UHoseya 4:1-19

  • UJehova uqulisa u-⁠Israyeli icala (1-8)

    • Akukho lwazi ngoNkulunkulu ezweni (1)

  • Ukukhonza izithixo nokuziphatha kabi kuka-Israyeli (9-19)

    • Umoya wokuziphatha kabi uyadukisa (12)

4  Bantu bakwa-Israyeli, yizwani izwi likaJehova,Ngoba kunecala uJehova azoliqulisa abahlala ezweni, +Ngoba akukho qiniso naluthando oluqotho nalwazi ngoNkulunkulu ezweni. +   Kusakazeke izifungo zamanga nokuqamba amanga + nokubulala +Nokweba nokuphinga, +Izenzo zokuchitha igazi ziyalandelana. +   Yingakho izwe lizolila +Bonke abahlala kulo bazowohloka;Izilwane zasendle nezinyoni zamazulu,Ngisho nezinhlanzi zasolwandle zizoshabalala.   “Nokho, ungavumeli muntu ukuba alwe noma asole, +Ngoba abantu bakini bafana nalabo abalwa nompristi. +   Ngakho uyokhubeka emini bebade,Nomprofethi uyokhubeka kanye nawe njengokungathi kusebusuku. Ngiyombhubhisa* unyoko.   Abantu bami bayobhujiswa* ngoba alukho ulwazi. Ngenxa yokuthi ulwenqabile ulwazi, +Nami ngizokwenqabela ukuba ukhonze njengompristi wami;Ngenxa yokuthi uwukhohliwe umthetho* kaNkulunkulu wakho, +Nami ngiyowakhohlwa amadodana akho.   Lapho beqhubeka banda kwakuba yilapho bengona nakakhulu. + Inkazimulo yabo ngizoyishintsha ibe ihlazo.*   Bazondla ngesono sabantu bami,Umphefumulo* wabo ulokhu ufisa isiphambeko sabo.   “Kuyokwenzeka okufanayo kubantu nakumpristi;Ngiyobenza balandise ngezindlela zabo,Ngibalethele imiphumela yezenzo zabo. + 10  Bayodla kodwa ngeke basuthe. + Bayoya ocansini nabantu abaningi,* kodwa ngeke bazale zingane, +Ngoba abazange bamnake uJehova. 11  Ubufebe* newayini kanye newayini elishaKuqeda isisusa sokwenza okuhle. + 12  Abantu bami babuza isithixo sabo sokhuni,Benza abakutshelwa udondolo* lwabo;Ngoba umoya wobufebe* uyabadukisa,Ngobufebe* babo bayenqaba ukuzithoba kuNkulunkulu wabo. 13  Benza imihlatshelo eziqongweni zezintaba, +Nasemagqumeni bashunqisa imihlatshelo,Ngaphansi kwezihlahla ze-oki nezesitorakisi nazo zonke izihlahla ezinkulu, +Ngoba umthunzi wazo muhle. Yingakho amadodakazi enu efeba*Nomalokazana benu bephinga. 14  Ngeke ngiwenze alandise amadodakazi enu ngenxa yokuthi ayafeba,*Nomalokazana benu ngenxa yokuthi bayaphinga. Ngoba amadoda ahamba nezifebeEnze imihlatshelo nezifebe zasethempelini;Isizwe esinjalo esingaqondi + siyobhujiswa. 15  Nakuba ufeba* Israyeli, +UJuda makangabi necala. + Maningezi eGiligali + noma eBheti-aveni, +Ningafungi nithi, ‘Ngimfunge uJehova!’ + 16  Ngoba, njengenkomo enenkani, u-Israyeli ube nenkani. + Ingabe manje uJehova uzomelusa njengemvu yeduna edlelweni elivulekile? 17  U-Efrayimi uhlangene nezithixo. + Myekeni enjalo! 18  Lapho ubhiya* wabo usuphelile,Baziphatha kabi.* Ababusi* bakhe balithanda kakhulu ihlazo. + 19  Umoya uyomsonga ngamaphiko awo,Bayoba namahloni ngemihlatshelo yabo.”

Imibhalo yaphansi

Noma, “Ngiyomthulisa.”
Noma, “imfundiso.”
Noma, “bayothuliswa.”
Noma kungaba, “Esikhundleni senkazimulo yami bathole ihlazo.”
Bheka uHlu Lwezincazelo Zamagama, “Umphefumulo.”
Noma, “Bayoziphatha kabi ngendlela eshaqisayo; Bayofeba.”
Noma, “Ukuziphatha kabi.”
Noma, “induku yombhuli.”
Noma, “wokuziphatha kabi.”
Noma, “Ngokuziphatha kabi.”
Noma, “eziphatha kabi.”
Noma, “aziphethe kabi.”
Noma, “uziphethe kabi.”
Noma, “ubhiya kakolweni.”
Noma, “Baziphatha kabi ngendlela eshaqisayo; Bayafeba.”
NgesiHebheru, “Abavikeli.”