UHezekeli 3:1-27

  • UHezekeli kumelwe adle umqulu awunikwe uNkulunkulu (1-15)

  • UHezekeli kumelwe abe umlindi (16-27)

    • Ukunganaki kuholela ekubeni necala legazi (18-21)

3  Wabe esethi kimi: “Ndodana yomuntu, yidla okuphambi kwakho.* Yidla lo mqulu, uhambe, ukhulume nendlu ka-Israyeli.” +  Ngakho ngawuvula umlomo wami, wangenza ngadla lo mqulu.  Wathi kimi: “Ndodana yomuntu, yidla lo mqulu engikunika wona, ugcwalise isisu sakho ngawo.” Ngakho ngawudla, wawumnandi njengoju emlonyeni wami. +  Wathi kimi: “Ndodana yomuntu, hamba uye endlini ka-Israyeli, ukhulume amazwi ami kuyo.  Ngoba awuthunywa kubantu abakhuluma ulimi olungaqondakali noma abanolimi olungaziwa, kodwa uthunywa endlini ka-Israyeli.  Awuthunywa ezizweni eziningi ezikhuluma ulimi olungaqondakali noma ulimi olungaziwa, ongeke uwaqonde amazwi azo. Ukube bengikuthume kuzo, bezizokulalela. +  Kodwa indlu ka-Israyeli yona ngeke ikulalele, ngoba ayifuni ukungilalela. + Bonke abendlu ka-Israyeli banamakhanda alukhuni nezinhliziyo ezilukhuni. +  Bheka! Ngenze ubuso bakho baqina bafana ncamashi nobuso babo nesiphongo sakho saqina safana ncamashi neziphongo zabo. +  Ngenze isiphongo sakho safana nedayimane, saba lukhuni kunetshe elicijile. + Ungabesabi noma wethuswe ubuso babo, + ngoba bangabantu abadlubulundayo.” 10  Waphinde wathi kimi: “Ndodana yomuntu, lalela wonke amazwi engiwasho kuwe, uwafake enhliziyweni. 11  Hamba uye kubantu* bakini abadingisiwe, + ukhulume nabo. Uthi kubo, ‘Yilokhu iNkosi EnguMbusi uJehova ekushoyo,’ kungakhathaliseki ukuthi bayalalela noma cha.” + 12  Umoya wangithwala, + ngezwa umsindo wokuduma okukhulu ngemva kwami othi: “Kwangathi inkazimulo kaJehova ingadunyiswa endaweni yakhe.” 13  Kwakuzwakala umsindo wamaphiko ezidalwa eziphilayo njengoba ayelokhu ethintana, + umsindo wamasondo eduze kwazo + kanye nomsindo wokuduma okukhulu. 14  Umoya wangithwala wangithatha, ngahamba umoya wami umunyu futhi ngithukuthele kakhulu, ngezwa amandla kaJehova esebenza kakhulu kimi. 15  Ngakho ngaya kubantu ababedingisiwe eTheli-abibi, ababehlala ngasemfuleni iKhebari, + ngahlala lapho ababehlala khona; ngithukile, + ngahlala nabo izinsuku eziyisikhombisa. 16  Ekupheleni kwezinsuku eziyisikhombisa izwi likaJehova lafika kimi, lithi: 17  “Ndodana yomuntu, ngikwenze umlindi endlini ka-Israyeli; + lapho uzwa izwi eliphuma emlonyeni wami, kumelwe ubanike isixwayiso esivela kimi. + 18  Lapho ngithi komubi, ‘Uzofa nakanjani,’ kodwa wena ungamxwayisi, ungakhulumi uxwayise omubi ukuba aphenduke endleleni yakhe embi ukuze aqhubeke ephila, + lowo muntu uyofa ngenxa yesono sakhe ngoba emubi, + kodwa igazi lakhe ngiyolifuna kuwe. *+ 19  Kodwa uma umxwayisa omubi, yena angaphenduki ebubini bakhe nasendleleni yakhe embi, uyofa ngenxa yesono sakhe, kodwa wena nakanjani uyokusindisa ukuphila kwakho. + 20  Kodwa lapho olungile eshiya ukulunga kwakhe enze okubi,* ngiyobeka isikhubekiso phambi kwakhe afe. + Uma ungamxwayisanga, uyofa ngenxa yesono sakhe, izenzo zakhe ezilungile ngeke zikhunjulwe, kodwa igazi lakhe ngiyolifuna kuwe. *+ 21  Kodwa uma umxwayisile olungile ukuba angoni, bese naye angoni, nakanjani uyoqhubeka ephila ngoba waxwayiswa, + uyobe ukusindisile ukuphila kwakho.” 22  Isandla sikaJehova saba phezu kwami lapho, wathi kimi: “Sukuma uye esigodini, ngizokhuluma nawe lapho.” 23  Ngakho ngasukuma ngaya esigodini, futhi lapho kwakukhona inkazimulo kaJehova, + injengenkazimulo engayibona ngasemfuleni iKhebari, + ngaguqa ngakhothama. 24  Umoya wangena kimi wangimisa ngezinyawo, + uNkulunkulu wakhuluma nami wathi: “Hamba uzivalele endlini yakho. 25  Wena ndodana yomuntu, bazokubopha ngezintambo ukuze ungakwazi ukuphuma uye phakathi kwabo. 26  Ulimi lwakho ngizolwenza lunamathele olwangeni lwakho, uzoba isimungulu, ungakwazi ukubasola, ngoba bangabantu abadlubulundayo. 27  Kodwa lapho ngikhuluma nawe ngizowuvula umlomo wakho, + uthi kubo, ‘Yilokhu iNkosi EnguMbusi uJehova ekushoyo.’ Olalelayo makalalele, + owenqabayo ukulalela makangalaleli, ngoba bangabantu abadlubulundayo. +

Imibhalo yaphansi

NgesiHebheru, “okutholayo.”
NgesiHebheru, “emadodaneni abantu.”
Noma, “ngiyokwenza ulandise ngegazi lakhe.”
Noma, “okungenabulungisa.”
Noma, “ngiyokwenza ulandise ngegazi lakhe.”