UHezekeli 45:1-25

  • Umnikelo ongcwele nedolobha (1-6)

  • Isabelo sesikhulu (7, 8)

  • Izikhulu kufanele zithembeke (9-12)

  • Iminikelo yabantu nesikhulu (13-25)

45  “ ‘Lapho naba izwe ukuze libe yifa, + kufanele ninikele ingxenye engcwele yezwe ibe umnikelo oya kuJehova. + Ubude balo kufanele bube izingalo* ezingu-25 000, ububanzi balo bube izingalo ezingu-10 000. + Yonke indawo yalo iyoba ingxenye engcwele.  Kulo kuyoba khona isiqephu esiyisikwele sendawo engcwele eyizingalo ezingu-500, + iyoba namadlelo ayizingalo ezingu-50 ohlangothini ngalunye. +  Kulesi silinganiso sezwe kufanele ukale ubude obungu-25 000 nobubanzi obungu-10 000, phakathi kwalo kuyoba nendlu engcwele, into engcwelengcwele.  Liyoba ingxenye engcwele yabapristi, + izikhonzi zasendlini engcwele, abasondela kuJehova ukuze bamkhonze. + Liyoba indawo yezindlu zabo nendawo engcwele yendlu engcwele.  “ ‘KumaLevi, izikhonzi zasethempelini, kuyoba ingxenye eyizingalo ezingu-25 000 ubude nezingalo ezingu-10 000 ububanzi, + ayoba namagumbi okudlela angu-20. +  “ ‘Kufanele nikhiphe indawo eyizingalo ezingu-25 000 ubude (ngokuvumelana nomnikelo ongcwele) nezingalo ezingu-5 000 ububanzi ibe eyedolobha. + Iyoba eyayo yonke indlu ka-Israyeli.  “ ‘Kuyoba khona izwe lesikhulu kuzo zombili izinhlangothi zomnikelo ongcwele nezendawo enikezwe idolobha. Liyoba seduze komnikelo ongcwele nezwe ledolobha. Liyoba sohlangothini olusentshonalanga nasohlangothini olusempumalanga. Ubude balo kusukela emngceleni osentshonalanga kuya emngceleni osempumalanga buyolingana nenye yezingxenye zezizwe. +  Leli zwe liyoba ngelaso kwa-Israyeli. Izikhulu zami ngeke zisabahlukumeza abantu bami, + ziyonika indlu ka-Israyeli izwe ngokwezizwe zayo.’ +  “Yilokhu iNkosi EnguMbusi uJehova ekushoyo: ‘Sekwanele ngani zikhulu zakwa-Israyeli!’ “ ‘Yekani ubudlova nokucindezela abantu, nenze ubulungisa nokulunga. + Yekani ukuthatha indawo yabantu bami,’ + kusho iNkosi EnguMbusi uJehova. 10  ‘Kufanele nisebenzise izikali ezinembile, isikali se-efa* esinembile nesikali sebhathi* esinembile. + 11  Kufanele kube nesikali esiqondile se-efa nebhathi. Isikali sebhathi kufanele sithwale ingxenye eyodwa kweziyishumi zehomere,* isikali se-efa kufanele sithwale ingxenye eyodwa kweziyishumi zehomere. Ihomere kuyoba yilo elisetshenziselwa ukukala. 12  Ishekeli *+ kufanele libe amagera* angu-20. Amashekeli angu-20 kanye namashekeli angu-25 kanye namashekeli angu-15 ayokwakha imane* elilodwa.’ 13  “ ‘Yilo umnikelo okufanele niwunikele: ingxenye eyodwa kweziyisithupha ze-efa zehomere likakolweni ngalinye, ingxenye eyodwa kweziyisithupha ze-efa ehomereni lebhali ngalinye. 14  Isabelo samafutha kufanele sisekelwe esikalini sebhathi. Ibhathi liyingxenye eyodwa kweziyishumi zekhora,* amabhathi ayishumi ayihomere, ngenxa yokuthi amabhathi ayishumi alingana nehomere. 15  Emhlanjini wezimvu wemfuyo ka-Israyeli kufanele kukhishwe imvu eyodwa eqoqweni lezimvu ezingu-200. Ziyoba ezomnikelo wokudla okusanhlamvu, + umnikelo oshiswayo ophelele + nemihlatshelo ehlanganyelwayo + ukuze kwenzelwe abantu isihlawulelo,’ + kusho iNkosi EnguMbusi uJehova. 16  “ ‘Bonke abantu bezwe bayokhipha lo mnikelo + bawunike isikhulu sakwa-Israyeli. 17  Kodwa isikhulu siyokhipha iminikelo eshiswayo ephelele, + umnikelo wokudla okusanhlamvu + nomnikelo ophuzwayo ngemikhosi, + ngokwethwasa kwenyanga, ngamaSabatha, + nangayo yonke imikhosi emisiwe yendlu ka-Israyeli. + Yisona esiyolungiselela umnikelo wesono, umnikelo wokudla okusanhlamvu, umnikelo oshiswayo ophelele nemihlatshelo ehlanganyelwayo ukuze senzele indlu ka-Israyeli isihlawulelo.’ 18  “Yilokhu iNkosi EnguMbusi uJehova ekushoyo: ‘Ngenyanga yokuqala, ngosuku lokuqala lwenyanga, kufanele uthathe inkunzi esencane ephile kahle emhlanjini wezinkomo, uhlanze indlu engcwele esonweni. + 19  Umpristi uyothatha elinye igazi lomnikelo wesono alibhece ensikeni yomnyango wethempeli, + emakhoneni amane onqenqema oluzungezile lwe-altare nasensikeni yomnyango wesango legceke elingaphakathi. 20  Yilokho oyokwenza ngosuku lwesikhombisa lwenyanga ngenxa yanoma ubani owona ngephutha noma ngenxa yokungazi; + kufanele wenzele ithempeli isihlawulelo. + 21  “ ‘Ngenyanga yokuqala, ngosuku luka-14 lwenyanga, niyogcina umkhosi wePhasika. + Kufanele kudliwe isinkwa esingenamvubelo izinsuku eziyisikhombisa. + 22  Ngalolo suku isikhulu siyolungiselela inkunzi esencane ibe umnikelo wesono, ngenxa yaso ngokwaso nangenxa yabo bonke abantu bezwe. + 23  Ngezinsuku eziyisikhombisa siyolungiselela izinkunzi ezisencane eziyisikhombisa eziphile kahle nezinqama eziyisikhombisa eziphile kahle nsuku zonke ezinsukwini eziyisikhombisa kube umnikelo oshiswayo ophelele oya kuJehova, + kanye nempongo ibe umnikelo wesono usuku ngalunye. 24  Kufanele silungiselele ne-efa libe umnikelo wokudla okusanhlamvu wenkunzi esencane ngayinye, ne-efa lenqama ngayinye kanye nehini* lamafutha le-efa ngalinye. 25  “ ‘Ngenyanga yesikhombisa, ngosuku luka-15 lwenyanga, izinsuku eziyisikhombisa phakathi nomkhosi, + kufanele silungiselele umnikelo wesono ofanayo, umnikelo oshiswayo ophelele, umnikelo wokudla okusanhlamvu namafutha.’ ”

Imibhalo yaphansi

Lokhu kubhekisela engalweni ende. Bheka iSithasiselo B14.
Noma, “umina.” Bheka iSithasiselo B14.