UHezekeli 24:1-27

  • IJerusalema linjengebhodwe lokupheka eligqwalile (1-14)

  • Ukufa komkaHezekeli kuwuphawu (15-27)

24  Izwi likaJehova laphinde lafika kimi ngonyaka ka-9, ngenyanga yeshumi, ngosuku lweshumi lwenyanga, lithi:  “Ndodana yomuntu, lubhale phansi lolu suku,* lona kanye lolu suku. Inkosi yaseBhabhiloni iqale ukuhlasela iJerusalema ngalo kanye lolu suku. +  Yisho isaga ngendlu edlubulundayo, uthi ngayo: “ ‘Yilokhu iNkosi EnguMbusi uJehova ekushoyo: “Beka eziko ibhodwe lokupheka;* libeke eziko uthele amanzi kulo. +   Faka amaqatha enyama kulo, + wonke amaqatha amahle,Ithanga nesiphanga; uligcwalise ngamathambo ekhethelo.   Thatha imvu yekhethelo emhlanjini, + ufake izinkuni eziningi ngaphansi zizungeze ibhodwe. Ubilise amaqatha, upheke amathambo angaphakathi kulo.” ’  “Ngakho yilokhu iNkosi EnguMbusi uJehova ekushoyo: ‘Maye ngedolobha lokuchithwa kwegazi, + ibhodwe lokupheka eligqwalile,* elingasuswanga ukugqwala kwalo! Khipha konke okukulo, iqatha ngalinye; + mabangenzelwa inkatho.   Ngoba igazi laleli dolobha likulo; + lalithulula edwaleni. Alilithululanga emhlabathini ukuze lilimboze ngothuli. +   Lokhu kuzovusa ulaka ukuze kukhishwe impindiselo,Ngibeke igazi lalo phezu kwedwala elicwebezelayoUkuze lingambozwa.’ +  “Ngakho yilokhu iNkosi EnguMbusi uJehova ekushoyo: ‘Maye kulo idolobha lokuchithwa kwegazi! + Ngizobeka izinkuni zibe inqwaba. 10  Nqwabelanisa izinkuni ubase umlilo,Yibilise kakhulu inyama, thulula umhluzi, uwayeke ashe amathambo. 11  Ibhodwe elingenalutho libeke phezu kwamalahle ngenjongo yokuba lishiseUkuze leli bhodwe lethusi libe bomvu njengamalahle. Ukungcola kwalo kuzoncibilika kulo, + lingabe lisagqwala. 12  Kunesicefe futhi kuyakhathaza,Ngoba ukugqwala kwalo okukhulu ngeke kuphume. + Liphonse emlilweni nokugqwala kwalo!’ 13  “ ‘Ukungcola kwakho kubangelwe ukuziphatha kwakho okubi. + Ngizamile ukukuhlanza, kodwa awuzange uhlanzeke ekungcoleni kwakho. Ngeke uhlanzeke kuze kube yilapho ulaka lwami lwehla. + 14  Mina Jehova ngikhulumile. Kuzokwenzeka. Ngeke ngibe manqikanqika, ngeke ngibe nosizi, ngeke ngizisole lapho ngithatha isinyathelo. + Bazokwahlulela ngokwezindlela zakho nangokwezenzo zakho,’ kusho iNkosi EnguMbusi uJehova.” 15  Izwi likaJehova laphinde lafika kimi, lithi: 16  “Ndodana yomuntu, othandekayo wakho sengizomthatha kuwe ngegalelo elilodwa nje vo. + Akufanele ulile noma ukhale noma uchiphize izinyembezi. 17  Bubula buthule, ungayilandeli imidanti yokulilela abashonile. + Bopha iduku lokushuqula, + ufake izimbadada zakho. + Ungawambozi amadevu* akho, + ungasidli isinkwa osilethelwe abanye abantu.” *+ 18  Ngakhuluma nabantu ekuseni, umkami washona kusihlwa. Ngakho ekuseni ngenza njengoba nje ngangiyaliwe. 19  Abantu babethi kimi: “Ngeke yini usitshele ukuthi lezi zinto ozenzayo zihlangene ngani nathi?” 20  Ngabaphendula: “Izwi likaJehova lifikile kimi, lithi, 21  ‘Yithi endlini ka-Israyeli: “Yilokhu iNkosi EnguMbusi uJehova ekushoyo, ‘Sengizoyingcolisa indlu yami engcwele, + into eniziqhenya kakhulu ngayo, into eniyithandayo neniyifisayo ezinhliziyweni zenu. Amadodana namadodakazi enu eniwashiye emuva azobulawa ngenkemba. + 22  Nizokwenza njengoba nje ngenzile. Ngeke niwamboze amadevu enu, ngeke nisidle isinkwa enisilethelwe abanye abantu. + 23  Amaduku enu okushuqula ayoba semakhanda enu, nezimbadada zenu zibe sezinyaweni zenu. Ngeke nilile noma nikhale. Kunalokho niyobolela eziphambekweni zenu, + nibubule komunye nomunye. 24  UHezekeli ube isibonakaliso kini. + Nizokwenza njengoba nje enzile. Lapho lokhu kwenzeka, nizokwazi ukuthi ngiyiNkosi EnguMbusi uJehova.’ ” ’ ” 25  “Wena ndodana yomuntu, ngosuku engibaphuca ngalo inqaba yabo—into enhle ebenza bajabule, into abayithandayo nabayifisayo ezinhliziyweni zabo—kanye namadodana namadodakazi abo, + 26  ophunyukile uyokubikela kona. + 27  Ngalolo suku uyovula umlomo wakho ukhulume nophunyukile, ngeke usaba isimungulu. + Uyoba isibonakaliso kubo, bayokwazi ukuthi nginguJehova.”

Imibhalo yaphansi

NgesiHebheru, “igama losuku.”
Noma, “lokupheka elinomlomo obanzi.”
Noma, “elirusile.”
NgesiHebheru, “isinkwa sabantu.”
Noma, “udebe olungenhla.”