UHezekeli 13:1-23

  • Ngokumelene nabaprofethi bamanga (1-16)

    • Izindonga ezicakiwe zizowa (10-12)

  • Ngokumelene nabaprofethikazi bamanga (17-23)

13  Izwi likaJehova laphinde lafika kimi, lithi:  “Ndodana yomuntu, profetha ngokumelene nabaprofethi bakwa-Israyeli, + uthi kulabo abazakhela ezabo iziprofetho, *+ ‘Yizwani izwi likaJehova.  Yilokhu iNkosi EnguMbusi uJehova ekushoyo: “Maye kubaprofethi abayiziphukuphuku, abalandela owabo umoya, bebe bengabonanga lutho! +  O Israyeli, abaprofethi bakho sebenjengezimpungushe ezihlala ezindaweni eziyincithakalo.  Ngeke niye ezindaweni ezibhidlikile ezisezindongeni zamatshe ukuze nizakhele indlu ka-Israyeli kabusha, + ukuze u-Israyeli aqhubeke emile empini ngosuku lukaJehova.” +  “Babone imibono engamanga babikezela amanga, labo abathi, ‘Usho kanje uJehova,’ kuyilapho uJehova engabathumanga, baye balinda ukuba kugcwaliseke izwi labo. +  Akuwona yini umbono ongamanga lo eniwubonile, akuwona yini amanga lawa eniwabikezele lapho nithi, ‘Usho kanje uJehova,’ ngibe ngingashongo lutho?” ’  “ ‘Ngakho yilokhu iNkosi EnguMbusi uJehova ekushoyo: “ ‘Ngenxa yokuthi niye nakhuluma amanga nemibono yenu ingamanga, ngimelene nani,’ kusho iNkosi EnguMbusi uJehova.” +  Isandla sami simelene nabaprofethi ababona imibono engamanga nababikezela amanga. + Ngeke babe phakathi kwabantu engisondelene nabo; ngeke babhalwe encwadini yokubhalisa yendlu ka-Israyeli; ngeke babuyele ezweni lakwa-Israyeli; niyokwazi ukuthi mina ngiyiNkosi EnguMbusi uJehova. + 10  Konke lokhu kungenxa yokuthi baye badukisa abantu bami, bethi, “Kukhona ukuthula!” kube kungekho ukuthula. + Lapho kwakhiwa udonga oluntekenteke oluhlukanisayo, balucaka ngomcako.’ *+ 11  “Tshela labo abalucaka ngomcako ukuthi luzowa. Kuzofika imvula ekhukhulayo, kufike isichotho, izivunguvungu ezinamandla ziludilize. + 12  Lapho lolu donga ludilika niyobuzwa, ‘Uphi umcako ebenicake ngawo?’ + 13  “Ngakho yilokhu iNkosi EnguMbusi uJehova ekushoyo: ‘Ngolaka lwami ngiyobangela ukuba kube khona izivunguvungu ezinamandla, ngentukuthelo yami ngibangele imvula ekhukhulayo, ngokufutheka kwami okubhubhisayo ngibangele isichotho. 14  Ngiyodiliza udonga enilucake ngomcako ngiluwisele phansi, isisekelo salo siyoba sobala. Lapho idolobha liwa, niyoshabalala ngaphakathi kwalo; niyokwazi ukuthi nginguJehova.’ 15  “ ‘Lapho lonke ulaka lwami ngilukhiphela odongeni nakulabo abalucaka ngomcako, ngiyothi kini: “Udonga alusekho, nalabo abalucakayo abasekho. + 16  Abaprofethi bakwa-Israyeli abasekho, labo abaprofetha ngeJerusalema nababona imibono yokuthula ngalo kube kungekho ukuthula,” ’ + kusho iNkosi EnguMbusi uJehova. 17  “Kodwa wena ndodana yomuntu, bhekisa ubuso bakho emadodakazini abantu bakini azakhela ezawo iziprofetho, uprofethe ngokumelene nawo. 18  Yithi kuwo, ‘Yilokhu iNkosi EnguMbusi uJehova ekushoyo: “Maye kwabesifazane abathunga imichilo yazo zonke izingalo* benze amaveyili amakhanda obukhulu obuhlukahlukene ukuze bazingele ukuphila* kwabantu! Ingabe nizingela ukuphila* kwabantu bami, nibe nizama ukulonda okwenu ukuphila?* 19  Ingabe nizongingcolisa kubantu bami ngenxa yenkeshezana yebhali nezingcezwana zesinkwa, + nibulale abantu* okungafanele bafe futhi nilonde labo* okungafanele baphile, nenza kanjalo ngokuqamba amanga kubantu bami abalalela amanga enu?” ’ + 20  “Ngakho yilokhu iNkosi EnguMbusi uJehova ekushoyo: ‘Ngimelene nemichilo yenu nina besifazane, enizingela ngayo abantu* njengokungathi bayizinyoni, ngizoyihlwitha ezingalweni zenu ngikhulule labo enibazingela njengezinyoni. 21  Ngiyohlwitha amaveyili enu ngikhulule abantu bami esandleni senu, ngeke besaba yinto eningayizingela; niyokwazi ukuthi nginguJehova. + 22  Nimdangalisile olungile ngamanga enu + mina ngibe ngingambangelanga ukucindezeleka,* nizenze zaqina izandla zomubi + ukuze angayishiyi indlela yakhe embi aphile. + 23  Ngakho nina besifazane ngeke nisayibona imibono yamanga, ngeke nisabhula; + ngiyobakhulula abantu bami esandleni senu, niyokwazi ukuthi nginguJehova.’ ”

Imibhalo yaphansi

Noma, “abaprofetha okuvela kweyabo inhliziyo.”
Okuwukuthi, ukwakha udonga lwangaphakathi oluntekenteke, ulucake ngomcako uzama ukulwenza lubukeke luqinile.
Okuwukuthi, imichilo yemilingo egqokwa ezindololwaneni noma ezihlakaleni.
Noma, “imiphefumulo.”
Noma, “imiphefumulo.”
Noma, “imiphefumulo.”
Noma, “imiphefumulo.”
Noma, “imiphefumulo.”
Noma, “imiphefumulo.”
Noma, “ubuhlungu.”