UHezekeli 32:1-32

  • Ingoma yokulilela uFaro neGibhithe (1-16)

  • AbaseGibhithe bangcwatshwa nabangasokile (17-32)

32  Ngonyaka ka-12, ngenyanga ka-12, ngosuku lokuqala lwenyanga, izwi likaJehova laphinde lafika kimi, lathi:  “Ndodana yomuntu, cula ingoma yokulila ngoFaro inkosi yaseGibhithe, uthi kuye,‘Wawunjengewundlu lebhubesi elinamandla* lezizwe,Kodwa uye wathuliswa. Wawunjengesilwane esikhulu sasolwandle, + utshuza emifuleni yakho,Udunga amanzi ngezinyawo zakho, ungcolisa nemifula.’*   Yilokhu iNkosi EnguMbusi uJehova ekushoyo: ‘Ngizokwelulela inethi lami phezu kwakho ngeqembu lezizwe eziningi,Liyokubamba ngenethi lami lokudoba likukhiphe.   Ngizokushiya ezweni;Ngizokulahla endle. Ngizokwenza ukuba zonke izinyoni ezisesibhakabhakeni zihlale kuwe,Izilwane zasendle emhlabeni wonke ngizozisuthisa ngenyama yakho. +   Inyama yakho ngizoyilahla ezintabeniNgigcwalise izigodi ngezicubu zomzimba wakho. +   Ngizomanzisa izwe ngegazi lakho eligobhozela ezintabeni,Lizogcwalisa imifudlana.’   ‘Lapho ubhuqwa ngizomboza amazulu ngenze izinkanyezi zawo zibe mnyama. Ngizomboza ilanga ngamafu,Nenyanga ngeke ikhanyise. +   Zonke izinkanyiso ezisemazulwini ngizozenza zibe mnyama ngenxa yakho,Ngizomboza izwe lakho ngobumnyama,’ kusho iNkosi EnguMbusi uJehova.   ‘Ngizozenza lusizi izinhliziyo zezizwe eziningi lapho ngiholela izithunjwa zakho kwezinye izizwe,Emazweni ongawazi. + 10  Ngizobangela ukuba izizwe eziningi zithuthumele,Amakhosi azo azoba netwetwe ngenxa yakho lapho ngisikaza inkemba yami phambi kwazo. Azolokhu ethuthumela, yileyo naleyo yesabela ukuphila kwayo,Ngosuku lokuwa kwakho.’ 11  Ngoba yilokhu iNkosi EnguMbusi uJehova ekushoyo: ‘Inkemba yenkosi yaseBhabhiloni izomelana nawe. + 12  Ngizokwenza izixuku zakho ziwiswe izinkemba zamaqhawe anamandla,Abanonya kunabo bonke ezizweni, bonke ngothi lwabo. + Bayoqeda ukuziqhenya kweGibhithe, zonke izixuku zalo ziyobhuqwa. + 13  Ngizobhubhisa yonke imfuyo yalo eceleni kwamanzi alo amaningi, +Akukho nyawo lomuntu futhi akukho nselo yemfuyo okuyophinde kuwadunge.’ + 14  ‘Ngaleso sikhathi ngiyokwenza amanzi abo acwebe,Nemifula yabo igeleze njengamafutha,’ kusho iNkosi EnguMbusi uJehova. 15  ‘Lapho ngenza iGibhithe libe yihlane eliyincithakalo, izwe eliphucwe konke okwakugcwele kulo, +Lapho ngibulala bonke abakulo,Bayokwazi ukuthi nginguJehova. + 16  Lena yingoma yokulila, nakanjani abantu bayoyicula;Amadodakazi ezizwe ayoyicula. Bayoyiculela iGibhithe naso sonke isixuku salo,’ kusho iNkosi EnguMbusi uJehova.” 17  Kwathi ngonyaka ka-12, ngosuku luka-15 lwenyanga, izwi likaJehova lafika kimi, lathi: 18  “Ndodana yomuntu, lilela izixuku zaseGibhithe ulehlisele ezweni eliphansi, lona namadodakazi ezizwe ezinamandla, labo abehlela phansi egodini.* 19  “ ‘Ubani omedlulayo ngobuhle? Yehla, ulale nabangasokile!’ 20  “ ‘Bayowela phakathi kwababulewe ngenkemba. + Linikelwe enkembeni; lihuduleni lisuke kanye nazo zonke izixuku zalo. 21  “ ‘Amaqhawe anamandla ayokhuluma naye kanye nabasizi bakhe, esekujuleni kweThuna.* Nakanjani bayokwehlela phansi balale phansi njengabangasokile, bebulewe ngenkemba. 22  I-Asiriya lilapho kanye nayo yonke inhlangano yalo. Amathuna abo amzungezile, bonke babulewe ngenkemba. + 23  Amathuna alo asekujuleni kwegodi,* nenhlangano yalo inxazonke zethuna lalo, bonke babulewe ngenkemba ngenxa yokuthi babangela ukwesaba ezweni labaphilayo. 24  “ ‘Kukhona i-Elamu + lapho nazo zonke izixuku zalo nxazonke zethuna lalo, bonke babulawe ngenkemba. Behlele ezweni eliphansi bengasokile, labo ababangele ukwesaba ezweni labaphilayo. Manje bayothwala ihlazo labo kanye nalabo abehlela phansi egodini.* 25  Balendlalele umbhede phakathi kwababulewe kanye nazo zonke izixuku zalo nxazonke zamathuna alo. Bonke bangabantu abangasokile, ababulewe ngenkemba, ngoba babangele ukwesaba ezweni labaphilayo; bayothwala ihlazo labo kanye nalabo abehlela phansi egodini.* Ubekwe phakathi kwababulewe. 26  “ ‘Yilapho kukhona khona uMesheke noThubhali + nazo zonke izixuku zabo. Amathuna abo* anxazonke zakhe. Bonke bangabantu abangasokile, babhokodwe ngenkemba ngoba babangele ukwesaba ezweni labaphilayo. 27  Ngeke yini balale namaqhawe anamandla angasokile asefile, ehlele eThuneni* nezikhali zawo zempi? Bazobeka izinkemba zabo ngaphansi kwamakhanda abo,* isijeziso sezono zabo sizowela ngisho nasemathanjeni abo, ngoba la maqhawe anamandla abangele ukwesaba ezweni labaphilayo. 28  Kodwa wena, uyochotshozwa phakathi kwabangasokile, uyolala nababulewe ngenkemba. 29  “ ‘Kukhona i-Edomi + lapho, amakhosi alo nazo zonke izikhulu zalo, labo okwathi nakuba benamandla balaliswa phakathi kwababulewe ngenkemba; nabo bayolala nabangasokile + kanye nalabo abehlela phansi egodini.* 30  “ ‘Lapho kukhona zonke izikhulu* zasenyakatho kanye nabo bonke abaseSidoni, + abehlele phansi nababulewe behlazisiwe, naphezu kokwesaba okubangelwe amandla abo. Bayolala bengasokile nalabo ababulewe ngenkemba, bathwale ihlazo labo kanye nalabo abehlela phansi egodini.* 31  “ ‘UFaro uyobabona bonke laba, aduduzwe yikho konke okwenzeke ezixukwini zakhe; + uFaro nalo lonke ibutho lakhe lempi bayobulawa ngenkemba,’ kusho iNkosi EnguMbusi uJehova. 32  “ ‘Ngoba ubangele ukwesaba ezweni labaphilayo, uFaro nazo zonke izixuku zakhe bayongcwatshwa nabangasokile, kanye nababulewe ngenkemba,’ kusho iNkosi EnguMbusi uJehova.”

Imibhalo yaphansi

NgesiHebheru, “nemifula yawo.”
Noma, “Wawunjengebhongo lengonyama elinomhlwenga.”
Noma, “ethuneni.”
Noma, “kweShiyoli,” okuwukuthi, ithuna elivamile lesintu. Bheka uHlu Lwezincazelo Zamagama.
Noma, “kwethuna.”
Noma, “ethuneni.”
Noma, “ethuneni.”
NgesiHebheru, “akhe.”
Noma, “eShiyoli,” okuwukuthi, ithuna elivamile lesintu. Bheka uHlu Lwezincazelo Zamagama.
Kungenzeka kubhekiselwa emaqhaweni angcwatshwa nezinkemba zawo kanye nezimendlela zasempini.
Noma, “ethuneni.”
Noma, “abaholi.”
Noma, “ethuneni.”