UHezekeli 37:1-28

  • Umbono wesigodi samathambo omile (1-14)

  • Kuzohlanganiswa izinduku ezimbili (15-28)

    • Isizwe esisodwa ngaphansi kwenkosi eyodwa (22)

    • Isivumelwano sokuthula saphakade (26)

37  Isandla sikaJehova sasiphezu kwami, uJehova wangithatha ngomoya wakhe wangibeka phakathi kwesigodi + esasigcwele amathambo.  Wangenza ngahamba phakathi kwawo, ngabona ukuthi ayemaningi kakhulu amathambo ayesesigodini, ayome kakhulu. +  Wangibuza wathi: “Ndodana yomuntu, angaphila yini la mathambo?” Ngaphendula ngathi: “Nkosi EnguMbusi Jehova, nguwe owaziyo.” +  Wathi kimi: “Profetha ngala mathambo, uthi kuwo, ‘Nina mathambo omile, yizwani izwi likaJehova:  “ ‘Yilokhu iNkosi EnguMbusi uJehova ekushoyo kula mathambo: “Ngizofaka umoya kini niphile. +  Ngizofaka imisipha nenyama kini, ngizonenza nibe nesikhumba ngifake umoya kini, niphile; nizokwazi ukuthi nginguJehova.” ’ ”  Ngemva kwalokho ngaprofetha njengoba nje ngangiyaliwe. Kwathi nje lapho sengiprofethile, kwaba khona umsindo, ubukhehlekhehle, amathambo aqala ukusondelana, ithambo laya kwelinye.  Ngabe sengibona imisipha nenyama kuza kuwo, isikhumba sawamboza. Kodwa wawungakabi bikho umoya kuwo.  Wabe esethi kimi: “Profetha emoyeni. Profetha ndodana yomuntu, uthi emoyeni,* ‘Yilokhu iNkosi EnguMbusi uJehova ekushoyo: “Woza moya, uvela emimoyeni emine, uvunguze phezu kwalaba bantu ababulawa, ukuze baphile.” ’ ” 10  Ngakho ngaprofetha njengoba nje ayengiyalile, umoya wangena kubo, baqala ukuphila bama ngezinyawo, + beyibutho elikhulu kakhulu. 11  Wathi kimi: “Ndodana yomuntu, la mathambo ayiyo yonke indlu ka-Israyeli. + Ithi, ‘Amathambo ethu omile, nethemba lethu lishabalele. + Sinqunywe ngokuphelele.’ 12  Ngakho profetha uthi kuyo, ‘Yilokhu iNkosi EnguMbusi uJehova ekushoyo: “Ngizovula amathuna enu, + nginivuse emathuneni enu, bantu bami, nginilethe ezweni lakwa-Israyeli. + 13  Niyokwazi ukuthi nginguJehova lapho ngivula amathuna enu nalapho nginikhuphula nginikhipha emathuneni enu bantu bami.” ’ + 14  ‘Ngiyofaka umoya wami kini niphile, + nginihlalise ezweni lenu; niyokwazi ukuthi mina Jehova ngikhulumile futhi ngikwenzile,’ kusho uJehova.” 15  Izwi likaJehova laphinde lafika kimi, lathi: 16  “Wena ndodana yomuntu, thatha induku ubhale kuyo ukuthi, ‘NgekaJuda nabantu bakwa-Israyeli abakanye naye.’ *+ Uthathe nenye induku ubhale kuyo ukuthi, ‘NgekaJosefa, induku ka-Efrayimi, nayo yonke indlu ka-Israyeli ekanye naye.’ *+ 17  Uzenze zisondelane zibe induku eyodwa esandleni sakho. + 18  Lapho abantu* bakini bethi kuwe, ‘Ngeke yini usitshele ukuthi lezi zinto zisho ukuthini?’ 19  ubothi kubo, ‘Yilokhu iNkosi EnguMbusi uJehova ekushoyo: “Ngizothatha induku kaJosefa esesandleni sika-Efrayimi, ngithathe nezizwe zakwa-Israyeli ezikanye naye ngizihlanganise nenduku kaJuda; ngizozenza zibe induku eyodwa, + zizoba induku eyodwa esandleni sami.” ’ 20  Izinduku obhala kuzo kumelwe zibe sesandleni sakho ukuze bazibone. 21  “Uthi kubo, ‘Yilokhu iNkosi EnguMbusi uJehova ekushoyo: “Ngizothatha ama-Israyeli phakathi kwezizwe aye kuzo, ngiwaqoqele ndawonye ngiwalande kuzo zonke izindawo ngiwalethe ezweni lawo. + 22  Ngizobenza babe isizwe esisodwa ezweni, + ezintabeni zakwa-Israyeli, bonke bazobuswa inkosi eyodwa, + ngeke besaba izizwe ezimbili; ngeke besahlukana babe imibuso emibili. + 23  Ngeke besazingcolisa ngezithixo zabo ezinyanyisayo* nangemikhuba yabo enengekayo nangazo zonke izono zabo. + Ngizobasindisa kukho konke ukungathembeki kwabo okwaholela ekutheni bone, ngizobahlanza. Bazoba abantu bami, mina ngibe uNkulunkulu wabo. + 24  “ ‘ “Inceku yami uDavide iyoba inkosi yabo, + bonke bayoba nomalusi oyedwa. + Bayohamba ngezinqumo zami zokwahlulela, bagcine imithetho yami ngokucophelela. + 25  Bayohlala ezweni engalinika inceku yami uJakobe, lapho kwakuhlala khona okhokho benu, + bayohlala kulo kuze kube phakade, + bona nabantwana babo nabantwana babantwana babo; + uDavide inceku yami uyoba isikhulu sabo kuze kube phakade. + 26  “ ‘ “Ngiyokwenza nabo isivumelwano sokuthula; + siyoba isivumelwano saphakade engisenze nabo. Ngiyobamisa ngibenze babe baningi, + ngibeke indlu yami engcwele phakathi kwabo kuze kube phakade. 27  Itende lami* liyoba nabo,* ngiyoba uNkulunkulu wabo, bona babe abantu bami. + 28  Izizwe ziyokwazi ukuthi mina Jehova, ngiyamngcwelisa u-Israyeli lapho indlu yami engcwele iba phakathi kwabo kuze kube phakade.” ’ ” +

Imibhalo yaphansi

Noma, “emoyeni ophefumulwayo.”
Noma, “abangabangane bakhe.”
Noma, “abangabangane bakhe.”
NgesiHebheru, “amadodana abantu.”
Lena yinkulumo yesiHebheru okungenzeka ihlobene negama elisho “ubulongwe,” isetshenziswa njengenkulumo yokwedelela.
Noma, “Indawo yami yokuhlala; Ikhaya lami.”
NgesiHebheru, “phezu kwabo.”