathi

Dlulela ohlwini lokuphathi

IzAga

Izahluko

Okuphakathi

 • 1

  • Injongo yezaga (1-7)

  • Izingozi zokuzihlanganisa nababi (8-19)

  • Ukuhlakanipha kweqiniso kumemeza obala (20-33)

 • 2

  • Ukubaluleka kokuhlakanipha (1-22)

   • Funa ukuhlakanipha njengokungathi kuyingcebo efihliwe (4)

   • Ikhono lokucabanga liyisivikelo (11)

   • Ukuziphatha okubi kuletha inhlekelele (16-19)

 • 3

  • Hlakanipha uthembele kuJehova (1-12)

   • Dumisa uJehova ngezinto eziyigugu (9)

  • Ukuhlakanipha kuletha injabulo (13-18)

  • Ukuhlakanipha kuletha ukulondeka (19-26)

  • Ukuphatha kahle abanye (27-35)

   • Benzele okuhle abanye uma kungenzeka (27)

 • 4

  • Imfundiso kababa ehlakaniphile (1-27)

   • Ngaphezu kwakho konke, zuza ukuhlakanipha (7)

   • Gwema izindlela ezimbi (14, 15)

   • Indlela yolungile iya ikhanya nakakhulu (18)

   • “Qapha inhliziyo yakho” (23)

 • 5

  • Isexwayiso ngowesifazane ongenasimilo (1-14)

  • Jabula ngomkakho (15-23)

 • 6

  • Qaphela ukwenza isiqinisekiso sokukhokha isikweletu (1-5)

  • “Yana entuthwaneni ufunde kuyo vila ndini” (6-11)

  • Umuntu omubi ongelusizo lwalutho (12-15)

  • Izinto eziyisikhombisa uJehova azizondayo (16-19)

  • Qapha owesifazane okhohlakele (20-35)

 • 7

  • Yamukela imiyalo kaNkulunkulu uphile (1-5)

  • Insizwa entula ukuhlakanipha iyayengwa (6-27)

   • “Njengenkunzi iyohlatshwa” (22)

 • 8

  • Ukuhlakanipha okwenziwe samuntu kuyakhuluma (1-36)

   • ‘Ngingowokuqala kuyo yonke imisebenzi kaNkulunkulu’ (22)

   • ‘Ngiyisisebenzi esiyingcweti phambi kukaNkulunkulu’ (30)

   • ‘Ngangiwathanda amadodana abantu’ (31)

 • 9

  • Ukuhlakanipha kweqiniso kubiza abantu (1-12)

   • “Ukuhlakanipha kuyokwenza izinsuku zakho zibe ziningi” (11)

  • Owesifazane oyisiphukuphuku ubiza abadlulayo (13-18)

   • “Amanzi ebiwe amtoti” (17)

 • IZAGA ZIKASOLOMONI (10:1–24:34)

  • 10

   • Indodana ehlakaniphile yenza uyise ajabule (1)

   • Izandla ezikhuthele zenza umuntu acebe (4)

   • Ukukhuluma kakhulu kuletha iziphambeko (19)

   • Isibusiso sikaJehova siyacebisa (22)

   • Ukwesaba uJehova kwelula ukuphila (27)

  • 11

   • Ukuhlakanipha kukwabanesizotha (2)

   • Isihlubuki silethela abanye inhlekelele (9)

   • “Ngabeluleki abaningi kuba nempumelelo” (14)

   • Umuntu ophanayo uyochuma (25)

   • Othembela engcebweni yakhe uyowa (28)

  • 12

   • Ozonda ukusolwa untula ukuhlakanipha (1)

   • “Inkulumo engacatshangiwe injengokuhlaba kwenkemba” (18)

   • Ukukhuthaza ukuthula kuletha injabulo (20)

   • Izindebe eziqamba amanga ziyanengeka kuJehova (22)

   • Ukukhathazeka kwenza inhliziyo isindwe (25)

  • 13

   • Labo abafuna iseluleko bahlakaniphile (10)

   • Ukuhlehliswa kwento elindelwe kugulisa inhliziyo (12)

   • Isithunywa esithembekile siletha ukuphulukiswa (17)

   • Ukuhamba nabahlakaniphile kwenza umuntu ahlakaniphe (20)

   • Isiyalo siwukubonisa uthando (24)

  • 14

   • Inhliziyo iyabazi ubumunyu bayo (10)

   • Indlela ebonakala iyinhle ingase ibangele ukufa (12)

   • Isiphukuphuku sikholwa yikho konke esikuzwayo (15)

   • Baningi abangane besicebi (20)

   • Inhliziyo ezolile yenza umzimba uphile (30)

  • 15

   • Impendulo emnene inqanda ukufutheka (1)

   • Amehlo kaJehova akuyo yonke indawo (3)

   • Umthandazo woqotho uyamjabulisa uNkulunkulu (8)

   • Amacebo awaphumeleli lapho kungekho khona ukubonisana (22)

   • Zindla ngaphambi kokuphendula (28)

  • 16

   • UJehova uhlola izisusa (2)

   • Okwenzayo kwenzele uJehova (3)

   • Izikali ezinembile zivela kuJehova (11)

   • Ukuzidla kwandulela ukuphahlazeka (18)

   • Izinwele ezimpunga zingumqhele wobuhle (31)

  • 17

   • Ungabuyiseli okuhle owenzelwe kona ngokubi (13)

   • Hamba ngaphambi kokuba kuqale ingxabano (14)

   • Umngane weqiniso ubonisa uthando ngaso sonke isikhathi (17)

   • “Inhliziyo ejabulayo ingumuthi owelaphayo” (22)

   • Umuntu onokuqonda uyawabamba amazwi akhe (27)

  • 18

   • Ukuzihlukanisa kuwubugovu futhi akukona ukuhlakanipha (1)

   • Igama likaJehova lingumbhoshongo oqinile (10)

   • Ingcebo imane nje iyisivikelo esingekho (11)

   • Ukuhlakanipha kokulalela izinhlangothi zombili (17)

   • Umngane onamathela ngaphezu komfowenu (24)

  • 19

   • Ukuqondisisa kuyaludambisa ulaka lomuntu (11)

   • Umfazi othanda ingxabano unjengophahla oluvuzayo (13)

   • Umfazi onokuqonda uvela kuJehova (14)

   • Yala ingane lisekhona ithemba (18)

   • Ukuhlakanipha kokulalela iseluleko (20)

  • 20

   • Iwayini lingumhleki wosulu (1)

   • Ivila alilimi ebusika (4)

   • Imicabango yomuntu injengamanzi ajulile (5)

   • Isixwayiso ngokufunga ngokuxhamazela (25)

   • Udumo lwezinsizwa ngamandla azo (29)

  • 21

   • UJehova uqondisa inhliziyo yenkosi (1)

   • Ubulungisa bungcono kunomhlatshelo (3)

   • Ukukhuthala kuholela empumelelweni (5)

   • Umuntu ongamlaleli ophansi ngeke alalelwe (13)

   • Akukho ukuhlakanipha okumelene noJehova (30)

  • 22

   • Igama elihle lingcono kunengcebo eningi (1)

   • Ukusheshe uqeqeshe kuyohlala isikhathi eside (6)

   • Ivila lesaba ibhubesi ngaphandle (13)

   • Isiyalo siqeda ubuwula (15)

   • Isisebenzi esinekhono sikhonza amakhosi (29)

  • 23

   • Bonisa ukuqonda lapho umenyiwe (2)

   • Ungazikhandli ufuna ingcebo (4)

   • Ingcebo ingandiza ikubalekele (5)

   • Ungabi phakathi kwabantu abaphuza kakhulu (20)

   • Utshwala buyokuluma njengenyoka (32)

  • 24

   • Ungabi nomona ngabantu ababi (1)

   • Indlu yakhiwa ngokuhlakanipha (3)

   • Olungile angawa kodwa uyovuka (16)

   • Ungaphindiseli (29)

   • Ukulala kuletha inhlupheko (33, 34)

 • IZAGA ZIKASOLOMONI EZAKOPISHWA IZINCEKU ZENKOSI UHEZEKIYA (25:1–29:27)

  • 25

   • Imfihlo (9)

   • Amazwi akhethwe kahle (11)

   • Ukuhlonipha umuzi kamakhelwane wakho (17)

   • Ukunqwabelanisa amalahle avuthayo ekhanda lesitha (21, 22)

   • Umbiko omuhle unjengamanzi abandayo (25)

  • 26

   • Kuchazwa amavila (13-16)

   • Ungangeni engxabanweni yomunye umuntu (17)

   • Gwema ukwenza amahlaya alimazayo (18, 19)

   • Lapho kungekho zinkuni umlilo uyacima (20, 21)

   • 1Amazwi omnyundeli anjengokudla okumnandi (22)

  • 27

   • Ukusolwa umngane kuyazuzisa (5, 6)

   • Ndodana, yenza inhliziyo yami ijabule (11)

   • Insimbi ilola insimbi (17)

   • Wazi umhlambi wakho (23)

   • Ingcebo ngeke ibe khona unomphela (24)

  • 28

   • Umthandazo womuntu ongalaleli uyanengeka (9)

   • Ovuma izono uboniswa isihe (13)

   • Umuntu ojaha ukuceba akakwazi ukuba msulwa (20)

   • Ukusola kungcono kunokuthopha (23)

   • Ophanayo akasweli lutho (27)

  • 29

   • Umntwana ongakhuzwa ubanga amahloni (15)

   • Ngaphandle kwesiqondiso sikaNkulunkulu, abantu bayanhlanhlatha (18)

   • Umuntu othukuthele ubhebhezela ingxabano (22)

   • Umuntu othobekile uthola udumo (23)

   • Ukwesaba abantu kuwugibe (25)

 • 30

  • AMAZWI KA-AGURI (1-33)

   • Unganginiki ubumpofu noma ingcebo (8)

   • Izinto ezingalokothi zisuthe (15, 16)

   • Izinto ezingashiyi mkhondo (18, 19)

   • Owesifazane ophingayo (20)

   • Izilwane zihlakaniphe ngokwemvelo (24)

 • 31

  • AMAZWI ENKOSI ULEMUWELI (1-31)

   • Ubani ongathola umfazi okhaliphile? (10)

   • Ukhuthele futhi usebenza kanzima (17)

   • Umusa usolimini lwakhe (26)

   • Umyeni nezingane bayamdumisa (28)

   • Ukukhanga nobuhle kuyadlula (30)