UHezekeli 35:1-15

  • Isiprofetho ngezintaba zaseSeyiri (1-15)

35  Izwi likaJehova laphinde lafika kimi, lathi:  “Ndodana yomuntu, bhekisa ubuso bakho ezintabeni zaseSeyiri + uprofethe ngokumelene nazo. +  Uthi kuzo, ‘Yilokhu iNkosi EnguMbusi uJehova ekushoyo: “Ngimelene nawe zintaba zaseSeyiri, ngizokwelula isandla sami simelane nawe ngikwenze ihlane eliyincithakalo. +  Amadolobha akho ngizowenza incithakalo, uzophenduka ihlane eliyincithakalo; + uzokwazi ukuthi nginguJehova.  Lokhu kungenxa yokuthi wabonisa inzondo engapheli, + wanikela ngama-Israyeli ekufeni ngesikhathi senhlekelele yawo, ngesikhathi sokujeziswa kwawo kokugcina.” ’ +  “ ‘Ngakho ngiyafunga,’ kusho iNkosi EnguMbusi uJehova, ‘Ngikubekele ukufa futhi ngeke uphunyuke kukho. + Njengoba wawubanqumela ukufa labo owawubazonda, nakanjani ukufa kuyokufica. +  Ngizokwenza izintaba zaseSeyiri zibe ihlane eliyincithakalo, + ngizoqeda kuzo noma ubani odabulayo nobuyayo.  Ezintabeni zalo ngiyokwenza kugcwale ababulewe; ababulewe ngenkemba bayowela emagqumeni akho, ezigodini zakho nakuyo yonke imifudlana yakho.  Ngizokwenza ube incithakalo unomphela, amadolobha akho ngeke ahlale muntu; + uyokwazi ukuthi nginguJehova.’ 10  “Ngenxa yokuthi uthe, ‘Lezi zizwe ezimbili nala mazwe amabili kuzoba okwami, ngizokuthatha kokubili,’ + nakuba uJehova ayelapho, 11  ‘ngakho ngiyafunga,’ kusho iNkosi EnguMbusi uJehova, ‘ngizosebenzelana nawe ngokwentukuthelo nomhawu owawubonisa ngesikhathi usebenzelana nabo ngenzondo; + ngizozenza ngaziwe phakathi kwabo lapho ngikwahlulela. 12  Uzokwazi ukuthi mina Jehova, ngiwazwile wonke amazwi okwedelela owawasho ngezintaba zakwa-Israyeli lapho uthi, “Zenziwe incithakalo, zinikelwe kithi ukuze sizishwabadele.”* 13  Wawuqhosha ukhuluma kabi ngami, wangithuka ngezinhlamba eziningi. + Ngakuzwa konke.’ 14  “Yilokhu iNkosi EnguMbusi uJehova ekushoyo: ‘Wonke umhlaba uzojabula lapho ngikwenza ihlane eliyincithakalo. 15  Njengoba wajabula lapho lenziwa incithakalo ifa lendlu ka-Israyeli, ngizosebenzelana nawe ngendlela efanayo. + Uzoba ihlane eliyincithakalo, zintaba zaseSeyiri, yebo, lonke elakwa-Edomi; + bayokwazi ukuthi nginguJehova.’ ”

Imibhalo yaphansi

NgesiHebheru, “zibe ukudla.”