UHezekeli 47:1-23

  • Umfudlana ogeleza uvela ethempelini (1-12)

    • Amanzi aya ngokuya ejula (2-5)

    • Amanzi oLwandle Olufile enziwa abe mtoti (8-10)

    • Izindawo ezinamanzi amaningi azishintshi (11)

    • Izihlahla zokudla nokwelapha (12)

  • Imingcele yezwe (13-23)

47  Ngemva kwalokho yangiletha emnyango wethempeli, + ngilapho ngabona amanzi egelezela ngasempumalanga ephuma ngaphansi kwendawo yokungena yethempeli, + ingaphambili lethempeli lalibheke empumalanga. Amanzi ayehla ephuma ngaphansi ohlangothini lwesokudla lwethempeli, eningizimu ye-altare.  Yabe isingikhiphela ngaphandle ngendlela yesango lasenyakatho, + yangiyisa esangweni elibheke empumalanga, + ngabona amanzi econsa ohlangothini lwesokudla.  Lapho le ndoda iphuma ngasempumalanga iphethe umucu wokukala, + yakala izingalo* ezingu-1 000 yangidabulisa emanzini; amanzi ayefika emaqakaleni.  Yabe isikala ezinye izingalo ezingu-1 000, yangidabulisa emanzini, amanzi ayefika emadolweni. Yakala ezinye izingalo ezingu-1 000, yangidabulisa emanzini, amanzi ayefika ezinqulwini.  Lapho ikala ezinye izingalo ezingu-1 000, amanzi ayesewumfula engangingeke ngikwazi ukuhamba kuwo, ngoba amanzi ayesejule kakhulu kangangokuba umuntu kwase kudingeka abhukude kuwo, umfula owawungaweleki ngezinyawo.  Yangibuza yathi: “Ukubonile lokhu ndodana yomuntu?” Yabe isingihambisa yangibuyisela osebeni lomfudlana.  Lapho ngibuyela, ngabona ukuthi osebeni lomfudlana kwakunezihlahla eziningi kuzo zombili izinhlangothi. +  Yathi kimi: “La manzi agelezela ngasesifundeni esisempumalanga, ehle adlule i-Araba *+ aze ayongena olwandle. Lapho engena olwandle, + amanzi ayoba mtoti.  Izilwane* eziphilayo eziswebezelayo ziyokwazi ukuphila nomaphi lapho la manzi* egelezela khona. Kuyoba khona izinhlanzi eziningi kakhulu ngoba la manzi ayogelezela lapho. Amanzi asolwandle ayoba mtoti, noma kuphi lapho kugelezela khona la manzi yonke into iyophila. 10  “Abadobi bayoma eceleni kwawo, kusukela e-Eni-gedi + kuze kube se-Eni-egilayimi, lapho kuyoba khona igceke lokweneka amanethi okudoba. Kuyoba khona izinhlobo eziningi zezinhlanzi, njengezinhlanzi zasoLwandle Olukhulu. *+ 11  “Luyoba nezindawo ezinamanzi amaningi kanye namaxhaphozi okungashintshi. Kuyonikelwa kusawoti. + 12  “Kuyomila zonke izinhlobo zezihlahla zokudla nhlangothi zombili zosebe lomfudlana. Amaqabunga azo ngeke abune; izithelo zazo ngeke ziyeke ukuthela. Nyanga zonke ziyothela izithelo ezintsha ngoba amanzi aziniselayo ageleza evela endlini engcwele. + Izithelo zazo ziyoba ukudla namaqabunga azo abe umuthi wokwelapha.” + 13  Yilokhu iNkosi EnguMbusi uJehova ekushoyo: “Lena indawo enizoyaba ibe yizwe eliyifa lezizwe ezingu-12 zakwa-Israyeli, inzalo kaJosefa izoba neziqephu zendawo ezimbili. + 14  Liyoba yifa lenu, nithole iziqephu zendawo ezilinganayo. Ngafunga ukulinika okhokho + benu leli zwe, manje selinikwe nina* njengefa. 15  “Lona umngcele wezwe ohlangothini olusenyakatho: Usuka oLwandle Olukhulu ngendlela eya eHetiloni + ngaseZedadi, + 16  eHamati, + eBherotha + naseSibirayimi eliphakathi kweDamaseku neHamati, uye eHazeri-hathikhoni, engasemngceleni weHawurana. + 17  Ngakho umngcele uzosuka olwandle uze ufike eHazari-enoni, + kanye nomngcele weDamaseku oya enyakatho, nomngcele weHamati. + Lona umngcele osenyakatho. 18  “Uhlangothi olusempumalanga luphakathi kweHawurana neDamaseku kanye neJordani phakathi kweGileyadi + nezwe lakwa-Israyeli. Kufanele nikale kusukela emngceleni kuya olwandle olusempumalanga.* Lona umngcele osempumalanga. 19  “Umngcele oseningizimu uzosuka eThamari uye emanzini aseMeribhati-kadeshi, + bese uya eMhosheni* nasoLwandle Olukhulu. + Lona umngcele oseningizimu. 20  “Ohlangothini olusentshonalanga kunoLwandle Olukhulu, kusukela emngceleni kuze kufike endaweni emaqondana neLebo-hamati. *+ Lona umngcele osentshonalanga.” 21  “Kufanele nihlukaniselane lona leli zwe, nilihlukanise phakathi kwezizwe ezingu-12 zakwa-Israyeli. 22  Kufanele nizabele lona libe yifa lenu nelezifiki ezihlala phakathi kwenu, ezizale izingane zisahlala phakathi kwenu; ziyofana nama-Israyeli okuzalwa kini. Ziyothola ifa phakathi kwezizwe zakwa-Israyeli kanye nani. 23  Kufanele ninike oyisifiki ifa endaweni yesizwe ahlala kuyo,” kusho iNkosi EnguMbusi uJehova.

Imibhalo yaphansi

Lokhu kubhekisela engalweni ende. Bheka iSithasiselo B14.
Noma, “ithafa eliwugwadule.”
Noma, “Imiphefumulo.”
NgesiHebheru, “imifudlana emibili.”
Okuwukuthi, iMedithera.
NgesiHebheru, “seliwele kini.”
Okuwukuthi, uLwandle Olufile.
Okuwukuthi, uMhosha WaseGibhithe.
Noma, “nasekuqaleni kweHamati.”