UHezekeli 16:1-63

 • Ukuthanda kukaNkulunkulu iJerusalema (1-63)

  • Latholwa njengengane elahliwe (1-7)

  • UNkulunkulu uyalihlobisa, enze isivumelwano somshado nalo (8-14)

  • Alithembeki (15-34)

  • Liyahlulelwa njengesiphingi (35-43)

  • Liqhathaniswa neSamariya neSodoma (44-58)

  • UNkulunkulu ukhumbula isivumelwano sakhe (59-63)

16  Izwi likaJehova laphinde lafika kimi, lithi:  “Ndodana yomuntu, yazisa iJerusalema imikhuba yalo enyanyisayo. +  Uthi, ‘Yilokhu iNkosi EnguMbusi uJehova ekushoyo kulo iJerusalema: “Indabuko yakho nenkaba yakho kusezweni lomKhanani. Uyihlo wayengumAmori, + unyoko engumHeti. +  Ngokuqondene nokuzalwa kwakho, ngosuku owazalwa ngalo inkaba yakho yayingasikwanga, awugezwanga ngamanzi ukuze uhlanzeke, awuhlikihlwanga ngosawoti futhi awusongwanga ngezindwangu.  Akekho owakuhawukela wakwenzela noma iyiphi kulezi zinto. Akekho owakubonisa uzwela. Kunalokho waphonswa endle ngoba wawuzondwa ngosuku owazalwa ngalo.  “ ‘ “Lapho ngidlula, ngakubona ungqashangqasha egazini lakho, njengoba ulele lapho egazini lakho, ngathi: ‘Qhubeka uphila!’ Yebo, ngathi kuwe ulele lapho egazini lakho: ‘Qhubeka uphila!’  Ngakwenza waba uquqaba olukhulu kakhulu, njengezitshalo ezimila ensimini, wakhula waba mkhulu wafaka imihlobiso emihle kunayo yonke. Amabele akho aqina nezinwele zakho zakhula; kodwa wawusahamba-ze, unqunu.” ’  “ ‘Lapho ngidlula ngikubona, ngaphawula ukuthi usumdala ngokwanele ukuba uboniswe uthando. Ngakho ngelulela ingubo yami phezu kwakho + ngamboza ubunqunu bakho, ngafunga kuwe, ngangena esivumelwaneni nawe,’ kusho iNkosi EnguMbusi uJehova, ‘waba ngowami.  Ngaphezu kwalokho ngakugeza ngamanzi, ngayakaza igazi lakho ngakugcoba ngamafutha. + 10  Ngabe sengikugqokisa ingubo ehlotshisiwe, ngakunika izicathulo ezinhle zesikhumba,* ngakusonga ngelineni elisezingeni eliphezulu, ngakugqokisa izingubo ezibizayo. 11  Ngakuhlobisa ngemihlobiso, ngakufaka amabhengela ezandleni nomgexo entanyeni. 12  Ngakufaka nendandatho ekhaleni namacici ezindlebeni nomqhele omuhle ekhanda lakho. 13  Wawulokhu uzihlobisa ngegolide nesiliva, wawugqoka izingubo zelineni elisezingeni eliphezulu, indwangu ebizayo nengubo ehlotshisiwe. Wawudla ufulawa ocolekile, uju namafutha, waba muhle kakhulu, + wafanelekela ukuba indlovukazi.’ ”* 14  “ ‘Waqala ukuba nodumo* ezizweni + ngenxa yobuhle bakho ngoba babungenasici ngenxa yokuthi ngabeka inkazimulo yami phezu kwakho,’ + kusho iNkosi EnguMbusi uJehova.” 15  “ ‘Kodwa waqala ukuthembela ebuhleni bakho, + waba yisifebe ngenxa yodumo lwakho. + Wawufeba nawo wonke umuntu odlula ngendlela, + ubuhle bakho baba obabo. 16  Wathatha ezinye zezingubo zakho wenza izindawo eziphakeme ezimibalabala owawufebela kuzo +—izinto ezinjalo akufanele zenzeke, akufanele neze zenzeke. 17  Wathatha nezinto zakho zokuhloba ezinhle zegolide nesiliva engangikunike lona, wazenzela imifanekiso yomuntu wesilisa wafeba nayo. + 18  Wathatha nezingubo zakho ezihlotshisiwe wayimboza ngazo,* wayinika amafutha ami nempepho yami. + 19  Isinkwa engangikunike sona—esenziwe ngofulawa ocolekile, amafutha noju engangikunike kona ukuba udle—naso wasinika yona saba iphunga elimnandi. *+ Yilokho kanye okwenzeka,’ kusho iNkosi EnguMbusi uJehova.” 20  “ ‘Wathatha amadodana namadodakazi akho owawungizalele wona, + wanikela ngawo ezithixweni aba umhlatshelo +—azanele yini lezi zenzo zakho zobufebe? 21  Wahlaba amadodana ami, wawenza imihlatshelo ngokuwashisa emlilweni. + 22  Njengoba wawenza yonke imikhuba enengekayo nezenzo zobufebe, awuzikhumbulanga izinsuku zobusha bakho usahamba-ze, unqunu, ungqashangqasha egazini lakho. 23  Maye! Maye kuwe ngoba wenze zonke lezi zinto ezimbi!’ + kusho iNkosi EnguMbusi uJehova. 24  ‘Wazakhela indunduma, wazenzela indawo ephakeme kuzo zonke izigcawu. 25  Wakha izindawo eziphakeme ezindaweni eziphambili kakhulu kuzo zonke izitaladi, ubuhle bakho wabenza baba yinto enengekayo ngokunika bonke abantu abadlulayo umzimba wakho, *+ wandisa izenzo zakho zobufebe. + 26  Wafeba namadodana aseGibhithe, + omakhelwane bakho abashiswa inkanuko,* wangicasula ngezenzo zakho eziningi zobufebe. 27  Manje ngizokwenza isandla sami simelane nawe, nginciphise isabelo sakho sokudla, + ngikunikele kwabesifazane abakuzondayo ukuba benze abakuthandayo ngawe, + amadodakazi amaFilisti, abanyanyiswe ukuziphatha kwakho okungamanyala. + 28  “ ‘Ngenxa yokuthi wawunganeliseki, wabe usufeba namadodana ase-Asiriya, + kodwa ngemva kokufeba nawo, nalapho futhi awanelisekanga. 29  Ngakho waqhubeka wenza ubufebe bakho ezweni labahwebi,* nakumaKhaledi, + kodwa ngisho nalapho awanelisekanga. 30  Yeka indlela eyayigula* ngayo inhliziyo yakho,’* kusho iNkosi EnguMbusi uJehova, ‘lapho wenza zonke lezi zinto, uziphathisa okwesifebe esingenamahloni! + 31  Kodwa lapho wakha indunduma yakho endaweni ephambili kakhulu kuzo zonke izitaladi futhi wenza indawo yakho ephakeme kuzo zonke izigcawu, wawungafani nesifebe ngoba wenqaba ukukhokhelwa. 32  Ungumfazi oyisiphingi, othanda izihambi esikhundleni somyeni wakhe! + 33  Abantu banika izifebe izipho, + kodwa wena unika bonke abakukhanukelayo izipho, + uyabafumbathisa ukuze beze kuwe bevela kuzo zonke izindawo ukuze bafebe nawe. + 34  Wena awufani nabanye besifazane abafebayo. Akekho ofeba njengawe! Uwena okhokhayo, bona abakukhokheli. Indlela owenza ngayo ihlukile.’ 35  “Ngakho-ke sifebe, + yizwa izwi likaJehova. 36  Yilokhu iNkosi EnguMbusi uJehova ekushoyo: ‘Ngenxa yokuthi inkanuko yakho ithululiwe nobunqunu bakho bahlala obala ngesikhathi ufeba namashende akho nazo zonke izithixo zakho ezinengekayo nezinyanyisayo *+ oze wazenzela umhlatshelo ngegazi lamadodana akho, + 37  ngizoqoqela ndawonye wonke amashende oye wawathokozisa, bonke labo owawubathanda kanye nabo bonke owawubazonda. Ngizobaqoqela ndawonye bamelane nawe bevela kuzo zonke izindawo, ngibambulele ubunqunu bakho, bayokubona uhamba-ze. + 38  “ ‘Ngizokwahlulela ngezahlulelo ezifanele abesifazane abayiziphingi + nabachitha igazi, + igazi lakho liyochithwa ngezenzo zolaka nomhawu. + 39  Ngizokunikela esandleni samashende akho, ayobhidliza izindunduma zakho, izindawo zakho eziphakeme ziyodilizwa; + ayokukhumula izingubo zakho + athathe izinto zakho ezinhle zokuhloba akushiye + uhamba-ze futhi unqunu. 40  Ayoletha isixuku simelane nawe + akushaye ngamatshe, + akubulale ngezinkemba zawo. + 41  Ayoshisa izindlu zakho ngomlilo + akwahlulele phambi kwabesifazane abaningi; ngiyobuqeda ubufebe bakho, + uyoyeka ukukhokha. 42  Ngizokwenza ulaka lwami ngawe lwehle, + ngeke ngisakuthukuthelela; + ngizozola ngingabe ngisacasuka.’ 43  “ ‘Ngenxa yokuthi awuzange uzikhumbule izinsuku zobusha bakho + futhi ungithukuthelisile ngokwenza zonke lezi zinto, nami ngizoletha imiphumela yezindlela zakho phezu kwekhanda lakho,’ kusho iNkosi EnguMbusi uJehova, ‘ngeke usaqhubeka nokuziphatha kwakho okungamanyala kanye nayo yonke imikhuba yakho enengekayo. 44  “ ‘Wonke umuntu osebenzisa izaga uyosho lesi saga ngawe: “Indodakazi ifuze unina!” + 45  Uyindodakazi kanyoko, owenyanya umyeni wakhe nezingane zakhe. Ungudadewabo wodadewenu, abenyanya abayeni babo nezingane zabo. Unyoko wayengumHeti, uyihlo engumAmori.’ ” + 46  “ ‘Udadewenu omdala yiSamariya, + ohlala enyakatho* yakho namadodakazi* akhe, + udadewenu omncane ohlala eningizimu* yakho yiSodoma, + uhlala namadodakazi akhe. + 47  Awugcinanga nje ngokuhamba ezindleleni zabo nokulandela imikhuba yabo enyanyekayo, kodwa ngesikhashana nje wawukhohlakele kakhulu kunabo kuzo zonke izinto owawuzenza. + 48  Ngiyafunga,’ kusho iNkosi EnguMbusi uJehova, ‘iSodoma udadewenu namadodakazi alo abakwenzanga lokho wena namadodakazi akho enikwenzile. 49  Bheka! Nakhu okwaba yiphutha leSodoma udadewenu: Lona namadodakazi alo + babeziqhenya, + benokudla okuningi + futhi bengakhathazeki ngalutho; + kodwa abazange babasize abahluphekile nabampofu. + 50  Abayekanga ukuqhosha + nokwenza imikhuba enengekayo phambi kwami, + ngakho ngabona kufanele ukuba ngibabhubhise. + 51  “ ‘ISamariya + lona alenzanga ngisho nohhafu wezono zakho eziningi. Waqhubeka wenza imikhuba enengekayo ngaphezu kwaleyo elayenza, kangangokuba odadewenu babonakala belungile ngenxa yayo yonke imikhuba yakho enengekayo. + 52  Manje sekumelwe uhlazeke ngenxa yokuthi uvune ukuziphatha* kodadewenu. Mayelana nesono sakho sokwenza ngendlela enengeka ukwedlula eyabo, icala labo lingcono kunelakho. Ngakho manje, yiba namahloni uhlazeke ngenxa yokuthi wenze odadewenu babonakala belungile.’ 53  “ ‘Ngiyoqoqa izithunjwa zabo, izithunjwa zeSodoma namadodakazi alo nezithunjwa zeSamariya namadodakazi alo; ngiyoqoqa nezithunjwa zakho kanye nabo, + 54  ukuze uhlazeke; uyozizwa uhlazekile ngenxa yalokho okwenzile ubaduduza. 55  Odadewenu, iSodoma namadodakazi alo, bayobuyela esimweni sabo sangaphambili, neSamariya namadodakazi alo bayobuyela esimweni sabo sangaphambili, nawe namadodakazi akho niyobuyela esimweni senu sangaphambili. + 56  ISodoma udadewenu lalingakufanelekele ukuba uliphathe ngomlomo wakho ngosuku lokuziqhenya kwakho, 57  ngaphambi kokuba ububi bakho buvezwe obala. + Manje amadodakazi aseSiriya nomakhelwane balo bayakusola, namadodakazi amaFilisti, + lawo akuzungezile, akwenza inhlekisa. 58  Uyobhekana nemiphumela yokuziphatha kwakho okungamanyala nemikhuba yakho enengekayo,’ kusho uJehova.” 59  “Yilokhu iNkosi EnguMbusi uJehova ekushoyo: ‘Manje ngizokwenza kuwe njengoba nje wenzile, + ngoba usidelelile isifungo ngokuphula isivumelwano sami. + 60  Kodwa mina ngizosikhumbula isivumelwano engasenza nawe ezinsukwini zobusha bakho, ngizomisa isivumelwano saphakade nawe. + 61  Uyoyikhumbula indlela owawuziphatha ngayo futhi uhlazeke + lapho wamukela odadewenu, abadala kunawe nabancane kunawe, ngiyokunika bona babe amadodakazi, kodwa hhayi ngenxa yesivumelwano sakho.’ 62  “ ‘Mina ngiyomisa isivumelwano sami nawe; uyokwazi ukuthi nginguJehova. 63  Uyokukhumbula owakwenza futhi ululazeke kakhulu, ungabe usakwazi nokuvula umlomo ngenxa yokuhlazeka, + lapho ngikwenzela isihlawulelo naphezu kwazo zonke izinto owazenza,’ + kusho iNkosi EnguMbusi uJehova.”

Imibhalo yaphansi

Noma, “zesikhumba semvu yamanzi.”
Noma, “isikhundla sasebukhosini.”
NgesiHebheru, “negama.”
Okuwukuthi, izithixo zabesilisa.
Noma, “elanelisayo; elizolisayo.” NgesiHebheru, “elizolile.”
NgesiHebheru, “ngokuvulela bonke abadlulayo imilenze yakho.”
NgesiHebheru, “abanenyama enkulu.”
NgesiHebheru, “laseKhanani.”
Noma, “eyayibuthaka.”
Noma kungaba, “Yeka indlela engikuthukuthelele kakhulu ngayo.”
Lena yinkulumo yesiHebheru okungenzeka ihlobene negama elisho “ubulongwe,” isetshenziswa njengenkulumo yokwedelela.
Kungenzeka kubhekiselwa ezindaweni ezingaphansi kweSamariya.
NgesiHebheru, “ngakwesokudla.”
NgesiHebheru, “ngakwesobunxele.”
Noma, “umele.”