UHezekeli 30:1-26

  • Isiprofetho ngokumelene neGibhithe (1-19)

    • Kubikezelwa ukuhlasela kukaNebukhadinezari (10)

  • Kuqedwa amandla kaFaro (20-26)

30  Izwi likaJehova laphinde lafika kimi, lithi:  “Ndodana yomuntu, profetha uthi, ‘Yilokhu iNkosi EnguMbusi uJehova ekushoyo: “Hewulani nithi, ‘Maye usuku luyeza!’   Ngoba usuku luseduze, yebo, usuku lukaJehova luseduze. + Luyoba usuku lwamafu, + isikhathi esimisiwe sezizwe. +   Kuyofika inkemba imelane neGibhithe, iTopiya liyofikelwa ukwesaba lapho kubulawa abantu eGibhithe;Umcebo walo uthathiwe nezisekelo zalo zidiliziwe. +   ITopiya, + iPhuthi, + iLudi nabo bonke abantu abayingxubevange,*IKhubi kanye namadodana ezwe lesivumelwano,*Bonke bayowa ngenkemba.” ’   Yilokhu uJehova akushoyo: ‘Abasekeli beGibhithe nabo bayokuwa,Namandla alo eliziqhenya ngawo ayokwehliswa.’ + “ ‘Kusukela eMigidoli + kuya eSiyene + bayokuwa ngenkemba ezweni,’ kusho iNkosi EnguMbusi uJehova.  ‘Bayokwenziwa izwe eliyincithakalo kunawo wonke amazwe, amadolobha akhona ayoba incithakalo kunawo wonke amadolobha. +  Bayokwazi ukuthi nginguJehova lapho ngokhela umlilo eGibhithe nabo bonke abasizi balo beqothulwa.  Ngalolo suku ngiyothumela izithunywa ngemikhumbi ukuze iTopiya elizethembayo lithuthumele; bayobanjwa ukwesaba ngosuku oluyofikela iGibhithe, ngoba luyofika nakanjani.’ 10  “Yilokhu iNkosi EnguMbusi uJehova ekushoyo: ‘Ngiyoqeda isixuku saseGibhithe ngesandla sikaNebukhadinezari* inkosi yaseBhabhiloni. + 11  Yena namasosha akhe, abanonya kunabo bonke ezizweni, + bayolethwa ezweni ukuze balibhubhise. Bayohoshela iGibhithe izinkemba bagcwalise izwe ngababulewe. + 12  Ngiyokwenza imisele yeNayile + ibe umhlabathi owomile ngithengise izwe esandleni sabantu ababi. Ngiyokwenza izwe nakho konke okukulo kube incithakalo ngesandla sezifiki. + Mina Jehova ngikhulumile.’ 13  “Yilokhu iNkosi EnguMbusi uJehova ekushoyo: ‘Ngiyobhubhisa nezithixo ezinyanyisayo* ngiqede onkulunkulu abangasizi ngalutho baseNofi. *+ Ngeke kusaba khona isikhulu ezweni laseGibhithe, ngiyofaka ukwesaba ezweni laseGibhithe. + 14  Ngiyokwenza iPhatirosi + libe incithakalo ngokhele umlilo eZowani ngahlulele iNo. *+ 15  Ngiyothululela ulaka lwami eSini, inqaba yeGibhithe, ngibhubhise abantu baseNo. 16  Ngiyokokhela umlilo eGibhithe; iSini liyobanjwa ukwesaba, iNo liyobhodlozwa, neNofi* liyohlaselwa emini bebade! 17  Izinsizwa zase-Oni* nasePhibeseti ziyokuwa ngenkemba, amadolobha ayothunjwa. 18  Kuyoba mnyama emini eThehafinehesi lapho ngiphula imigoqo yejoka laseGibhithe khona. + Amandla alo eliziqhenya ngawo ayophela, + limbozwe amafu, amadolobhana alo ayothunjwa. + 19  Ngiyokhipha isahlulelo ngeGibhithe, bayokwazi ukuthi nginguJehova.’ ” 20  Ngonyaka ka-11, ngenyanga yokuqala, ngosuku lwesikhombisa lwenyanga, izwi likaJehova lafika kimi, lithi: 21  “Ndodana yomuntu, ngiyiphulile ingalo kaFaro inkosi yaseGibhithe; ngeke iboshwe ukuze yelapheke noma ibhandishwe ukuze ibe namandla okubamba inkemba.” 22  “Ngakho yilokhu iNkosi EnguMbusi uJehova ekushoyo: ‘Bheka ngimelene noFaro inkosi yaseGibhithe, + ngiyoziphula izingalo zakhe, + enamandla kanye nephukile, ngiyokwenza ukuba inkemba iwe esandleni sakhe. + 23  Ngiyobe sengihlakazela abaseGibhithe ezizweni, ngibahlakazele emazweni. + 24  Ngiyoziqinisa izingalo* zenkosi yaseBhabhiloni + ngibeke inkemba yami esandleni sayo, + ngiziphule izingalo zikaFaro, uyobubula kakhulu njengomuntu ofayo phambi kwayo.* 25  Ngiyoziqinisa izingalo zenkosi yaseBhabhiloni, kodwa izingalo zikaFaro ziyokuwa; bayokwazi ukuthi nginguJehova lapho ngibeka inkemba yami esandleni senkosi yaseBhabhiloni futhi iyelulela ezweni laseGibhithe. + 26  AbaseGibhithe ngiyobahlakazela ezizweni, ngibahlakazele emazweni, + bayokwazi ukuthi nginguJehova.’ ”

Imibhalo yaphansi

Noma, “bonke abavela kwezinye izizwe.”
Kungenzeka kubhekiselwa kuma-Israyeli ayesizana nabaseGibhithe.
NgesiHebheru, “sikaNebukhadirezari,” enye indlela yokulibhala.
Noma, “baseMemfisi.”
Lena yinkulumo yesiHebheru okungenzeka ihlobene negama elisho “ubulongwe,” isetshenziswa njengenkulumo yokwedelela.
Okuwukuthi, iThebesi.
Noma, “neMemfisi.”
Okuwukuthi, zaseHeliyopholisi.
Noma, “Ngizokwandisa amandla.”
Okuwukuthi, phambi kwenkosi yaseBhabhiloni.