UHezekeli 6:1-14

  • Ngokumelene nezintaba zakwa-Israyeli (1-14)

    • Izithixo ezinyanyekayo zizophihlizwa (4-6)

    • “Nizokwazi ukuthi nginguJehova” (7)

6  Izwi likaJehova laphinde lafika kimi, lithi:  “Ndodana yomuntu, phendulela ubuso bakho ngasezintabeni zakwa-Israyeli uprofethe ngokumelene nazo.  Kumelwe uthi, ‘O zintaba zakwa-Israyeli, yizwani izwi leNkosi EnguMbusi uJehova: Yilokhu iNkosi EnguMbusi uJehova ekushoyo ezintabeni, emagqumeni, emifudlaneni nasezigodini: “Bheka! Ngizoletha inkemba imelane nani, ngizozibhubhisa izindawo zenu eziphakeme.  Ama-altare enu azophihlizwa, izinti zenu zezitsha zempepho zizophulwa, + ababulewe benu ngizobaphonsa phansi phambi kwezithixo zenu ezinyanyekayo. *+  Ngizobeka izidumbu zabantu bakwa-Israyeli phambi kwezithixo zabo ezinyanyekayo, ngisakaze amathambo enu nxazonke zama-altare enu. +  Kuzo zonke izindawo enihlala kuzo, amadolobha azokwenziwa incithakalo, + nezindawo eziphakeme zibhidlizwe futhi zingaphinde zibe khona. + Ama-altare enu azophihlizwa abe izicucu, izithixo zenu ezinyanyekayo zizoshabalala, izinti zenu zezitsha zempepho ziphulwe, nemisebenzi yenu iqedwe.  Nalabo ababulewe bazowela phakathi kwenu, + futhi nizokwazi ukuthi nginguJehova. +  “ ‘ “Kodwa ngizokwenza kube khona abazosala, ngoba abanye benu bazophunyuka enkembeni phakathi kwezizwe, lapho nihlakazekela kuwo wonke amazwe. +  Labo abaphunyukayo bayongikhumbula bephakathi kwezizwe abathunjelwe kuzo. + Bayobona ukuthi ngezwa ubuhlungu ngenxa yenhliziyo yabo engathembekile* eyangijikela + nangenxa yamehlo abo afisa izithixo zabo ezinyanyekayo. + Bayoba namahloni futhi benyanye zonke izinto ezimbi nezinyanyekayo abazenzile. + 10  Bayokwazi ukuthi nginguJehova nokuthi bengiqinisile uma ngithi ngizobalethela inhlekelele.” ’ + 11  “Yilokhu iNkosi EnguMbusi uJehova ekushoyo: ‘Shaya izandla zakho ushaye phansi ngezinyawo,* ulile ngenxa yazo zonke izinto ezimbi nezinengekayo ezenziwa yindlu ka-Israyeli, ngoba izowa ngenkemba, ngendlala nangesifo esiwumshayabhuqe. + 12  Okude uyobulawa isifo esiwumshayabhuqe, oseduze uyobulawa ngenkemba, kuthi nanoma ubani osele osinde kulezi zinto abulawe indlala; ngiyolukhiphela kuyo lonke ulaka lwami. + 13  Niyokwazi ukuthi nginguJehova, + lapho ababulewe bayo sebelala phakathi kwezithixo zabo ezinyanyekayo, nxazonke zama-altare abo, + phezu kwawo wonke amagquma aphakeme, kuzo zonke iziqongo zezintaba, ngaphansi kwazo zonke izihlahla eziluhlaza nangaphansi kwamagatsha ezihlahla ezinkulu, lapho benze khona iminikelo enephunga elimnandi ukuze bajabulise zonke izithixo zabo ezinyanyekayo. + 14  Ngiyokwelula isandla sami simelane nabo, ngenze izwe libe incithakalo, zonke izindawo abahlala kuzo ziyoba incithakalo ukwedlula ihlane elingaseDibhila. Bayokwazi ukuthi nginguJehova.’ ”

Imibhalo yaphansi

Lena yinkulumo yesiHebheru okungenzeka ihlobene negama elisho “ubulongwe,” isetshenziswa njengenkulumo yokwedelela.
Noma, “engaziphethe kahle; engenasimilo.”
Lezi kwakuyizindlela zokubonisa ukudabuka nosizi.