UHezekeli 48:1-35

  • Ukuhlukaniswa kwezwe (1-29)

  • Amasango edolobha angu-12 (30-35)

    • Idolobha liqanjwa ngokuthi “uJehova Ulapho” (35)

48  “Yilawa amagama ezizwe, kusukela emkhawulweni osenyakatho: Indawo kaDani + igudla indlela yaseHetiloni iye eLebo-hamati *+ eHazari-enani, ingasemngceleni weDamaseku ngasenyakatho, eceleni kweHamati; + isuka nasemngceleni osempumalanga iye kosentshonalanga.  Indawo ka-Asheri + isemngceleni kaDani, kusukela emngceleni osempumalanga kuya emngceleni osentshonalanga.  Indawo kaNafetali + isemngceleni ka-Asheri, kusukela emngceleni osempumalanga kuya emngceleni osentshonalanga.  Indawo kaManase + isemngceleni kaNafetali, kusukela emngceleni osempumalanga kuya emngceleni osentshonalanga.  Indawo ka-Efrayimi isemngceleni kaManase, + kusukela emngceleni osempumalanga kuya emngceleni osentshonalanga.  Indawo kaRubeni isemngceleni ka-Efrayimi, + kusukela emngceleni osempumalanga kuya emngceleni osentshonalanga.  Indawo kaJuda isemngceleni kaRubeni, + kusukela emngceleni osempumalanga kuya emngceleni osentshonalanga.  Emngceleni kaJuda, kusukela emngceleni osempumalanga kuya emngceleni osentshonalanga, umnikelo okufanele niwuhlukanise kufanele ube izingalo* ezingu-25 000 ububanzi, + ulingane nobude bezinye izabelo zesizwe ukusuka emngceleni osempumalanga kuya emngceleni osentshonalanga. Indlu engcwele iyoba maphakathi nawo.  “Umnikelo okufanele niwuhlukanisele uJehova uyoba izingalo ezingu-25 000 ubude nezingalo ezingu-10 000 ububanzi. 10  Lona kuyoba umnikelo ongcwele wabapristi. + Uyoba izingalo ezingu-25 000 ohlangothini olusenyakatho, ube izingalo ezingu-10 000 kolusentshonalanga, ube izingalo ezingu-10 000 kolusempumalanga, nezingalo ezingu-25 000 koluseningizimu. Indlu kaJehova engcwele iyoba maphakathi nawo. 11  Uyoba ngowabapristi abangcwelisiwe emadodaneni kaZadoki, + labo abazifeza izibopho engangibanike zona, abangazange baphambuke lapho ama-Israyeli namaLevi ephambuka. + 12  Bayoba nengxenye yomnikelo wezwe ehlukaniswe yaba into engcwelengcwele, emngceleni wamaLevi. 13  “Eceleni nje kwendawo yabapristi, amaLevi ayoba nengxenye eyizingalo ezingu-25 000 ubude nezingu-10 000 ububanzi. (Sebubonke ubude buyoba izingalo ezingu-25 000 nezingu-10 000 ububanzi.) 14  Akufanele bathengise, bashintshiselane, badlulise noma iyiphi ingxenye yezwe enhle kakhulu ngoba iyinto engcwele kuJehova. 15  “Indawo esele eyizingalo ezingu-5 000 ububanzi eceleni komngcele oyizingalo ezingu-25 000 iyosetshenziswa abantu abavamile edolobheni, + bayisebenzisele ukuhlala nokuthi ibe idlelo lemfuyo. Idolobha liyoba maphakathi nayo. + 16  Lezi izilinganiso zedolobha: Umngcele osenyakatho uyizingalo ezingu-4 500, umngcele oseningizimu ungezingu-4 500, umngcele osempumalanga ungezingu-4 500, nomngcele osentshonalanga ungezingu-4 500. 17  Idlelo ledolobha liyoba izingalo ezingu-250 ukuya enyakatho, ezingu-250 ukuya eningizimu, ezingu-250 ukuya empumalanga nezingu-250 ukuya entshonalanga. 18  “Ubude bendawo esele buyolingana nomnikelo ongcwele, + izingalo ezingu-10 000 ukuya empumalanga nezingalo ezingu-10 000 ukuya entshonalanga. Iyolingana nomnikelo ongcwele, umkhiqizo wayo uyonika abasebenza edolobheni ukudla. 19  Labo abasebenza edolobheni abavela kuzo zonke izizwe zakwa-Israyeli bayoyilima. + 20  “Usuwonke umnikelo uyisikwele esiyizingalo ezingu-25 000. Kufanele uwuhlukanise ube umnikelo ongcwele kanye nefa ledolobha. 21  “Okusele kuzo zombili izinhlangothi zomnikelo ongcwele nezefa ledolobha kuyoba okwesikhulu. + Kuyoba seceleni kwemingcele eyizingalo ezingu-25 000 esempumalanga nasentshonalanga yomnikelo. Kuyolingana nezingxenye eziseceleni futhi kuyoba okwesikhulu. Umnikelo ongcwele nendlu engcwele yethempeli kuyoba maphakathi nakho. 22  “Ifa lamaLevi nefa ledolobha liyoba phakathi kwalokho okungokwesikhulu. Indawo yesikhulu iyoba phakathi komngcele kaJuda + nomngcele kaBhenjamini. 23  “Ngokuqondene nezizwe ezisele, ingxenye kaBhenjamini isuka emngceleni osempumalanga iye emngceleni osentshonalanga. + 24  Ingxenye kaSimeyoni ingasemngceleni kaBhenjamini, + kusukela emngceleni osempumalanga kuya emngceleni osentshonalanga. 25  Ingxenye ka-Isakare + ingasemngceleni kaSimeyoni, kusukela emngceleni osempumalanga kuya emngceleni osentshonalanga. 26  Ingxenye kaZebhuloni + ingasemngceleni ka-Isakare, kusukela emngceleni osempumalanga kuya emngceleni osentshonalanga. + 27  Ingxenye kaGadi ingasemngceleni kaZebhuloni, + kusukela emngceleni osempumalanga kuya emngceleni osentshonalanga. 28  Umngcele oseningizimu ongasemngceleni kaGadi uyosuka eThamari + uye emanzini aseMeribhati-kadeshi, + uye eMhosheni *+ uze uyofika oLwandle Olukhulu.* 29  “Yileli izwe okuyofanele nilabe libe yifa ezizweni zakwa-Israyeli, + lezi kuyoba izingxenye zazo,” + kusho iNkosi EnguMbusi uJehova. 30  “Lezi kuyoba izindawo zokuphuma edolobheni: Uhlangothi olusenyakatho luyoba izingalo ezingu-4 500. + 31  “Amasango edolobha ayoqanjwa ngokwezizwe zakwa-Israyeli. Emasangweni amathathu asenyakatho, kunesango likaRubeni, elinye elikaJuda, elinye elikaLevi. 32  “Uhlangothi olusempumalanga luyoba izingalo ezingu-4 500 ubude, kunamasango amathathu: elinye elikaJosefa, elinye elikaBhenjamini, elinye elikaDani. 33  “Uhlangothi oluseningizimu luyoba izingalo ezingu-4 500, lube namasango amathathu: elinye isango elikaSimeyoni, elinye elika-Isakare, elinye elikaZebhuloni. 34  “Uhlangothi olusentshonalanga luyoba izingalo ezingu-4 500 ubude, lube namasango amathathu: elinye isango elikaGadi, elinye elika-Asheri, elinye elikaNafetali. 35  “Selilonke ibanga elizungeze idolobha liyoba izingalo ezingu-18 000. Igama ledolobha kusukela ngalolo suku kuyothiwa uJehova Ulapho.” +

Imibhalo yaphansi

Noma, “ekuqaleni kweHamati.”
Lokhu kubhekisela engalweni ende. Bheka iSithasiselo B14.
Okuwukuthi, iMedithera.
Okuwukuthi, uMhosha WaseGibhithe.