UHezekeli 14:1-23

  • Abakhonza izithombe bayalahlwa (1-11)

  • Ukwahlulelwa kweJerusalema akunakubalekelwa (12-23)

    • UNowa, uDaniyeli noJobe abalungile (14, 20)

14  Amanye amadoda amadala akwa-Israyeli eza afike ahlala phansi phambi kwami. +  Kwabe sekufika izwi likaJehova kimi, lathi:  “Ndodana yomuntu, la madoda azimisele ukulandela izithixo zawo ezinyanyisayo,* abeke isikhubekiso esibangela ukuba abantu bone. Ingabe kufanele ngiwavumele abuze ngami? +  Manje khuluma nawo uthi kuwo, ‘Yilokhu iNkosi EnguMbusi uJehova ekushoyo: “Uma umIsrayeli ezimisele ukulandela izithixo zakhe ezinyanyisayo, abeke isikhubekiso esibangela ukuba abantu bone bese ebuza kumprofethi, mina Jehova, ngiyomphendula ngendlela efanele ngokuvumelana nezithixo zakhe eziningi ezinyanyisayo.  Ngiyobangela ukwesaba okukhulu ezinhliziyweni zendlu ka-Israyeli ngoba yonke ingishiyile yalandela izithixo zayo ezinyanyisayo.” ’ +  “Ngakho yithi endlini ka-Israyeli, ‘Yilokhu iNkosi EnguMbusi uJehova ekushoyo: “Buyani nifulathele izithixo zenu ezinyanyisayo, niphendule ubuso benu bufulathele yonke imikhuba yenu enengekayo. +  Ngoba uma noma yimuphi umIsrayeli noma umuntu oyisifiki ohlala kwa-Israyeli ezihlukanisa nami futhi ezimisele ukulandela izithixo zakhe ezinyanyisayo, abeke isikhubekiso esibangela ukuba abantu bone bese eza azobuza kumprofethi wami, + mina Jehova, ngizomphendula mathupha.  Ngiyokwenza ubuso bami bumfulathele lowo muntu ngimenze abe yisixwayiso nesaga, ngiyomnquma kubantu bami; + niyokwazi ukuthi nginguJehova.” ’  “ ‘Kodwa uma umprofethi ekhohlisiwe bese enikeza impendulo, yimina Jehova engimkhohlisile lowo mprofethi. + Ngiyobe sengilulela isandla sami kuye, ngimqothule kubantu bami u-Israyeli. 10  Bayothwala icala labo; icala lobuzayo liyofana necala lomprofethi, 11  ukuze indlu ka-Israyeli ingabe isaduka ichezuke kimi futhi iyeke ukuzingcolisa ngazo zonke iziphambeko zabo. Bayoba abantu bami mina ngibe uNkulunkulu wabo,’ + kusho iNkosi EnguMbusi uJehova.” 12  Izwi likaJehova laphinde lafika kimi, lithi: 13  “Ndodana yomuntu, uma izwe lenza isono kimi ngokwenza ngokungathembeki, ngiyokwelulela isandla sami kulo nginqamule ilungiselelo lalo lokudla, *+ ngithumele indlala kulo, + nginqume kulo umuntu nesilwane.” + 14  “ ‘Ngisho noma ngabe la madoda amathathu—uNowa, + uDaniyeli + noJobe +—abekulo, abeyozisindisa wona wodwa ngenxa yokulunga kwawo,’ + kusho iNkosi EnguMbusi uJehova.” 15  “ ‘Noma ake sithi ngenza ukuba kudlule izilwane zasendle eziyingozi ezweni futhi zibulale abantu abaningi,* zilenze libe ihlane eliyincithakalo kungadluli muntu ngenxa yalezo zilwane zasendle. + 16  Ngiyafunga,’ kusho iNkosi EnguMbusi uJehova, ‘ngisho noma ngabe la madoda amathathu abekulo, abengeke akwazi ukusindisa amadodana namadodakazi awo; abeyozisindisa wona kuphela, nezwe beliyoba incithakalo.’ ” 17  “ ‘Noma ake sithi ngiletha inkemba kulelo zwe, + bese ngithi: “Inkemba mayidlule kulelo zwe,” inqume kulo kokubili umuntu nesilwane, + 18  ngisho noma ngabe la madoda amathathu abekulo, ngiyafunga,’ kusho iNkosi EnguMbusi uJehova, ‘abengeke akwazi ukusindisa amadodana namadodakazi awo; abeyozisindisa wona kuphela.’ ” 19  “ ‘Noma ake sithi ngithumela isifo esiwumshayabhuqe kulelo zwe + futhi ngithululele ulaka lwami kulo kanye nokuchitheka kwegazi, ukuze nginqume kulo umuntu kanye nesilwane, 20  ngisho noma ngabe uNowa, + uDaniyeli + noJobe + bebekulo, ngiyafunga,’ kusho iNkosi EnguMbusi uJehova, ‘bebengeke bakwazi ukusindisa amadodana namadodakazi abo; bebeyozisindisa bona kuphela ngenxa yokulunga kwabo.’ ” + 21  “Ngoba yilokhu iNkosi EnguMbusi uJehova ekushoyo: ‘Kuyoba njalo lapho ngithumela izijeziso zami ezine *+—inkemba, indlala, izilwane zasendle eziyingozi nesifo esiwumshayabhuqe +—eJerusalema ukuze nginqume kulo umuntu nesilwane. + 22  Nokho, abanye abasele kulo bayophunyuka bakhishwe kulo, + amadodana namadodakazi. Beza kini futhi lapho nibona izindlela zabo nezenzo zabo, nakanjani niyoduduzwa ngenhlekelele engayiletha eJerusalema, ngakho konke engakwenza kulo.’ ” 23  “ ‘Bayoniduduza lapho nibona izindlela zabo nezenzo zabo, niyokwazi ukuthi angikwenzanga ngaphandle kwesizathu lokho okwakumelwe ngikwenze kulo,’ + kusho iNkosi EnguMbusi uJehova.”

Imibhalo yaphansi

Lena yinkulumo yesiHebheru okungenzeka ihlobene negama elisho “ubulongwe,” isetshenziswa njengenkulumo yokwedelela.
NgesiHebheru, “ngiphule izinduku zalo zezinkwa.” Kungenzeka libhekisela ezindukwini ezazisetshenziselwa ukugcina izinkwa.
Noma, “ziliphuce abantwana.”
Noma, “izenzo zami ezine zokwahlulela ezilimazayo.”